google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 20.06.2018
  1 USD
  3.7352
  0.0036
  1 EUR
  4.3171
  0.0058
  1 CHF
  3.7470
  0.0008
  1 GBP
  4.9159
  -0.0043
  1 RUB
  0.0588
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW SZEREGOWYCH CZTEROSEGMENTOWYCH W BISKUPCU
  • Region: warmińsko-mazurskie
  • Zamieszczono: 2017-03-03

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.biskupiec.biuletyn.net

  Ogłoszenie nr 35985 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.

  Biskupiec: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW SZEREGOWYCH CZTEROSEGMENTOWYCH W BISKUPCU
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biskupiec, krajowy numer identyfikacyjny 53281400000, ul. ul. Rynek  1, 13-340   Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 56 4745057 do 59, e-mail ugb@gminabiskupiec.pl, faks 564 747 952.
  Adres strony internetowej (URL): ww.bisupiec.biuletyn.net

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  www.biskupiec.biletyn.net


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.biskupiec.biuletyn.net


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW SZEREGOWYCH CZTEROSEGMENTOWYCH W BISKUPCU
  Numer referencyjny: ZP 271.6.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:Budowa dwóch budynków szeregowych czterosegmentowych w Biskupcu Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dwa budynki mieszkalne szeregowe, zlokalizowane w m. Biskupiec dz. nr 464/16 gm. Biskupiec Opis budynku - budynek mieszkalny szeregowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek złożony z 2 szeregów czterosegmentowych. Wykonany jako parterowy z poddaszem nieużytkowym. Konstrukcja ścian murowana, dach kratownica drewniana dwuspadowa o kącie 30st kryta blacho dachówką. Poszczególne segmenty oddzielone ścianami nośnymi gr 24 cm wystającymi 30 cm ponad połać pokrycia. Dane ogólne SEGMENT A (4 SZTUKI POWTARZALNE 2 SZEREGI 1. Powierzchnia zabudowy 245,86 m2 2. Powierzchnia użytkowa 69,62m2 3. Kubatura-245,86 m3 4. Ilość izb - 9 Fundamenty Zaprojektowano dla wytrzymałości dopuszczalnej gruntu gnf = 1,8 MPa . Ławy żelbetowe wylewane z betonu C16/20 zbrojone stalą A-0 (St0S b) , A-III (34GS) o wysokości 30 cm . Strzemiona o6 , stal A-I ST3SX co 30 cm. Zbrojenie ław pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne oraz zbrojenie ław w narożach należy uciąglić przez stosowanie w zbrojeniu podłużnym zakładów min 750 mm . Otulina zbrojenia powinna wynosić min 5 cm. Ławy posadowione 1.20 m poniżej poziomu terenu . Szerokość ław przyjęto 60 cm i 50 cm. Stopy fundamentowe pod słup o wysokości 30 cm żelbetowe , zbrojone siatką z prętów 0 12 o oczkach 10 x 10 cm. Ławy i stopy posadowić na gruncie rodzimym , na chudym betonie klasy C 8/10 o gr min 5 cm . Ściany fundamentowe ściany fundamentowe grubości 24 cm , wykonane z bloczków betonowych C 16/20 na zaprawie cementowej . Ściany fundamentowe i fundamenty należy zaizolować przez dwukrotne smarowanie środkiem izolacyjnymi Ściany zewnętrzne ściany zewnętrzne wykonane z pustaka gazobetonowego , grubości 24 cm od 600, układane na zaprawie cementowo wapiennej , Ściany wewnętrzne ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej gr.6 i 12 cm/działowe/ Dach Wiązar drewniany deskowy o rozstawie wiązarów ok 1,00m. Kratownica wykonana z desek 3,2x20 z drewna C27 impregnowana wgłębnie i czterostronnie strugana. Wieńce i nadproża - nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane L-19 wg rys. konstrukcji - wieńce obwodowe 24 x 24 cm wykonać z betonu klasy C16/20 , zbrojenie wykonać ze stali A-III (34GS) oraz A-0 (St0S-b) , 4 x o 12 , strzemiona o 6 co 20 cm , Zbrojenie w narożach należy uciąglić stosując zakłady min 750 mm . Dach konstrukcja a) Dach o konstrukcji nośnej drewnianej dwupołaciowy , kryty blachodachówką . Dach oparty na ścianach zewnętrznych za pośrednictwem murłat Murłaty należy kotwić do wińców co ok. 1,2 m kotwami stalowymi min M12 zatapianymi w trakcie betonowania wieńców lub systemowymi kotwami rozporowymi . Drewno konstrukcyjne C 27 .Konstrukcja dachu kratownica drewniana Warstwy pokrycia : - blachodachówka - łaty 3x5 cm - kontrłaty 2,5x5 cm - papa - deskowanie 2,5 cm - folia izolacyjna - wełna mineralna 20cm - wiązar dachowy - płyty karton-gips 12,5 mm - elementy drewniane zakonserwować środkami bio- i uniepalniającymi -np FOBOS Przewody wentylacyjne i spalinowe przewody wentylacyjne o 15 z pustaków wentylacyjnych lub dymowych 19 x 19 cm , obudowane cegłą pełną gr 12 cm . - przewód dymowy od kominka typu kształtka 20+W. Uwaga : - w obudowie wspólnej przewodu spalinowego z wkładem ze stali kwasoodpornej i kanałów wentylacyjnych sąsiedni kanał ( do spalinowego ) wykonać z pustaków dymowych ( odpornych na wysokie temperatury ) - na wylocie przewodów spalinowych zaleca się zastosowanie regulatora ciągu kominowego , który zapobiega wdzieraniu się wiatru do komina , cofaniu się spalin i ich wykraplaniu. - również w przypadku przewodów wentylacyjnych poddasza ( o niewielkiej wysokości ) zaleca się zastosowanie na wylotach przewodów nasad kominowych , mających za zadanie ochronę kominów przed zawiewaniem oraz wspomaganie ciągu kominowego . Stolarka - okna i drzwi drewniane typowe i indywidualne z zachowaniem wymiarów zewnętrznych w świetle otworów. - drzwi zewnętrzne drewniane o współczynniku przenikania ciepła Uk =1.0 W/( m2K) - stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła Uk = 1,1 W/( m2K) - należy stosować stolarkę okienną z mikrowentylacją. - Przeszklenia w drzwiach wejściowych i tarasowych zaleca się szybę P4 (bezpieczne antywłamaniowe) Izolacje a) izolacja przeciwwilgociowa - elementy betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć 2 x środkiem impregnacyjnym - izolacja pozioma murów -dwie warstwy papy na lepiku na gorąco lub izolacja z dyspersji asfaltowo-gumowej - pod parapetami i czapkami kominowymi - dwie warstwy papy na lepiku na gorąco lub izolacja z dyspersji asfaltowo-gumowej - izolacja podłogi na gruncie 1 x papa termozgrzewalna lub 2 x folia PE - izolacja dachu folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona układana na krokwiach b) izolacja paroszczelna - obudowa płyt G-K poddasza dla zapewnienia ochrony przeciwwilgociowej warstw izolacji termicznej zaprojektowano paroizalację folię paroszczelną gr 0,15 mm pod izolację termiczną poddasza oraz dach nad poddaszem - posadzka nad parterem należy zastosować folię paroszczelna pod posadzkę jako paraizolacje c) izolacja termiczna - podłoga na gruncie poziomie 10 cm płyty styropianowe dach-podłoga Uk= 0,39 W/( m2K) , w pionie od poziomu ławy fundamentowej do poziomu -0,15 zastosować polistyren ekstrudowany gr 10 cm - strop nad parterem zastosować płyty styropianowe dach-podłoga Uk= 0,39 W/( m2K) gr 3 cm Roboty wykończeniowe podłogi i posadzki podkłady betonowe gr 10 cm na podkładzie 15 cm zagęszczonego piasku a) posadzka w łazienkach i pom. kotłowni : - posadzka ceramiczna terakota na kleju - 2cm - gładź cementowa - 5 cm - folia PE z wywinięciem 10 cm na ściany - 0,15 mm - płyty styropianowe Termo Organika Gold dach-podłoga - 10 cm ( 3 cm poddasze ) - 2 x folia PE - chudy beton gr 10 cm -ubity grunt rodzimy zagęszczany warstwami b) posadzka w wiatrołapie , holu i kuchni : - posadzka ceramiczna terakota na kleju - 2cm - gładź cementowa - 5 cm - folia PE z wywinięciem 10 cm na ściany - 0,15 mm - płyty styropianowe dach-podłoga - 10 cm - 2 x folia PE - chudy beton gr 10 cm -ubity grunt rodzimy zagęszczany warstwami c) posadzki w pokojach : - panele - 1,2cm - gładź cementowa - 5 cm - folia PE z wywinięciem 10 cm na ściany - 0,15 mm - płyty styropianowe dach-podłoga - 10 cm ( 3 cm poddasze ) - 2 x folia PE - chudy beton gr 10 cm -ubity grunt rodzimy zagęszczany warstwami Gładzie cementowe i wylewki cementowe należy dylatować obwodowo , w linii ościeży oraz na polach o wymiarach 3 x 3 m Tynki- wewnętrzne tynk trzeciej kategorii wapienno- cementowy, alternatywnie tynki gipsowe Parapety - parapety wewnętrzne - konglomerat na ścianach murowanych i drewniane na ścianach drewnianych - parapety zewnętrzne z blachy ocynk 0,55 mm w kolorze pokrycia dachu Wykończenie ścian - we wnętrzu malowanie farbą np. akrylowa na gruncie, w pomieszczeniach mokrych okładzina z płytek ceramicznych ściennych na klej, w pokojach drewniane klejone Dach - pokrycie Dach kryty blachodachówką. Dach projektuje się jako nie rozporowy .Komora wentylacyjna , umożliwiającą naturalną cyrkulację powietrza poprawia jakość cieplna oraz trwałość materiałów izolacyjnych . Wloty powietrza umieszcza się w linii okapu , dodatkowo zabezpiecza siatka przeciw owadom , zaś wyloty w górnej części dachu z dwóch stron lub przy użyciu wywietrzaków systemowych. W ścianach szczytowych umieścić dwie kratki wentylacyjne nawiewne 14x20 cm dla wentylacji przestrzeni nieużytkowej dachu dla każdej ze ścian szczytowych . Pod płyty gipsowo kartonowe wykończeniowe zastosować paraizolacje a pod szczelinę wentylacyjna na warstwie ocieplenia folię wysokoparoprzepuszczalną . Obróbki blacharskie - rynny dachowe 15 cm , rury spustowe 12 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu gr. 0,55 mm - na połaci dachowej zamontować płotki przeciwśnieżne wg rozwiązania systemowego oraz otwory wentylujące połać dachową w okapie i w górnych krawędziach połaci , Ławy kominiarski i stopnie systemowe . Instalacje Przewiduje się wyposażenie budynku w następujące instalacje : -przyłącze elektryczne zaprojektowane w oparciu o warunki techniczne -przyłącze wodociągowe zaprojektowane w oparciu o warunki techniczne na podłączenie do sieci wodociągowej -przyłącze kanalizacyjne odprowadzenie do szczelnego zbiornika -odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe . PONADTO: W ZWIĄZKU Z FAKTEM ,IŻ NA TERENIE LOKALIZACJI DOMÓW ZNAJDUJĄ SIĘ OBECNIE POMISZCZENIA GOSPODARCZE I BARAK MIESZKALNY WYKONAWCA, W PRZYPADKU KOLIZJI PRZY BUDOWIE I DOMU ZOBOWIĄZANY JEST DO USUNIĘCIA PRZESZKÓD TJ. EWENTUALNE ROZEBRANIE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH I BARAKU MIESZKALNEGO PO WYKONANIU WSZELKIEJ DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I UZYSKANIU ZEZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ. PONADTO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA II BUDYNKU WYKONAWCA ZOBLIGOWANY JEST DO ROZBIÓRKI PO UPRZEDMIN PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI ROZBIÓRKOWEJ I UZYSKANIU ZGODY NA ROZBIÓRKĘ ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCU BUDOWY II BUDYNKU BARAKU MIESZKALNEGO. WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z W/W POKRYWA WYKONAWCA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa / opis techniczny stanowiący zał. nr 9 do siwz b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących zał. nr 10 do siwz wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, przeprowadzonej wizji lokalnej , SST , siwz wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / 3. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania , o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w SST stanowiących załącznik do siwz. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:45261210-9, 45453000-7, 45232460-4, 45330000-9, 45331100-7, 45321000-3
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  data zakończenia: 31/10/2018


