google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 21.02.2019
  1 USD
  3.8247
  0.0026
  1 EUR
  4.3322
  -0.0049
  1 CHF
  3.8171
  -0.0019
  1 GBP
  4.9965
  0.0125
  1 RUB
  0.0584
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - grudzień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

  - grudzień 2017


   

  PN-EN 10207:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania techniczne dostawy blach, taśm i prętów

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne dostawy blach, taśm i prętów wykonanych ze stali zgodnie ze specyfikacjami dla pracujących pod ciśnieniem części prostych zbiorników ciśnieniowych zdefiniowanych w Dyrektywie 2014/29/UE (patrz Załącznik A) i w EN 286-1 do -3.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/29/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/29/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/29/UE są spełnione.

   

  PN-EN 10263-1:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

  Zakres

  W niniejszej części EN 10263 określono ogólne warunki techniczne dostawy okrągłej walcówki, prętów okrągłych i drutu do spęczania i wyciskania na zimno wykonanych ze:
  a) stali niestopowych nie przeznaczonych do obróbki cieplnej po przeróbce plastycznej na zimno, jak określono w EN 10263-2;
  b) stali niestopowych i stopowych do nawęglania, jak określono w EN 10263-3;
  c) stali niestopowych i stopowych do ulepszania cieplnego, jak określono w EN 10263-4;
  d) stali odpornych na korozję, jak określono w EN 10263-5.
  Części 2, 3 i 4 niniejszej EN 10263 dotyczą wyrobów o średnicy do 100 mm włącznie. Część 5 dotyczy wyrobów o średnicy włącznie do:
  – 25 mm ze stali ferrytycznych i austenityczno-ferrytycznych;
  – 50 mm ze stali austenitycznych;
  – 100 mm ze stali martenzytycznych.

  W szczególnych przypadkach dodatkowe wymagania lub odstępstwa od niniejszej Normy Europejskiej mogą być przedmiotem uzgodnienia między zamawiającym i dostawcą przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu (Patrz Załącznik A).

  Dla wyrobów dostarczonych zgodnie z niniejszą Normą Europejską stosuje się także ogólne warunki techniczne dostawy wg EN 10021.

   

  PN-EN 10263-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali nie przeznaczonych do obróbki cieplnej po przeróbce plastycznej na zimno

  Zakres

  Niniejszą część EN 10263 stosuje się do okrągłej walcówki, prętów okrągłych i drutu o średnicy do 100 mm włącznie, ze stali niestopowych i stopowych, przeznaczonych do spęczania i wyciskania na zimno, nie podlegających następnie obróbce cieplnej jako gotowe części.

  Do niniejszej części EN 10263 niezbędna jest EN 10263-1.

   

  PN-EN 10263-3:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 3: Warunki techniczne dostawy stali do nawęglania

  Zakres

  Niniejszą część EN 10263 stosuje się do okrągłej walcówki, prętów okrągłych i drutu o średnicy do 100 mm włącznie, ze stali niestopowych i stopowych, przeznaczonych do spęczania i wyciskania na zimno, podlegających następnie nawęglaniu. Do niniejszej części EN 10263 niezbędna jest EN 10263-1:2017.

   

  PN-EN 12681-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-12-2017

  Odlewnictwo -- Badania radiograficzne -- Część 2: Techniki detektorów cyfrowych

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska zawiera specjalne procedury dotyczące radiografii przemysłowej z wykorzystaniem promieniowania X lub gamma, stosując NDT (badania nieniszczące) z zastosowaniem detektorów cyfrowego obrazu RTG. Ta część EN 12681 określa wymagania dotyczące cyfrowych badań radiograficznych odlewów wykonywanych którąkolwiek z metod radiografii komputerowej (CR) lub cyfrowej radiografii z siatkami detekcyjnymi (DDA).

  Detektory cyfrowe umożliwiają uzyskanie cyfrowych wartości szarego obrazu, które mogą być przeglądane oraz oceniane z wykorzystaniem komputera.

  Niniejsza część EN 12681 określa zalecaną procedurę wyboru detektora i praktyki radiograficznej. Dobór komputera, oprogramowania, monitora, drukarki oraz warunków oceny są ważne, ale nie są głównym przedmiotem niniejszej normy. Procedura określona w niniejszej normie zapewnia minimalne wymagania dotyczące praktyki radiograficznej które pozwalają na ekspozycję i uzyskanie radiogramów cyfrowych o równoważnej czułości wykrywania wad, jak błona radiograficzna określona w części 1 niniejszej normy.

  Niniejsza norma nie uwzględnia przydatności metod radiologicznych lub radioskopowych w zastosowaniu do badań konkretnych odlewów na podstawie wewnętrznych wymagań i procedur producenta.

  Wymagania dotyczące jakości obrazu w klasie A i B podane w Załączniku A uwzględniają wysoką jakość wykonawstwa dla ogólnych zastosowań odlewniczych, jak również wymagane w części 1 niniejszej normy dla błon radiograficznych.

