google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 19.10.2018
  1 USD
  3.7601
  0.0299
  1 EUR
  4.3049
  0.0083
  1 CHF
  3.7746
  0.0203
  1 GBP
  4.9014
  0.0108
  1 RUB
  0.0572
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - październik 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

  - październik 2017

   

  PN-EN 10028-5:2017-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-10-2017

  Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych walcowanych termomechanicznie wymienionych w Tablicy 1.

  Stale te nie są przeznaczone do kształtowania na gorąco.

  UWAGA 1 Dane dotyczące własności tych stali w podwyższonych temperaturach, dostępne w momencie publikowania niniejszej Normy Eropejskiej, nie są wystarczające do wprowadzenia ich do normy.

  Jeżeli zamierzone jest użytkowanie tych stali w takich temperaturach, to zaleca się uzgodnienie warunków ich użytkowania między zainteresowanymi stronami.

  Mają również zastosowanie wymagania podane w EN 10028-1:2017.

  UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.
   

  PN-EN 10028-6:2017-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-10-2017

  Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych hartowanych i odpuszczanych wymienionych w Tablicy 1.

  Mają również zastosowanie wymagania podane w EN 10028-1:2017.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione
   

  PN-EN 10120:2017-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-10-2017

  Blachy i taśmy stalowe na spawane butle do gazów

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące blach i taśm o grubości do 5 mm ze stali wymienionych w Tablicy 1 przeznaczonych do produkcji spawanych butli do gazów.

  Wyrobów dostarczanych zgodnie z niniejszą Normą Europejską dotyczą również ogólne warunki techniczne dostawy zawarte w EN 10021.
   

  PN-EN 1982:2017-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 30-10-2017

  Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono skład chemiczny, własności mechaniczne oraz inne istotne charakterystyki materiałów. Podano także procedury pobierania próbek oraz metody badań służące do sprawdzania zgodności z wymaganiami niniejszej normy.

  Normę stosuje się do:
  a) gąsek ze stopów miedzi przeznaczonych do przetopienia w celu wytworzenia odlewów; oraz
  b) odlewów z miedzi i stopów miedzi przeznaczonych do stosowania bez dalszej obróbki, innej niż obróbka skrawaniem. Odlewy mogą być wytwarzane metodą odlewania do form piaskowych, kokil, metodą odlewania odśrodkowego, ciągłego lub ciśnieniowego.

  Zalecaną procedurę postępowania przy zamawianiu i dostawie odlewów podano w Załączniku A. Opcjonalne, dodatkowe procedury kontroli gąsek i odlewów podano w Załączniku B.
   

  PN-EN ISO 2082:2017-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-10-2017

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki kadmowe z obróbką dodatkową na żeliwie lub stali

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok kadmowych z obróbkami dodatkowymi na podłożach żeliwnych i stalowych. Zawiera informacje, które zamawiający powinien przekazać wykonawcy oraz opisuje wymagania stawiane powłokom, w tym wymagania odnoszące się do obróbki cieplnej przed procesem galwanicznym i po nim.

  Nie stosuje się go do powłok nakładanych:
  -– na blachy, taśmy i druty w postaci nie obrobionej fabrycznie,
  –- na ciasno zwinięte sprężyny lub
  -– w celach wynikających z właściwości innych niż ochronne, właściwości smarne, ciągliwość, przewodzenie elektryczności oraz niska oporność stykowa.

  W niniejszym dokumencie nie określono wymagań co do stanu powierzchni metalu podłoża przed elektroosadzaniem kadmu.

  Grubość powłoki nakładanej na elementy gwintowane może być ograniczona wymaganiami dotyczącymi wymiarów, w tym klasy i dopasowania.

  Dodatkowe informacje dotyczące odporności na korozję, płukania i suszenia, obróbki części w ilościach hurtowych oraz barwienia chromianowych powłok konwersyjnych podano w Załączniku C.
   

  PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska

  Data publikacji: 30-10-2017

  Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

  Zakres

  W niniejszej części ISO 9606 zdefiniowano wymagania dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego spawacza do spawania stali.

  Zawiera ona zasady techniczne dotyczące systematycznego egzaminu kwalifikacyjnego spawacza i upoważnia do jednoznacznego akceptowania tego rodzaju kwalifikacji niezależnie od typu wyrobu, miejsca i egzaminatora lub jednostki egzaminującej.

  Podczas egzaminowania spawacza kładzie się nacisk na zdolności spawacza do takiego ręcznego manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem spawalniczym, aby wykonać spoinę o akceptowanej jakości.

  Procesy spawania według niniejszej części ISO 9606 obejmują tylko takie procesy spawania, które uznane są za procesy ręcznego lub częściowo zmechanizowanego spawania. Nie obejmują zatem procesów spawania w pełni zmechanizowanego i automatycznego.

  UWAGA Dla tego rodzaju procesów, patrz ISO 14732.
   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Blacha.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.