google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 25.04.2019
  1 USD
  3.8537
  0.0308
  1 EUR
  4.2959
  0.0064
  1 CHF
  3.7781
  0.0211
  1 GBP
  4.9669
  0.0217
  1 RUB
  0.0596
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-10-24

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 638758-N-2018 z dnia 2018-10-24 r.

  Powiat Tarnogórski: "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; dla osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Podziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tarnogórski, krajowy numer identyfikacyjny 27628546000000, ul. Karłuszowiec  5 , 42-600   Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3813786, , e-mail zamowienia@tarnogorski.pl, , faks 32 3813727.
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.tarnogorski.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.tarnogorski.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (Kancelaria pok. nr 1)
  Adres:
  Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (Kancelaria pok. nr 1), 42-600 Tarnowskie Góry.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych"
  Numer referencyjny: AZ.272.4.23.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  wszystkie, tj. 2


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatów szkolnych w budynku warsztatów przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (ZSTiO) przy ul. Sienkiewicza 23.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) części to jest:1) część A - wyposażenie warsztatów szkolnych w tokarki sterowane numerycznie CNC (2 szt.),2) część B - wyposażenie warsztatów szkolnych w centrum obróbkowe pionowe sterowane numerycznie (1 szt.).3. Zakres przedmiotowy zamówienia dla części A składa się z dostawy, montażu, uruchomienia tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu programowania i obsługi.4. Zakres przedmiotowy zamówienia dla części B składa się z dostawy, montażu, uruchomienia centrum obróbkowego pionowego sterowanego numerycznie oraz przeprowadzenia szkolenia w zakresie ich programowania i obsługi.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A został zawarty w załączniku nr 7 dla części B w załączniku nr 8. 6. Wykonawca części A, B, jest zobowiązany do:1) dostawy, montażu, uruchomienia przedmiotu zamówienia w budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi przedmiotu zamówienia,2) koordynowania dostawy oraz montażu wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy z Wykonawcą robót budowlanych w budynku tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ,,ROBIREX" Roman Biernacki z siedzibą w Gliwicach oraz w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy nadzorującym powyższe roboty,3) systematycznego porządkowania miejsc wykonania montażu elementów wyposażenia oraz usunięcia wszelkich odpadów pozostałych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia,4) jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z poźn. zm.),b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 922 z późn. zm.),5) naprawienia wszelkich uszkodzeń i szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia montażu,6) podłączenia maszyn i urządzeń będących przedmiotem zamówienia do istniejącej instalacji, przy czym do warsztatów szkolnych doprowadzone jest zasilanie 400V,7) dostarczenia wszelkich standardowych elementów wyposażenia (np.: kable elektryczne, złącza, przejściówki i inne elementy montażowe) niezbędne do prawidłowego podłączenia, instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia,8) próbnego uruchomienia dostarczonych maszyn i urządzeń, w tym przeprowadzenie prób pod względem dokładności obróbki polegających na wykonaniu określonych operacji obróbkowych na materiale stalowym i aluminiowym,9) przeprowadzenia szkolenia dla min. 2 operatorów lub dydaktyków z zakresu programowania i obsługi dostarczonych maszyn i urządzeń,10) dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz pełnej dokumentacji obsługowo-techniczno-rozruchowej (DTR) a także kompletu płynów eksploatacyjnych, płynów smarujących, innych cieczy i smarów umożliwiających prawidłowe działanie maszyn i urządzeń będących przedmiotem zamówienia,11) instalacji na konkretnym urządzeniu wymaganego do niego oprogramowania - jeżeli dotyczy. 7. Wykonawca części A, B, udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca może przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia od momentu przekazania przez Zamawiającego w formie pisemnej na wskazany przez Wykonawcę numer faksu/adres e-mail informacji o możliwości rozpoczęcia realizacji dostawy i montażu oraz uruchomienia urządzeń opisanych w części A i B, zamówienia. 9. Dostarczenie przedmiotu zamówienia, jego prawidłowy montaż, ustawienie oraz uruchomienie, a także przechowywanie na terenie obiektu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.10. Urządzenia opisane w części A, B zamówienia powinny posiadać niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na polskim rynku ważne przez cały okres gwarancji.11. Urządzenia opisane w części A, B, zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny, gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.12. Wskazane jest, aby Wykonawca części A, B, zamówienia, przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami, jakie panują w warsztatach szkolnych przy ZSTiO, ul. Sienkiewicza 23, (tj.: maksymalna możliwość wjazdu o wymiarach szer. 2,20 m, wys. 3,00 m) - dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia wymaga szczególnych warunków do montażu. Wszelkie koszty związane z montażem pokrywa Wykonawca. 13. Jeżeli Zamawiający zaznaczy w opisie przedmiotu zamówienia, że dany sprzęt lub urządzenie ma współdziałać lub być integralną częścią innego sprzętu lub urządzenia wymaga się, aby oferowany sprzęt lub urządzenie było zgodne, kompatybilne i prawidłowo współpracowało ze wskazanym urządzeniem lub sprzętem. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.15. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, co oznacza możliwość zaproponowania odpowiedników żądanych wyrobów, posiadających takie same lub zbliżone cechy pod względem funkcjonalności i trwałości użytkowej. Oferta równoważna nie może mieć parametrów technicznych i jakościowych niższych od przedstawionych w SIWZ przez Zamawiającego. Udowodnienie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki równoważności leży po stronie Wykonawcy. 16. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

