google

  blacha, blachy, cięcie blach

  blacha, blachy, cięcie blach
  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta oraz remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie w ramach projektu Rewitalizacja miasta Warty etap II w systemie zaprojektuj i wykonaj.
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2018-02-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 518304-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

  Gmina i Miasto Warta: Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta oraz remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie w ramach projektu ,,Rewitalizacja miasta Warty etap II" w systemie zaprojektuj i wykonaj.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Warta, krajowy numer identyfikacyjny 73093454200000, ul. ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta  1 , 98290   Warta, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 294 001, e-mail promocja@gimwarta.pl, faks 438 294 506.
  Adres strony internetowej (URL): http://warta.bip.gov.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://warta.bip.gov.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://warta.bip.gov.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca - kuriera.
  Adres:
  Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta oraz remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie w ramach projektu ,,Rewitalizacja miasta Warty etap II" w systemie zaprojektuj i wykonaj.
  Numer referencyjny: Zp.271.2.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  nie
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  wszystkie części


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiot zamówienia: Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta oraz remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie w ramach projektu ,,Rewitalizacja miasta Warty etap II" w systemie zaprojektuj i wykonaj.3.2 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wykonaj.3.3 Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 3.4 Zamówienie jest podzielone na dwie części: 3.4.1 Część I Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w tym:3.4.1.1 Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z ,,Programem funkcjonalno-użytkowym" ( załącznik nr 9 do SIWZ) powinna obejmować w szczególności: 3.4.1.1.1 Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej części zabytkowej i niezabytkowej budynku;3.4.1.1.2 Wykonanie projektu budowlanego w/w zadania dotyczącego części zabytkowej budynku zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Infra-struktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) oraz z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 ze zm.);3.4.1.1.3 Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej części niezabytkowej.3.4.1.1.4 Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego do całości budynku, sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013, poz.1129 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004, poz. 130, nr 1389); 3.4.1.1.5 Wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;3.4.1.1.6 Uzyskanie pozwoleń na wykonanie remontów w imieniu Zamawiającego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do wydania pozwolenia dotyczącej części zabytkowej budynku.3.4.1.1.7 Zgłoszenie robót do Starostwa części niezabytkowej budynku3.4.1.1.8 W trakcie sporządzania dokumentacji Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania ostatecznego po wykonaniu dokumentacji.3.4.1.1.9 Dokumentacja ma zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do uzyskania zgód i wykonania zamówienia.3.4.1.2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji.3.4.1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.3.4.1.4 CPV część I - 45210000-2, 45261210-9, 45261320-3, 45421132-8, 45410000-4, 45442110-1, 74222100-13.4.2 Część II Remont budynku Administracyjno - Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w tym:3.4.2.1 Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z ,,Programem funkcjonalno-użytkowym" ( załącznik nr 10 do SIWZ) powinna obejmować w szczególności: 3.4.2.1.1 Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej;3.4.2.1.2 Wykonanie dokumentacji technicznej;3.4.2.1.3 Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013, poz.1129 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004, poz. 130, nr 1389); 3.4.2.1.4 Wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;3.4.2.1.5 Zgłoszenie robót do Starostwa;3.4.2.1.6 W trakcie sporządzania dokumentacji Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania ostatecznego po wykonaniu dokumentacji.3.4.2.1.7 Dokumentacja ma zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do zgłoszenia i wykonania zamówienia.3.4.1.2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji.3.4.1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.3.4.1.4 CPV część II - 45210000-2, 45261210-9, 45261320-3, 45410000-4, 45442110-1, 74222100-1

  II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45261210-9
  45261320-3
  45421132-8
  45410000-4
  45442110-1
  74222100-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2018-11-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  7.2.2 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie - nie krótszym niż 5 dni - następujące oświadczenia i dokumenty: 7.2.2.1 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.2.2.2 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.2.2.3 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  7.4 Inne dokumenty składane wraz z ofertą7.4.1 Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;7.4.2 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa;7.4.3 Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.;7.4.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów;7.4.5 Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom. (Załącznik nr 7 do SIWZ).7.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych7.5.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, że:7.5.1.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,7.5.1.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 7.5.2 Dokument, o którym mowa w pkt 7.5.1.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a dokumenty, o których mowa w 7.5.1.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7.5.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.5.2 stosuje się odpowiednio.7.5.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.7.2.1 Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  4.2 Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przed-miotu umowy w przypadku:4.2.1 wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,4.2.2 szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do prze-widzenia,4.2.3 działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.)Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-03-02, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.4.1 Część I Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w tym:3.4.1.1 Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z ,,Programem funkcjonalno-użytkowym" ( załącznik nr 9 do SIWZ) powinna obejmować w szczególności: 3.4.1.1.1 Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej części zabytkowej i niezabytkowej budynku;3.4.1.1.2 Wykonanie projektu budowlanego w/w zadania dotyczącego części zabytkowej budynku zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Infra-struktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) oraz z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 ze zm.);3.4.1.1.3 Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej części niezabytkowej.3.4.1.1.4 Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego do całości budynku, sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013, poz.1129 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004, poz. 130, nr 1389); 3.4.1.1.5 Wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;3.4.1.1.6 Uzyskanie pozwoleń na wykonanie remontów w imieniu Zamawiającego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do wydania pozwolenia dotyczącej części zabytkowej budynku.3.4.1.1.7 Zgłoszenie robót do Starostwa części niezabytkowej budynku3.4.1.1.8 W trakcie sporządzania dokumentacji Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania ostatecznego po wykonaniu dokumentacji.3.4.1.1.9 Dokumentacja ma zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do uzyskania zgód i wykonania zamówienia.3.4.1.2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji.3.4.1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.3.4.1.4 CPV część I - 45210000-2, 45261210-9, 45261320-3, 45421132-8, 45410000-4, 45442110-1, 74222100-1
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45261210-9, 45261320-3, 45421132-8, 45410000-4, 45442110-1, 74222100-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-11-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Remont budynku Administracyjno - Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.4.2 Część II Remont budynku Administracyjno - Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w tym: 3.4.2.1 Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z ,,Programem funkcjonalno-użytkowym" ( załącznik nr 10 do SIWZ) powinna obejmować w szczególności: 3.4.2.1.1 Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej; 3.4.2.1.2 Wykonanie dokumentacji technicznej; 3.4.2.1.3 Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013, poz.1129 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004, poz. 130, nr 1389); 3.4.2.1.4 Wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 3.4.2.1.5 Zgłoszenie robót do Starostwa; 3.4.2.1.6 W trakcie sporządzania dokumentacji Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania ostatecznego po wykonaniu dokumentacji. 3.4.2.1.7 Dokumentacja ma zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do zgłoszenia i wykonania zamówienia. 3.4.1.2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji. 3.4.1.3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3.4.1.4 CPV część II - 45210000-2, 45261210-9, 45261320-3, 45410000-4, 45442110-1, 74222100-1
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45261210-9, 45261320-3, 45410000-4, 45442110-1, 74222100-1

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-11-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gmina i Miasto Warta
  98-290 Warta, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
  tel.: 438 294 001
  fax.: 438 294 506
  email: Wyślij email
  http://http://warta.bip.gov.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 61664 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.