google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 25.04.2019
  1 USD
  3.8537
  0.0308
  1 EUR
  4.2959
  0.0064
  1 CHF
  3.7781
  0.0211
  1 GBP
  4.9669
  0.0217
  1 RUB
  0.0596
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-04-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 537387-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy: Wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I - zmniejszanie emisyjności gospodarki

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Tak

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: w imieniu i na rzecz którego działa jako pełnomocnik na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy:adw. Jerzy Pieróg PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawnaul. Wspólna 50 lok. 6 00-684 Warszawatel. /0-22/ 598-93-00 fax. /0-22/ 598-93-33e-mail: kancelaria@pierog.pl
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 39063479300000, ul. ul. Sejmowa  5A , 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 7232281, e-mail pwsz@pwsz.legnica.edu.pl, faks 076 7232905.
  Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.legnica.edu.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  uczelnia publiczna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.pierog.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.pierog.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej
  Adres:
  PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A
  Numer referencyjny: DA.262-07/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane termomodernizacyjne w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A realizowane w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I - zmniejszanie emisyjności gospodarki.. Roboty budowlane zostaną wykonane na każdym z wymienionych budynków w części dachu i poddasza użytkowego:1) budynek A - sumaryczna całkowita powierzchnia dachu budynku 2 995,35 m2;2) budynek C - sumaryczna całkowita powierzchnia dachu budynku 2 946,08 m2;3) budynek E - sumaryczna całkowita powierzchnia dachu budynku 2 124,00 m2.2. Roboty budowlane określone w ust. 1 powyżej zostaną wykonane w trzech etapach:1) etap pierwszy - wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku A;2) etap drugi - wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku C;3) etap trzeci - wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku E.3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wykonać:1) wymianę pokrycia dachowego z wymianą deskowania i elementów konstrukcyjnych dachów;2) docieplenie dachu;3) wymianę i uzupełnienie elementów dachowych: rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, płotków przeciwśniegowych oraz ław i stopni kominiarskich;4) pomosty roboczych w przestrzeni nadsufitowej;5) wykonanie schodów opuszczanych zabezpieczonych włazami w klasie wymaganej odporności ogniowej;6) wymianę okien połaciowych na energooszczędne;7) powiększenie i wymianę wyłazów na dach;8) instalacje odgromowe na dachu;9) oświetlenie pomostów technicznych poddasza; 10) instalacje gniazd serwisowych na poddaszu;11) ochronę przeciwporażeniowej;12) demontaż sufitów G-K na ruszcie stalowym w celu wykonania robót dekarskich i termomodernizacyjnych;13) zabezpieczenie pod względem ppoż. pom. biurowych poddasza użytkowego;14) zabezpieczenie ppoż. po wykonaniu zakresu ocieplenia i robót dekarskich.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45261210-9
  45100000-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-10-30

  II.9) Informacje dodatkowe: Roboty budowlane określone w ust. 1 powyżej zostaną wykonane w trzech etapach:1) etap pierwszy - wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku A;2) etap drugi - wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku C;3) etap trzeci - wykonanie robót budowlanych w zakresie dachu i poddasza użytkowego na budynku E.Termin realizacji robót budowlanych:a) budynek A - nie później niż do 30 czerwca 2021 roku;b) budynek C - nie później niż do 30 sierpnia 2022 roku;c) budynek E - nie później niż do 30 października 2022 roku.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł ( słownie złotych: jeden milion, 00/100).
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej dwa zamówienia obejmujące swym zakresem roboty budowlane termomodernizacyjne i dekarskie o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto (słownie złotych: jeden milion, 00/100) każda;2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej termomodernizacyjnej polegającej na wymianie poszycia dachowego;3) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 4 do SIWZ2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik numer 5 do SIWZ. 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik numer 10 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Uwaga:(1) w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt 3, 4 i 5 dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby;(2) w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;(3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3,4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 5 do SIWZ;2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.3) wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik numer 7 do SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz robót budowlanych należy złożyć w oryginale.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4) wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik numer 8 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy złożyć w oryginale.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 72 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące, 00/100).2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 359, z późn. zm.).3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - złożenie w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915.7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego (ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa), od poniedziałku do piątku w godz. od 900 - 1630, z dopiskiem na kopercie: ,,Wadium w postępowaniu na wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych w budynkach A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5a (numer postępowania DA.262-07/2019)"8. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;2) musi wskazywać nazwę i numer postępowania.9. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  czas reakcji wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany Umowy, poza zmianami nieistotnymi wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może ulec zmianie zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.2. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie:1) przedłużenia terminu zakończenia poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy o okres trwania przeszkód, z powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie terminów określonych w § 2 ust. 1 w następujących sytuacjach:a) jeżeli przeszkody z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;b) wystąpienia uniemożliwiającej wykonanie Umowy siły wyższej (obiektywnie nieprzewidywalnych zdarzeń, którym Strony nie mogły zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności na które żadna ze Stron nie ma wpływu, przed którymi żadna ze Stron nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed datą zawarcia Umowy, których, gdyby wystąpiły, żadna Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć) w szczególności stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, zamieszek, protestów, pożarów, powodzi, niedostępności środków transportu, niedostępności środków telekomunikacji, awarii sieci energetycznej;c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy a nieprzewidywalnych na etapie zawierania Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych na dachu (niekorzystne warunki atmosferyczne winny być potwierdzone raportem Instytutu Meteorologii);2) przedłużenia terminu realizacji projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A, C, E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub zmiany harmonogramu realizacji projektu. 3. Strona Umowy może wystąpić pisemnie z propozycją dokonania zmiany wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu Strona Umowy, która występuje z propozycją dokonania zmiany musi wykazać wpływ okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany Umowy na konieczność jej wprowadzenia. Zmiana umowy jest dopuszczalna jedynie w zakresie, w jakim przesłanka zmiany Umowy wpływa na aktualne postanowienia umowne. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług;2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace;3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4 powyżej.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1) Umowy wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) lub 4) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy.9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;2) danych teleadresowych;3) danych rejestrowych;4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej jednej ze stron Umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-29, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego (PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa). Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2019 r. o godz. 1130. 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. o godz. 1200 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego, znajdującej się pod adresem wskazanym w ust. 1. 3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
  tel.: 076 7232281
  fax.: 076 7232905
  email: Wyślij email
  http://www.pwsz.legnica.edu.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29910 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.