google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.02.2019
  1 USD
  3.8242
  -0.0005
  1 EUR
  4.3387
  0.0065
  1 CHF
  3.8225
  0.0054
  1 GBP
  4.9787
  -0.0178
  1 RUB
  0.0584
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - styczeń 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

  - styczeń 2018

   

   

  PN-EN 10263-4:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-01-2018

  Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego

  Zakres

  Niniejszą część EN 10263 stosuje się do okrągłej walcówki, prętów okrągłych i drutu o średnicy do 100 mm włącznie, ze stali niestopowych i stopowych, przeznaczonych do spęczania, wyciskania na zimno, podlegających następnie ulepszaniu cieplnemu lub hartowaniu indukcyjnemu lub hartowaniu płomieniowemu. Do niniejszej części EN 10263 niezbędny jest EN 10263-1:2017.

   

  PN-EN 10263-5:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Walcówka stalowa, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali odpornych na korozję

  Zakres

  Niniejszą Norme Europejską stosuje się do okrągłej walcówki, prętów okrągłych i drutu ze stali odpornych na korozję, przeznaczonych do spęczania i wyciskania na zimno, o średnicy włącznie do:
  – 25 mm dla stali ferrytycznych i austenityczno-ferrytycznych;
  – 50 mm dla stali austenitycznych;
  – 100 mm dla stali martenzytycznych.
  Do stosowania niniejszej części EN 10263 niezbędna jest EN 10263-1.

   

  PN-EN ISO 11126-10:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 10: Almandyn

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dotyczące ścierniw typu granat almandyn, stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Ustalono zakresy wielkości ziaren i wartości gęstości pozornej, twardości Mohsa, zawartości wilgoci, konduktywności wodnego ekstraktu i zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

  Wymagania ustalone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie tylko do ścierniw dostarczanych jako ”nowe”. Nie mają one zastosowania do ścierniw podczas ich używania lub po użyciu.

  Metody badań dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej są podane w różnych częściach ISO 11127.

  UWAGA Chociaż ten dokument został opracowany specjalnie w celu spełniania wymagań dotyczących przygotowania konstrukcji stalowych, ustalone właściwości są w zasadzie odpowiednie do przygotowania, metodami obróbki strumieniowo-ściernej, powierzchni innych materiałów lub elementów. Te metody są opisane w ISO 8504-2.

   

  PN-EN ISO 12944-1:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 1: Ogólne wprowadzenie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie zdefiniowano ogólny zakres ISO 12944 (wszystkich części). Podano niektóre podstawowe terminy i definicje oraz ogólne wprowadzenie do innych części ISO 12944. Ponadto zawarto w nim ogólne stwierdzenia dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wytyczne dotyczące stosowania ISO 12944 (wszystkich części) w odniesieniu do określonego projektu.

   

  PN-EN ISO 12944-7:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy wykonywania i nadzoru prac malarskich na konstrukcjach stalowych w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu.

  Niniejszy dokument nie dotyczy:
  - przygotowania powierzchni przeznaczonych do malowania (patrz ISO 12944-4) i nadzoru nad tego typu pracami;
  - nakładania powłok metalicznych; i
  - metod obróbki wstępnej, takich jak fosforanowanie i chromianowanie oraz metod nakładania farb, takich jak zanurzenie, nakładanie farb proszkowych lub ciągłe powlekanie taśm.

   

  PN-EN ISO 12944-8:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji

  Zakres

  Niniejszy dokument dotyczy opracowania dokumentacji prac związanych z ochroną przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Dotyczy ona nowych prac i renowacji w warunkach warsztatowych lub na miejscu montażu, i jest również przewidziana do stosowania w przypadku ochrony przed korozja pojedynczych elementów. Niniejszy dokument dotyczy ochrony przed korozją konstrukcji stalowych eksploatowanych w różnych warunkach narażeń korozyjnych, powodowanych przez środowiska, takie jak wewnątrz pomieszczeń, w warunkach zewnętrznych oraz zanurzonych w wodzie i eksploatowanych w gruncie, jak również w warunkach szczególnych narażeń, na przykład spowodowanych podwyższonymi lub wysokimi temperaturami. Uwzględniono w niej różne wymagane okresy trwałości.

  Niniejszy dokument dotyczy również powierzchni stalowych ocynkowanych zanurzeniowo, metalizowanych natryskowo, ocynkowanych elektrolitycznie lub szerardyzowanych oraz powierzchni stalowych wcześniej malowanych.