  Klasy AA i BA odzwierciedlają wymagania jakościowe obecnych zautomatyzowanych i półautomatycznych systemów kontroli radiograficznej DDAs na podstawie komputerowego wykrywania wad lub kontroli wizualnej oraz lamp z mini lub mikro ogniskiem (wielkość plamki ≤ 1 mm) z obniżonymi wymaganiami dla rozdzielczości przestrzennej, ale niezmienionymi wymaganiami dla kontrastowości, czułości, a także wymaganych w części 1 niniejszej normy dla błony radiograficznej.

  Podane procedury odnoszą się do odlewów wytworzonych przy użyciu dowolnego procesu odlewania, zwłaszcza ze staliwa, żeliwa, aluminium, kobaltu, miedzi, magnezu, niklu, tytanu, cynku i ich stopów. stopów żadnej z nich.

  Niniejsza część Normy Europejskiej nie ma zastosowania dla:
  — badań złączy spawanych (patrz EN ISO 17636-2);
  — technik błon radiograficznych (patrz prEN 12681-1);
  — rentgenoskopii w czasie rzeczywistym (patrz EN 13068-1).

   

  PN-EN 16866:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-12-2017

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Równoczesne wyznaczanie grubości i potencjału elektrodowego poszczególnych warstw dla wielowarstwowych powłok niklowych (badanie STEP)

  Zakres

  Niniejszą Normę Europejską stosuje się do pomiaru grubości poszczególnych warstw niklu w wielowarstwowych elektrolitycznych powłokach niklowych oraz do pomiaru różnic potencjału między poszczególnymi warstwami niklu w wielowarstwowych elektrolitycznych powłokach niklowych.

  Pomiar powłok lub systemów powłokowych innych niż wielowarstwowe elektrolityczne powłoki niklowe nie leży w zakresie niniejszej Normy Europejskiej.


  PN-EN ISO 13585:2012 - wersja francuska

  Data publikacji: 01-12-2017

  Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego

  Zakres

  Określono wymagania podstawowe dotyczące badania kwalifikacyjnego lutowaczy i operatorów lutowania twardego ustalające warunki dotyczące lutowania twardego, badania, egzaminowania i zakresu kwalifikacji w certyfikacie. Są one stosowane do ręcznego lutowania twardego np. za pomocą ręcznego palnika (płomienia), do kwalifikowania zdolności manualnych lutowacza jak również do zmechanizowanego lutowania twardego

   

  PN-EN ISO 2063-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2017

  Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Część 2: Prowadzenie systemów ochrony przed korozją

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, elementów i części, na które naniesiono powłoki z cynku, aluminium lub ich stopów metodą natryskiwania cieplnego.

  W niniejszym dokumencie określono wymagania stawiane wykonawcy powłoki w zakresie przygotowania powierzchni, natryskiwania cieplnego, badań i obróbki po naniesieniu powłoki, np. uszczelniania powłoki. Niniejszy dokument stosuje się dla powłok metalowych nanoszonych w celu ochrony przed korozją w przypadku natryskiwania nowych powłok w warsztacie lub na placu budowy, jak również przy naprawie powłok na placu budowy po montażu.

  Podano wymagania dotyczące grubości powłoki, minimalnej przyczepności i stanu powierzchni, określone w specyfikacji powłoki.

  Podano zalecenia dotyczące odpowiednich etapów produkcji i środków zapewnienia jakości przy nowej produkcji i utrzymaniu oraz nadzorowaniu prac związanych z ochroną przed korozją.

  Niniejszy dokument jest stosowany dla natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium i ich stopów, chroniących przed korozją w zakresie temperatur od –50 ° do +200 °C. Żaroodporne powłoki ochronne z aluminium są objęte ISO 17834 i nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące sprzętu, miejsca pracy i kwalifikacji personelu nanoszącego powłoki metodą natryskiwania oraz personelu przeprowadzającego badania.

  UWAGA ISO 2063-1:2017 jest adresowana do projektanta i inżyniera planującego system ochrony przed korozją.

   

  PN-EN ISO 22825:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Badanie nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono sposób postępowania przy opracowywaniu procedur badania ultradźwiękowego następujących spoin:
  — spoin stali nierdzewnych;
  — spoin stopów na bazie niklu;
  — spoin stali duplex;
  — spoin metali różnych;
  — spoin stali austenitycznych.

  Cele badania mogą być bardzo różne, na przykład:
  — ocena poziomu jakości (w warunkach produkcyjnych);
  — wykrycie specyficznych wskazań powstałych podczas eksploatacji.

  Poziomy jakości nie są podane, ale mogą być stosowane zgodnie z zakresem badania.
  Wymagania niniejszej normy są stosowane zarówno do ręcznego jak i zmechanizowanego badania.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.