google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.02.2019
  1 USD
  3.8242
  -0.0005
  1 EUR
  4.3387
  0.0065
  1 CHF
  3.8225
  0.0054
  1 GBP
  4.9787
  -0.0178
  1 RUB
  0.0584
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - luty 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

  - luty 2018

   

  PN-EN ISO 27830:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-02-2018

  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Wymagania dotyczące oznaczania powłok metalowych i innych nieorganicznych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne dla powłok metalowych i innych nieorganicznych, mające na celu opracowanie spójnych norm technicznych oraz ustalono standardowy format oznaczania powłok. Ma zastosowanie do Norm Międzynarodowych na powłoki elektrolityczne, autokatalityczne i naparowywane.

  W niniejszym dokumencie nie podano szczegółowych wymagań technicznych dla poszczególnych powłok, ale można te wymagania znaleźć w Normach Międzynarodowych wymienionych w Bibliografii.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do powłok natryskiwanych cieplnie i powłok z emalii porcelanowych.

   

  PN-EN ISO 5175-2:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-02-2018

  Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 2: Nie zawierające zapory płomieniowej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania i badania urządzeń zabezpieczających do gazów palnych i tlenu lub sprężonego powietrza nie zawierających zapory płomieniowej, mocowanych przy wylotach zestawów butli, reduktorów butlowych i (lub) sieciowych, a także na wlotach palników do spawania, cięcia i procesów pokrewnych.
  W niniejszym dokumencie nie określono usytuowania tych urządzeń w sieci gazowej.

  Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dla urządzeń zabezpieczających zawierających zaporę płomieniową, które są ujęte w EN ISO 5175-1.

   

  PN-EN ISO 5754:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-02-2018

  Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Próbka bez karbu do próby udarności

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymiary próbek bez karbu do próby udarności spiekanych materiałów metalicznych. Próbka do badań może być wytworzona bezpośrednio w wyniku prasowania i spiekania lub przez wycięcie z gotowego elementu spiekanego. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich spiekanych metali i stopów, z wyłączeniem węglików spiekanych. Jednakże, w przypadku niektórych materiałów (na przykład materiałów o małej porowatości lub materiałów o dużej ciągliwości) bardziej odpowiednie może być użycie próbki do badań z karbem, która w takim przypadku umożliwia otrzymanie wyników o mniejszym rozrzucie (w tym przypadku zaleca się ISO 148-1).
   


  PN-EN ISO 3210:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-02-2018

  Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze(-ach) kwasu

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metody oceny jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwasu.

  Podano dwie niżej wymienione metody.

  Metoda 1: ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwasu fosforowego, bez uprzedniej obróbki w kwasie.

  Metoda 2: ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwasu fosforowego, po uprzedniej obróbce w kwasie.

  Metodę 1 stosuje się do ochronnych lub dekoracyjnych anodowych powłok tlenkowych lub gdy istotna jest ich odporność na zabrudzenie.

  Metodę 2 stosuje się do anodowych powłok tlenkowych przeznaczonych do zewnętrznych pokryć w budownictwie. Do mniej wymagających zastosowaniach metoda 1 może być bardziej odpowiednia.

  Metody te nie mają zastosowania do:
  — twardych anodowych powłok tlenkowych, które zwykle nie są uszczelnione;
  — anodowych powłok tlenkowych, które zostały uszczelnione tylko w roztworach dwuchromianu;
  — anodowych powłok tlenkowych wytwarzanych w roztworach kwasu chromowego;
  — anodowych powłok tlenkowych poddanych obróbce hydrofobowej.

   

  PN-EN ISO 17836:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 08-02-2018

  Natryskiwanie cieplne -- Wyznaczanie współczynnika osadzania powłoki natryskanej cieplnie

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono procedurę badania przy wyznaczaniu współczynnika osadzania powłoki natryskanej cieplnie. Stanowi ona wiarygodną metodę porównawczą dla różnych procesów natryskiwania i różnych materiałów wsadowych.