  W niniejszym dokumencie uwzględniono powierzchnie referencyjne stosowane do oceny jakości prac antykorozyjnych oraz właściwości stosowanych ochronnych systemów malarskich. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe schematy planowania nowych prac i renowacji, zalecane do uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentacji.

  Niniejszy dokument może również być stosowany jako poradnik jeżeli występują ekstremalne narażenia korozyjne lub wysokie temperatury, lub ochronne systemy malarskie, mają być stosowane na inne podłoża, takie jak metale nieżelazne lub beton, w celu określenia odpowiednich specyfikacji.

   

  PN-EN ISO 14120:2016-03 - wersja polska

  Data publikacji: 08-01-2018

  Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono ogólne wymagania dotyczące projektowania, budowy i doboru osłon przewidzianych do ochrony osób przed zagrożeniami mechanicznymi.

  W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono inne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na projektowanie i budowę osłon.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do osłon przeznaczonych do maszyn wyprodukowanych po jej opublikowaniu.

  Niniejsze wymagania mają zastosowanie, jeśli są stosowane osłony stałe i ruchome. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy urządzeń blokujących; są one ujęte w ISO 14119.

  Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera wymagań dotyczących specjalnych systemów związanych w szczególności z mobilnością, takich jak ROPS (konstrukcje chroniące przed skutkami przewrócenia się), FOPS (konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami) i TOPS (konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia) lub z możliwością podnoszenia ładunków przez maszynę

   

  PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - wersja niemiecka

  Data publikacji: 22-01-2018

  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono, jak wstępna instrukcja technologiczna spawania jest kwalifikowana przez badania technologii spawania.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania podczas produkcji, naprawy lub modernizacji.

  W niniejszym dokumencie określono warunki realizacji badań technologii spawania i zakresu kwalifikacji technologii spawania dla wszystkich praktycznych operacji spawania w zakresie określonych zmiennych.

  Głównym celem kwalifikacji technologii spawania jest wykazanie właściwości mechanicznych konstrukcji spawanej.

  Podano dwa poziomy prób technologii spawania w celu umożliwienia ich stosowania w szerokim zakresie produkcji spawalniczej. Są one oznaczone numerami 1 i 2. Na poziomie 2, obszar badań jest większy i zakresy kwalifikowania są bardziej restrykcyjne niż w przypadku poziomu 1.

  Badania technologii przeprowadzone na poziomie 2 automatycznie kwalifikują dla wymagań poziomu 1, ale nie odwrotnie.

  Kiedy nie określono poziomu kwalifikowania w standardowej umowie lub normie, stosuje się wszystkie wymagania dla poziomu 2.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do spawania łukowego i gazowego stali dla wszystkich rodzajów wyrobów oraz do spawania łukowego niklu i stopów niklu dla wszystkich rodzajów wyrobów.

  Spawanie łukowe i gazowe są ujęte w następujących procesach zgodnie z normą ISO 4063:2011.

  111 - ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (spawanie łukowe elektrodą otuloną);
  114 - spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym;
  12 - spawanie łukiem krytym;
  13 - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu;
  14 - spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu;
  15 - spawanie plazmowe;
  311 - spawanie acetylenowo-tlenowe.
  Zasady niniejszej normy mogą być stosowane do innych procesów spawania.

   

  PN-EN ISO 17640:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono techniki ręcznego ultradźwiękowego badania złączy spawanych metali o grubości ≥ 8 mm i małym tłumieniu fal ultradźwiękowych (powodowanym głównie przez rozproszenie) w temperaturach obiektu od 0 °C do 60 °C. Norma dotyczy przede wszystkim złączy spawanych z pełnym przetopem, w których zarówno materiał podstawowy, jak i stopiwo mają strukturę ferrytyczną.

  Wszystkie zależne od materiału wielkości badania ultradźwiękowego określone w niniejszym dokumencie odnoszą się do stali o prędkości rozchodzenia się fal podłużnych równej (5 920 ± 50) m/s i fal poprzecznych równej (3 255 ± 30) m/s.

  W niniejszym dokumencie ustalono cztery poziomy badania, z których każdy odpowiada różnemu prawdopodobieństwu wykrycia niezgodności spawalniczych. Wskazówki dla wyboru poziomów badania A, B i C podano w Załączniku A.

