google

  blacha, blachy, cięcie blach

  blacha, blachy, cięcie blach
  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Remonty obiektów jednostek oświatowych.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-02-15

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 518728-N-2018 z dnia 2018-02-15 r.

  Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie: Remonty obiektów jednostek oświatowych.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, krajowy numer identyfikacyjny 13021458800000, ul. ul. Jesionowa  27 , 06400   Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0 23 673 72 72, e-mail czosip@poczta.onet.pl, faks 0 23 673 72 72 wew. 31.
  Adres strony internetowej (URL): www.cuwciechanow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.cuwciechanow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  przesyłką pocztową, kurierską lub złożenie w siedzibie zamawiającego
  Adres:
  ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty obiektów jednostek oświatowych.
  Numer referencyjny: ZTA.262-2/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  7


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zadanie nr 1 - Remont parkietu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - 1139,0m22. Zadanie nr 2 - Obłożenie płytkami ceramicznymi schodów zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 1, - 27,420m23. Zadanie nr 3 - Remont generalny schodów zewnętrznych , betonowych bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Czarnieckiego 40 - 22,870m24. Zadanie nr 4 - Remont pokrycia dachowego zadaszenia wejścia głównego do bloku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Czarnieckiego 40 - 92,685m2 5. Zadanie nr 5 - Częściowa wymiana ogrodzenia na panelowe, systemowe na cokole betonowym przy Miejskim Przedszkolu nr 1 ul. Nadfosna 12 - 26,400m6. Zadanie nr 6 - Wymiana podłóg z płytek ceramicznych w magazynie żywieniowym Miejskiego Przedszkola nr 3 ul. Sienkiewicza 26a - 18,80m27. Zadanie nr 7 - Wymiana płytek ceramicznych glazurowanych w kuchni i zmywalni Miejskiego Przedszkola nr 8 ul. Graniczna 41d - 93,895m2

  II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45261210-9
  45432114-6
  45431200-9
  45431100-8
  45262300-4
  45421160-3
  45111000-8
  45111300-1
  45111220-6
  45233250-6
  45261214-7
  45324000-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 50
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - na kwotę co najmniej 50.000zł na każde z zadań od 1 do 7.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. Wykazanie realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na: 1). Na zadanie nr 1 SP nr 3 - układaniu podłóg drewnianych, ich cyklinowaniu i lakierowaniu2). Na zadanie nr 2 SP nr 3 - układaniu podłóg lub licowania ścian płytkami ceramicznymi.3). Na zadanie nr 3 SP nr 7 - wykonywaniu robót ogólnobudowlanych.4). Na zadanie nr 4 SP nr 7 - wykonywania pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej.5). Na zadanie nr 5 MP nr 1 - wykonywaniu robót ogólnobudowlanych.6). Na zadanie nr 6 MP nr 3 - układaniu podłóg lub licowania ścian płytkami ceramicznymi.7). Na zadanie nr 7 MP nr 8 - układaniu podłóg lub licowania ścian płytkami ceramicznymi.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1.Posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000zł na każde z zadań.2.Wykaz zrealizowanych co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dotyczący:1). Na zadanie nr 1 SP nr 3 - układania podłóg drewnianych, ich cyklinowania i lakierowania2). Na zadanie nr 2 SP nr 3 - układania podłóg lub licowania ścian płytkami ceramicznymi.3). Na zadanie nr 3 SP nr 7 - wykonywania robót ogólnobudowlanych.4). Na zadanie nr 4 SP nr 7 - wykonywania pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej.5). Na zadanie nr 5 MP nr 1 - wykonywania robót ogólnobudowlanych.6). Na zadanie nr 6 MP nr 3 - układania podłóg lub licowania ścian płytkami ceramicznymi.7). Na zadanie nr 7 MP nr 8 - układania podłóg lub licowania ścian płytkami ceramicznymi.3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:1). Na zadanie nr 1 SP nr 3 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu, cyklinowaniu i lakierowaniu podłóg drewnianych2). Na zadanie nr 2 SP nr 3,- dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu podłóg lub licowania ścian płytkami ceramicznymi.3). Na zadanie nr 3 SP nr 7 - dysponowanie minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych4). Na zadanie nr 4 SP nr 7 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót dekarskich z papy termozgrzewalnej.5) Na zadanie nr 5 MP nr 1 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót betoniarskich.6). Na zadanie nr 6 MP nr 3 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu płytek ceramicznych.7). Na zadanie nr 7 MP nr 8 - dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu płytek ceramicznych8). Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, w zakresie budownictwa ogólnego, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu obowiązków kierownika budowy
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielanej gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-03-02, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Remont parkietu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymiana uszkodzonych deszczułek parkietu, cyklinowanie i lakierowanie podłogi wraz z naniesieniem linii boisk sportowych hali o powierzchni 1139,0m2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45432114-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 50
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielanej gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Obłożenie płytkami ceramicznymi schodów zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obłożenie schodów betonowych, płytowych płytkami ceramicznymi, trudnościeralnymi, mrozoodpornymi, antypoślizgowymi ze stopnicami ryflowanymi- 27,42m2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45431100-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 38
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielanej gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Remont generalny schodów zewnętrznych , betonowych bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Czarnieckiego 40
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Skucie płyty betonowej, montaż obrzeży betonowych, obłożenie podestu i stopni schodów płytami chodnikowymi betonowymi gr. 5,0cm z fakturą kamyków płukanych - 22,87m2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45111300-1, 45111220-6, 45233250-6

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 38
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielanej gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Remont pokrycia dachowego zadaszenia wejścia głównego do bloku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Czarnieckiego 40
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy asfaltowej wraz z obróbkami blacharskimi i pokrycie zadaszenia papą termozgrzewalną grubości min. 4,8 mm na osnowie z włókniny z obróbkami blacharskimi - 92,685m2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45111300-1, 45261210-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 25
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielanej gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Częściowa wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 1 ul. Nadfosna 12
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i cokołu betonowego, wykonanie nowego cokołu betonowego z montażem ogrodzenia panelowego, systemowego wzmocnionego - 26,40mb
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45111000-8, 45111300-1, 45111220-6, 45262300-4, 45421160-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 26
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielanej gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: Wymiana podłóg w magazynie żywieniowym Miejskiego Przedszkola nr 3 ul. Sienkiewicza 26a
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozbiórka posadzki z płytek ceramicznych , skucie częściowe posadzki betonowej, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych trudnościeralnych, antypoślizgowych gr. min. 9,0mm - 18,80m2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45543000-7, 45111300-1, 45111220-6, 45431100-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 26
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielanej gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 7Nazwa: Wymiana płytek ceramicznych glazurowanych w kuchni i zmywalni Miejskiego Przedszkola nr 8 ul. Graniczna 41d
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych , wykonanie tynków , licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi - 93,895m2
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45111300-1, 45111220-6, 45324000-4, 45431200-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 26
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa brutto60,00
  okres udzielanej gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie
  06-400 Ciechanów, ul. Jesionowa 27
  tel.: 0 23 673 72 72
  fax.: 0 23 673 72 72 wew. 31
  email: Wyślij email
  http://www.cuwciechanow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 63584 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.