  Ma zastosowanie do wszystkich metod natryskiwania (patrz ISO 14917) oraz wszystkich rodzajów materiałów powłokowych w postaci drutu, pręta, żyłki i proszku.

  Ma zastosowanie wtedy, gdy wymagane są dane dotyczące współczynnika osadzania dla określonej metody natryskiwania w powiązaniu z określonym materiałem powłokowym.

   

  PN-EN ISO 13916:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 08-02-2018

  Spawanie -- Pomiar temperatury podgrzewania wstępnego, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania

  Zakres

  Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące pomiaru temperatury podgrzewania wstępnego, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania dla spawania. Niniejszy dokument może być również stosowany w przypadku innych procesów spawalniczych. Niniejszy dokument nie obejmuje pomiaru temperatur obróbki cieplnej po spawaniu.

   

  PN-EN 62841-2-17:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych frezarek

  Zakres

  Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie wraz z następującym uzupełnieniem:

  Uzupełnienie:

  Niniejsza część IEC 62841 dotyczy ręcznych frezarek do wycinania szczelin lub kształtowania krawędzi materiałów drewnianych lub podobnych, plastikowych oraz metali nieżelaznych z wyjątkiem magnezu.

  Niniejsza część IEC 62841 nie dotyczy frezarek do rowków.

  Niniejsza część IEC 62841 nie dotyczy małych narzędzi z elementem obrotowym.

   

  PN-EN 62841-3-14:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-14: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych oczyszczarek rur ściekowych

  Zakres

  Stosuje się niniejszy rozdział z Części 1 z następującym uzupełnieniem:

  Uzupełnienie:

  Niniejsza część IEC 62841 dotyczy przenośnych oczyszczarek rur ściekowych.
  Niniejsza norma nie dotyczy ręcznych oczyszczarek rur ściekowych.
  Niniejsza norma nie dotyczy wysokociśnieniowych oczyszczarek rur ściekowych.
  Niniejsza norma nie dotyczy maszyn wykorzystujących sztywny pręt do czyszczenia rur.

   

  PN-EN 62841-3-14:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-14: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych oczyszczarek rur ściekowych

  Zakres

  Stosuje się niniejszy rozdział z Części 1 z następującym uzupełnieniem:

  Uzupełnienie:

  Niniejsza część IEC 62841 dotyczy przenośnych oczyszczarek rur ściekowych.
  Niniejsza norma nie dotyczy ręcznych oczyszczarek rur ściekowych.
  Niniejsza norma nie dotyczy wysokociśnieniowych oczyszczarek rur ściekowych.
  Niniejsza norma nie dotyczy maszyn wykorzystujących sztywny pręt do czyszczenia rur.

   

  PN-EN ISO 544:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono warunki techniczne dostawy spoiw i topników do spawania.

  W niniejszej Normie Międzynarodowej nie ujęto materiałów pomocniczych takich jak gazy osłonowe.

   

  PN-EN 15773:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej [systemy duplex] -- Specyfikacje, zalecenia i wskazówki

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono uzgodnienia, które powinny być dokonane między klientem, wykonawcą ocynkowania/szerardyzacji, dostawcą chemikaliów oraz wykonawcą obróbki wstępnej i systemu powłokowego z organicznej farby proszkowej (jeśli nie są oni jedyni i ci sami). Określono w niej również jakość wyrobów ze stali ocynkowanej lub szerardyzowanej, na które będą nakładane organiczne farby proszkowe, oraz jakość wstępnej obróbki i organicznych farb proszkowych przeznaczonych do nakładania na wyroby ocynkowane lub szerardyzowane.

