google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 24.04.2018
  1 USD
  3.4401
  0.0245
  1 EUR
  4.1980
  0.0178
  1 CHF
  3.5158
  0.0208
  1 GBP
  4.8002
  0.0212
  1 RUB
  0.0558
  0.0006
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Remont pokrycia dachowego wiat nr 137,176,177,178,179 na terenie Jednostki Wojskowej w Hajnówce
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2017-03-06

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.25wog.wp.mil.pl

  Ogłoszenie nr 36921 - 2017 z dnia 2017-03-06 r.

  Białystok: Remont pokrycia dachowego wiat nr 137,176,177,178,179 na terenie Jednostki Wojskowej w Hajnówce
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70, 15601   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl, faks 261 398 813.
  Adres strony internetowej (URL): www.25wog.wp.mil.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.25wog.wp.mil.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego wiat nr 137,176,177,178,179 na terenie Jednostki Wojskowej w Hajnówce
  Numer referencyjny: 7/PN/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Remont pokrycia dachowego wiat nr 137,176,177,178,179 na terenie Jednostki Wojskowej w Hajnówce 1.1. Wiata nr 137 1.1.1. Roboty demontażowe i przygotowawcze CPV 45111300-1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej ocynkowanej, Czyszczenie ręczne konstrukcji wiaty wraz z odtłuszczeniem. 1.1.2. Roboty remontowe CPV 45261210-9 Malowanie ręczne konstrukcji wiaty antykorozyjną farbą podkładową oraz nawierzchniową, kolor ciemny brąz, Ołacenie połaci dachowej pod pokrycie z blachy trapezowej, łaty 50x50 mm impregnowane w rozstawie co ok. 40 cm, Mocowanie deski czołowej szer. 10 cm po obwodzie wiaty, Krycie wiaty blachą trapezową powlekaną T-35 o gr. min. 0,7 mm w kolorze ciemny brąz, Wykonanie obróbki blacharskiej deski czołowej z blachy płaskiej powlekanej w kolorze pokrycia. 1.2. Wiata nr 178 1.2.1. Roboty demontażowe i przygotowawcze CPV 45111300-1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej ocynkowanej, Czyszczenie ręczne konstrukcji wiaty wraz z odtłuszczeniem. 1.2.2. Roboty remontowe CPV 45261210-9 Malowanie ręczne konstrukcji wiaty antykorozyjną farbą podkładową oraz nawierzchniową, kolor ciemny brąz, Ołacenie połaci dachowej pod pokrycie z blachy trapezowej, łaty 50x50 mm impregnowane w rozstawie co ok. 40 cm, Mocowanie deski czołowej szer. 10 cm po obwodzie wiaty, Krycie wiaty blachą trapezową powlekaną T-35 o gr. min. 0,7 mm w kolorze ciemny brąz, Wykonanie obróbki blacharskiej deski czołowej z blachy płaskiej powlekanej w kolorze pokrycia, Wymiana przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wraz ze złączami, pręt stalowy ocynkowany min. fi 8 mm, Wymiana oprawy oświetleniowej zawieszanej, hermetycznej IP 54, Wymiana przewodów kabelkowych wraz z rurkami instalacyjnymi. 1.3. Wiata nr 179 1.3.1. Roboty demontażowe i przygotowawcze CPV 45111300-1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej ocynkowanej, Czyszczenie ręczne konstrukcji wiaty wraz z odtłuszczeniem, Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi murku wiaty. 1.3.2. Roboty remontowe CPV 45261210-9 Wymiana płatwi z kształtowników kwadratowych na ceowniki C 60x30x3 spawane do słupków, Malowanie ręczne konstrukcji wiaty antykorozyjną farbą podkładową oraz nawierzchniową, kolor ciemny brąz, Ołacenie połaci dachowej pod pokrycie z blachy trapezowej, łaty 50x50 mm impregnowane w rozstawie co ok. 40 cm, Mocowanie deski czołowej szer. 10 cm po obwodzie wiaty, Krycie wiaty blachą trapezową powlekaną T-18 o gr. min. 0,7 mm w kolorze ciemny brąz, Wykonanie obróbki blacharskiej deski czołowej z blachy płaskiej powlekanej w kolorze pokrycia, Wyrównanie powierzchni murku wiaty zaprawą wyrównawczą o zwiększonej przyczepności do podłoża wraz ze zbrojeniem siatką i zatarciem na gładko, Dwukrotne malowanie murku wiaty farbą elewacyjną silikonową lub silikatową w kolorze zielonym. 1.4. Wiata nr 177 1.4.1. Roboty demontażowe i przygotowawcze CPV 45111300-1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej, Rozebranie ołacenia dachu, Demontaż konstrukcji z rygli i płatwi stalowych, Odbicie tynków cem.-wap. z murków wiaty, Czyszczenie ręczne konstrukcji wiaty wraz z odtłuszczeniem, 1.4.2. Roboty remontowe CPV 45261210-9 Przemurowanie części murków w miejscach spękań, Przyspawanie blach głowicowych gr. 10 mm na słupach, przyspawanie rygli z kształtowników dwuteowych I140 z przyspawaniem wzmocnień w postaci żeber z blachy gr 10 mm na połączeniach rygiel-słup, Przyspawanie do rygli płatwi stalowych z ceowników C100 co ok 100 cm, Ołacenie połaci dachowej pod pokrycie blachą trapezową z przybiciem desek czołowych, Krycie wiaty blachą trapezową powlekaną T-35 o gr. min. 0,7 mm w kolorze ciemny brąz, Wykonanie obróbki blacharskiej deski czołowej z blachy płaskiej powlekanej w kolorze pokrycia, Malowanie ręczne konstrukcji wiaty antykorozyjną farbą podkładową oraz nawierzchniową, kolor ciemny brąz, Otynkowanie tynkiem cementowym murków wiaty z dwukrotnym malowaniem farbą elewacyjną w kolorze zielonym, 1.5. Wiata nr 176 1.5.1. Roboty demontażowe i przygotowawcze CPV 45111300-1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej, Czyszczenie ręczne konstrukcji wiaty wraz z odtłuszczeniem, 1.5.2. Roboty remontowe CPV 45261210-9 Ołacenie połaci dachowej pod pokrycie blachą trapezową, Krycie wiaty blachą trapezową powlekaną T-35 o gr. min. 0,7 mm w kolorze ciemny brąz, Zamocowanie (przybicie) blachy powlekanej na powierzchni przegrody drewnianej od wewnątrz wiaty, Malowanie ręczne konstrukcji wiaty oraz kafarów stalowych antykorozyjną farbą podkładową oraz nawierzchniową, kolor ciemny brąz, UWAGA: Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do kalkulacji ceny kosztorysowej dokonał wizji lokalnej, pomiarów własnych itp. w przedmiocie zamówienia. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Warunki realizacji robót: 1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.00, w piątki w godzinach 7.30 do 12.30, praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Użytkownika. 2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie listy pracowników i wykaz sprzętu (pojazdów) uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek tymczasowych przez służby ochrony. 3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 roku w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu. 4. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 6. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 7. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 8. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 9. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie Planu przekazania w 2017 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 10. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji robót powinni stawić się w wyznaczonym dniu oraz godzinie na szkolenie w zakresie zasad wejścia, opuszczania, przebywania i poruszania się po terenie Składu Hajnówka, BHP i ppoż, które odbędzie się na terenie Składu Hajnówka 11. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót dekarskich, przy czym: W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: organizacja pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnienie niezbędnego sprzętu i materiałów do prowadzenia prac w określonym i konkretnym asortymencie, dozór nad stosowaniem materiałów i technologii zgodnych z zakresem zamówienia w ramach przedmiotu umowy. W trakcie realizacji zamówienia, na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. Zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwania zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia: obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami. Na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 3) i 4) powyżej oraz w SIWZ. 13. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 3 oraz w przedmiarze robót- załącznik nr 5 do SIWZ. (Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp). 15. Obowiązkiem wykonawcy, zgodnie z zapisami w projekcie umowy (załącznik nr 6) § 4 pkt.2 jest dostarczenie Zamawiającemu imiennego wykazu wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy z podaniem danych osobowych, seriami i numerami dokumentów tożsamości. 16. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. 17. WIZJA LOKALNA w miejscu wykonywania zamówienia odbędzie się w dniu 09 marca 2017r. (czwartek) o godz.11:00 w miejscu realizacji zamówienia publicznego. Osoba do kontaktu: Pan Paweł PATEJUK TEL. 723-663-385. Należy stawić się najpóźniej na 5 minut przed przeprowadzeniem wizji. Zebranie o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego zachowując formę pisemną na adres: e-mail: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl lub fax: 261 39 88 13.