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku tym zakresie , wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku tym zakresie , wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: 1)doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane . Przez zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć budowę obiektów takich jak: domy, mieszkania, bloki mieszkalne o kubaturze min. 400 m3 w ilości m.in. 1 budynku polegającą na wybudowaniu i kompleksowym wykończeniu budynku Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 5 do SIWZ Wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego załącznika nr 5 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek, 2)kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. a)Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: -posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym posiadają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia - posiadający doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektów takich jak: domy, mieszkania, bloki mieszkalne b)Kierownik robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania: -posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym posiadają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, -podsiadający doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych, przy czym posiada doświadczenie w realizacji lub nadzorze (jako kierownik robót lub inspektor nadzoru) co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektów takich jak: domy, mieszkania, bloki mieszkalne o kubaturze min. 400 m3 c)Kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: -posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym posiadają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ .Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę Załącznika nr 6 do SIWZ - wykaz osób.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu o składania ofert)

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  tak,
  Informacja na temat wadium
  1. Przystępując do niniejszego postępowania, zamawiający wymaga wniesienia wadium. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Operacyjny w Biskupcu nr 58 9484 1121 2002 0100 0286 0002 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. Nr 13 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe. 9. W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela . 10. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać: 11. Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą, 12. Informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego, 13. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych : Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; -Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy." 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena60termin wykonania40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określił we wzorze umowy okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty , w szczególności przewiduje koniczność zmiany w przypadku : 2.1 zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 2.2 zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2.3 wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy 2.4 zmiany podwykonawcy 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 oraz wszelkie pozostałe wymienione we wzorze umowy, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 21/03/2017, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Gmina Biskupiec
  13-340 Biskupiec, ul. Rynek 1
  tel.: 56 4745057 do 59
  fax.: 564 747 952
  http://ww.bisupiec.biuletyn.net
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 13199 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.