  Niniejszą normę stosuje się w przypadku nakładania zanurzeniowych powłok cynkowych, szerardyzowanych i z organicznych farb proszkowych na wyroby składające się ze stali lub wykonane ze stali, w kontrolowanych procesach przemysłowych. Niniejszą normę stosuje się w przypadku wyrobów ocynkowanych zanurzeniowo, ocynkowanych zgodnie z EN ISO 1461 i EN 10240, lub wyrobów szerardyzowanych zgodnie z EN 17668, jak również części tych wyrobów, wykonanych z arkuszy i taśm ocynkowanych metodą ciągłą zgodnie z EN 10346, na które, po ocynkowaniu i/lub zmontowaniu, lub szerardyzacji, zostanie nałożony system z organicznej farby proszkowej. Niniejszą normę stosuje się również w przypadku wyrobów, które nie były ocynkowane zanurzeniowo lub szerardyzowane zgodnie z wyszczególnionymi normami dotyczącymi wyrobów, ale na które nakłada się systemy z organicznej farby proszkowej.

   

  PN-H-93220:2018-02 - wersja polska

  Data publikacji: 23-02-2018

  Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Pręty i walcówka żebrowana

  Zakres

  Niniejsza norma określa wymagania i właściwości użytkowe spajalnej stali zbrojeniowej gatunku B500SP, stosowanej do zbrojenia konstrukcji betonowych, dostarczanej jako wyrób gotowy w postaci:

  -- prętów żebrowanych (łącznie z prętami wytwarzanymi poprzez prostowanie walcówki, o ile proces ten wykonywany jest przez producenta tej walcówki);
  -- walcówki żebrowanej.
  Wyroby według niniejszej normy mają wyłącznie żebrowaną powierzchnię.
  Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
  -- niespajalnej stali zbrojeniowej;
  -- ocynkowanej stali zbrojeniowej;
  -- epoksydowo powlekanej stali zbrojeniowej;
  -- nierdzewnej stali zbrojeniowej;
  -- stali sprężającej;
  -- wgniatanych taśm;
  -- procesów dalszej obróbki, np. prostowania, cięcia, gięcia.

   

  PN-H-93250:2018-02 - wersja polska

  Data publikacji: 23-02-2018

  Stal do zbrojeniabetonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SN -- Pręty i walcówka żebrowana

  Zakres

  Niniejsza norma określa wymagania i właściwości użytkowe spajalnej stali zbrojeniowej gatunku B500SN, stosowanej do zbrojenia konstrukcji betonowych, dostarczanej jako wyrób gotowy w postaci:

  -- prętów żebrowanych (łącznie z prętami wytwarzanymi poprzez prostowanie walcówki, o ile proces ten wykonywany jest przez producenta tej walcówki);
  -- walcówki żebrowanej.
  Wyroby według niniejszej normy mają wyłącznie żebrowaną powierzchnię.
  Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
  -- niespajalnej stali zbrojeniowej;
  -- ocynkowanej stali zbrojeniowej;
  -- epoksydowo powlekanej stali zbrojeniowej;
  -- nierdzewnej stali zbrojeniowej;
  -- stali sprężającej;
  -- wgniatanych taśm;
  -- procesów dalszej obróbki, np. prostowania, cięcia, gięcia.

   

  PN-ISO 3589:1994/A1:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-02-2018

  Obrabiarki zespołowe -- Zespoły posuwowe wbudowane w stojak

  Zakres

  Zmieniono treść Rozdziału 2.1.

   

  PN-EN 62841-3-4:2016-08/A11:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-02-2018

  Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych szlifierek stołowych

  Zakres

  Niniejsza zmiana została opracowana w celu usunięcia wymogu określenia poziomu drgań narzędzi przenośnych, ze względu na brak wymagań dotyczących ich pomiaru.

  Ponadto, dodano zastrzeżenie odnośnie Części 1, że osłona nie powinna być usuwalna bez pomocy narzędzia.

  Zmodyfikowano Podrozdziały 19.1, 19.1.103 oraz Rysunek 102.

   

  PN-EN 12627:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-02-2018

  Armatura przemysłowa -- Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymiary przyłączy do przyspawania doczołowego dla armatury stalowej od DN 8 do DN 1 400, przeznaczonej do przyspawania doczołowego do znormalizowanych rur.

  UWAGA Średnice zewnętrzne i grubość ścianki znormalizowanych rur są zgodne z ISO 4200.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Blacha.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.