  W niniejszym dokumencie ustalono, że wymagania poziomu badania D, który przeznaczony jest do zastosowań specjalnych, będą zgodne z wymaganiami ogólnymi. Poziom badania D może być stosowany jedynie wtedy, kiedy jest określony przez specyfikację. Obejmuje to badania metali innych niż stal ferrytyczna, badania spoin z niepełnym przetopem, badania z zastosowaniu aparatów automatycznych oraz badania obiektów o temperaturach przekraczających zakres 0 °C do 60 °C.

  Niniejszy dokument może być stosowany do oceny wskazań, dla celów akceptacji za pomocą jednej z poniższych technik:
  a) ocena bazuje zasadniczo na długości i amplitudzie echa sygnału wskazania;
  b) ocena bazuje na charakterystyce wskazań i rozmiarze wskazania określonym przez techniki związane z przesuwem głowicy.

   

  PN-EN ISO 18086:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-01-2018

  Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony

  Zakres

  Norma ISO 18086: 2015 ma zastosowanie do zakopanych, chronionych katodowo rurociągów, na które wpływ mają systemy trakcyjne prądu przemiennego i/lub linie energetyczne prądu przemiennego. W obecności oddziaływań prądu przemiennego, kryteria ochrony podane w normie ISO 15589-1 nie są wystarczające do wykazania, że stal jest chroniona przed korozją. Norma ISO 18086: 2015 ustala limity, procedury pomiarowe, środki zaradcze i podaje informacje o postępowaniu w przypadku długotrwałego oddziaływania prądu przemiennego o częstotliwości napięcia przemiennego od 16,7 do 60 Hz oraz określenia prawdopodobieństwa wystąpienia korozji wywołanej przez prąd przemienny. Niniejsza Norma Międzynarodowa zajmuje się możliwością korozji powodowanej przez prąd przemienny rurociągów metalowych z powodu oddziaływań spowodowanych indukcyjnymi, konduktancyjnymi i pojemnościowymi sprzężeniami z układami zasilania prądu przemiennego oraz maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami tych zakłóceń. Bierze pod uwagę fakt, że jest to efekt długofalowy, który występuje w normalnych warunkach pracy systemu zasilania prądu przemiennego. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje zagadnień dotyczących bezpieczeństwa związanego z napięciami prądu przemiennego na rurociągach. Są one zawarte w normach i przepisach krajowych.

   

  PN-EN ISO 2143:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-01-2018

  Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie zdolności do absorpcji uszczelnionych anodowych powłok tlenkowych -- Metoda testu plamy barwnej po wstępnej obróbce w roztworze kwaśnym

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę oceny utraty zdolności do absorpcji anodowych powłok tlenkowych, po obróbce uszczelniającej, wykorzystując absorpcję barwników po wstępnej obróbce w kwasach.

  Metoda jest stosowana do anodowych powłok tlenkowych, które mogą być narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych lub agresywnego środowiska albo gdy ważna jest odporność na zaplamienie.

  Metoda nie ma zastosowania dla powłok
  a) wytworzonych na stopach zawierających więcej niż 2% miedzi lub 4% krzemu,
  b) uszczelnionych dichromianem,
  c) poddanych dodatkowej obróbce, np. olejowaniem, woskowaniem lub lakierowaniem,
  d) barwionych w głębokich odcieniach oraz
  e) mających grubość mniejszą niż 3 μm.
  Metoda ta jest mniej odpowiednia, gdy do kąpieli stosowanych do uszczelniania hydrotermalnego dodano sole niklu lub kobaltu lub dodatki organiczne.  PN-EN ISO 5175-1:2018-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-01-2018

  Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 1: Urządzenia zawierające zaporę płomieniową

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania i badania urządzeń zabezpieczających do gazów palnych i tlenu lub sprężonego powietrza, zawierających zaporę płomieniową, stosowanych przy wylotach zestawów butli, reduktorów butlowych i (lub) sieciowych, a także na wlotach palników do spawania, cięcia i procesów pokrewnych.

  W niniejszym dokumencie nie określono usytuowania tych urządzeń w sieci gazowej.

  W niniejszym dokumencie nie ujęto wymagań dla urządzeń zabezpieczających nie zawierających zapory płomieniowej, które są ujęte w ISO 5175-2.

  W niniejszym dokumencie nie ujęto zastosowań urządzeń zabezpieczających zawierających zaporę płomieniową w systemach zasilania z wstępnym mieszaniem tlenu i gazu palnego lub powietrza i gazu palnego, np. na wylotach mieszalników gazów lub generatora wytwarzającego mieszankę wodoru i tlenu przez elektrolityczny rozkład wody.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Blacha.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.