  II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
  Dodatkowe kody CPV:45261210-9
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  Okres w dniach: 60


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: min 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej wpisana do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) pod rygorem wstrzymania prac, do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania robót obciążą wykonawcę. UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - Załącznik nr 1a do SIWZ. Zgadnie z art.12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w przypadku oferty wspólnej, zaświadczenie to musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w przypadku oferty wspólnej, zaświadczenie to musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku oferty wspólnej, zaświadczenie to musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: min 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno- budowlanej wpisana do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) pod rygorem wstrzymania prac, do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania robót obciążą wykonawcę. UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - Załącznik nr 1a do SIWZ. Zgadnie z art.12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, każdy Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składa każdy Wykonawca. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi - Załącznik do SIWZ do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego załącznik zostanie zamieszczony w dniu otwarcia ofert. 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25a ustawy Pzp - Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.3. Potwierdzenie wpłaty wadium. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 1.2.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.2 (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 1.2.2 Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.2 (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach w swoim oświadczeniu. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w oświadczeniu części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 1.2.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.2 (załącznik nr 2 do SIWZ).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  tak,
  Informacja na temat wadium
  Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc, czterysta złotych, 00/100). 1.1. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 22 marca 2017r. r. do godz. 09:00. 1.2. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem wadium w post. nr 7/PN/2017 Remont pokrycia dachowego wiat nr 137,176,177,178,179 na terenie JW. w Hajnówce 1.4. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego. 1.5. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w Kancelarii 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, w kopercie zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 1.6. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 1.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 1.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustaw Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczenieCENA 60OKRES GWARANCJI40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 147-151 ustawy Pzp a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie b) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w jednej lub kilku formach : pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) c) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. d) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy; Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca powinien wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Białystok nr konta 95 1010 1049 0050 7613 9120 1000 z podaniem tytułu wpłaty zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu Nr 7/PN/2017 Remont pokrycia dachowego wiat nr 137,176,177,178,179 na terenie JW. w Hajnówce. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków wymaganych do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń/ wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Dokument gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez wykonawcę musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 4. Dokument Gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez Wykonawcę musi być: bezwarunkowy, nieodwołalny, płatny na 1-sze żądanie. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze , pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/ poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania do zapłaty wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, ze osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania.


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: a) klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania robót przez uprawniony organ, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 22/03/2017, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń po publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych od dnia 06 marca 2017r.

  Dane kontaktowe

  25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  15601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70
  tel.: 261 398 839
  fax.: 261 398 813
  http://www.25wog.wp.mil.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 13536 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.