  II.5) Główny kod CPV: 42600000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42632000-5
  42621000-5
  42621100-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  60

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia dla części A, B, zamówienia musi zostać zrealizowana w terminie maksymalnie do 60 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego w formie pisemnej na wskazany przez Wykonawcę numer faksu/adres e-mail informacji o możliwości rozpoczęcia realizacji dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w budynku warsztatów przy ZSTiO, ul. Sienkiewicza 23.2. Orientacyjny termin przekazania informacji, o której mowa w ust. 1, to I kwartał 2019 r.3. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony formularz cenowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca przystępujący do przetargu na część A zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł).2. Wykonawca przystępujący do przetargu na część B zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 zł).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  termin dostawy20,00
  okres gwarancji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1 pkt 2-6 ustawy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-05, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22, ust. 2 ustawy. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy. 6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126), zwanym dalej rozporządzeniem o dokumentach, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu o dokumentach, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Wykonawcy ci zobowiązani są, przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93, ust.4 ustawy. 14. Wszystkie załączniki są integralną częścią SIWZ. 15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29, ust. 4 ustawy. 16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 18. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 19. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.20. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez jej wskazanie w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz cenowy należy załączyć do oferty. 21. Następnie po wypełnieniu formularza cenowego należy kwotę brutto ogółem z całej kolumny E (cena brutto za całą Część przedmiotu zamówienia) przenieść do załącznika nr 1 tj. formularza ofertowego dla odpowiedniej Części zamówienia. 22. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację danej części zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 23. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. koszt zakupu sprzętu, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy, montażu, uruchomienia przedmiotu zamówienia a także należnych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego, w tym podatku VAT i cła. 24. Wszystkie wartości wskazane w formularzu ofertowym i cenowym powinny być podane w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku). 25. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu. 26. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 27. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 28. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 29. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 30. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 31. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 32. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 33. Wykonawca ponosi koszty sporządzania oferty, w tym także ewentualne koszty tłumaczenia dokumentów czy też oświadczeń załączonych do oferty na język polski. 34. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), adres e-mail: zamowienia@tarnogorski.pl, kancelaria@tarnogorski.pl 35. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 36. Każdy Wykonawca może zwrócić się, do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 37. Wyjaśnień udzielają: 1) w kwestiach merytorycznych - Cezary Kolmasiak, tel.: 607 044 483, Łukasz Ziob, tel.: 783 194 881 2) w kwestiach formalnych - Główny Specjalista w Wydziale Administracji i Zarządzania - Iwona Penkaty +48 /32/ 381-37-86. 38. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje spotkania z Wykonawcami. 39. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w dniu 05 listopada 2018r. o godzinie 11:30.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: część A - wyposażenie warsztatów szkolnych w tokarki sterowane numerycznie CNC
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotowy zamówienia dla części A składa się z dostawy, montażu, uruchomienia tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu programowania i obsługi.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42621000-5, 42621100-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 60
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin dostawy20,00
  okres gwarancji 20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia dla Części A zamówienia musi zostać zrealizowana w terminie maksymalnie do 60 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego w formie pisemnej na wskazany przez Wykonawcę numer faksu/adres e-mail informacji o możliwości rozpoczęcia realizacji dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w budynku warsztatów przy ZSTiO, ul. Sienkiewicza 23. 2. Wykonawca Części A udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.


  Część nr: 2Nazwa: część B - wyposażenie warsztatów szkolnych w centrum obróbkowe pionowe sterowane numerycznie
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotowy zamówienia dla części B składa się z dostawy, montażu, uruchomienia centrum obróbkowego pionowego sterowanego numerycznie oraz przeprowadzenia szkolenia w zakresie ich programowania i obsługi.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42632000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 60
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  termin dostawy20,00
  okres gwarancji20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia dla Części B zamówienia musi zostać zrealizowana w terminie maksymalnie do 60 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego w formie pisemnej na wskazany przez Wykonawcę numer faksu/adres e-mail informacji o możliwości rozpoczęcia realizacji dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w budynku warsztatów przy ZSTiO, ul. Sienkiewicza 23. 2. Wykonawca Części B udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech miesięcy), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.


  Dane kontaktowe

  Powiat Tarnogórski
  42-600 Tarnowskie Góry, Karłuszowiec 5
  tel.: 32 3813786,
  fax.: 32 3813727
  email: Wyślij email
  http://www.powiat.tarnogorski.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 273949 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.