google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo-biurowego - etap II realizacji inwestycji.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-06-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 556274-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.

  Instytut Techniki Budowlanej: Zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo-biurowego - etap II realizacji inwestycji.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, krajowy numer identyfikacyjny 63650000000000, ul. ul. Filtrowa  1 , 00-611  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 8251303, 8252885, e-mail instytut@itb.pl, faks 228 257 730.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  ITB, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo-biurowego - etap II realizacji inwestycji.
  Numer referencyjny: TO-250-22TA/19
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zagospodarowanie części kondygnacji parteru budynku usługowo - biurowego (etap II realizacji inwestycji) laboratorium badań ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.

  II.5) Główny kod CPV: 45442200-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45432000-4
  45421000-4
  45331000-6
  45332000-3
  45310000-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  4   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie doświadczenia Wykonawcy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty minimum dwie roboty budowlane o wartości minimum 300.000 PLN netto każda polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków oddanych do użytku. Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek spełniany był, w odniesieniu do wykonania robót, przez pojedynczy podmiot, tj. Wykonawcę w przypadku samodzielnego składania oferty, członka konsorcjum lub Podwykonawcę, na którego zasobach Wykonawca będzie polegał.Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: ,,W odniesieniu do warunków dotyczących (...) doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane (...) do realizacji których te zdolności te są wymagane." W związku z powyższym w przypadku polegania za zasobach podmiotu trzeciego zakres planowanych do wykonania robót przez Podwykonawcę winien wynikać z treści oferty, zgodnie z punktem 4.5.1 SIWZ. Punkt 4.5.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.b) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.Wykonawca do pełnienia funkcji kierownika budowy wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:o posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki zawodowej. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na budowie budynków. Jednocześnie Zamawiający, na etapie realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień, przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od osób skierowanych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II. Załącznik Nr 1 SIWZ (Formularz ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia") oraz wstępne oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II. Załącznik Nr 2 SIWZ (Formularz ,,Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu").7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza odpowiednio informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1.7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.4 lit. a) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zaleca się, aby dla sporządzenia wykazu Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału II (,,Doświadczenie"). Zamawiający nie wymaga potwierdzenia robót wykonywanych wcześniej na jego zlecenie.b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wymaganymi dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.4. lit. b) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określona w pkt 6.4. lit. c) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.e) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.f) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.g) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.h) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).7.4 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II. Załącznik nr 3 (Formularz "Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej"). Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.7.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wymienione w punkcie 7.1, 7.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia z pkt 7.1 mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w punkcie 7.3. lit a)-c) powinien przedłożyć ten spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, który potwierdza spełnienie danego warunku udziału w postępowaniu, natomiast dokumenty z pkt. 7.3 lit. d)-h) składa każdy z Wykonawców.7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3. lit. d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. lit. e)-f), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.c) oświadczenia wskazane w pkt 7.3 litera g)-h) składa tak jak podmiot mający siedzibę w Polsce.7.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.6 litera a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub przed notariuszem.7.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6. lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.7.9 W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokumenty składane na potwierdzenie:a) braku podstaw do wykluczenia, określone w punkcie 7.3 litera d)-h)lub/ib) spełnienia warunku udziału w postępowaniu określone w punkcie 7.3 litera a)-c) zostaną zażądane przez Zamawiającego w trybie wskazanym w punkcie 7.3 również od tego podmiotu.7.10 Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.6.2, 7.1 i 7.4 oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (wymagane poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.11 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli wskaże, iż Zamawiający posiada te oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).7.12 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 7.3) lit. c) Instrukcji Dla Wykonawców, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  8.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ,,Oferta" zamieszczony w Rozdziale III SIWZ wraz z załącznikami:a) Wyceną ofertową na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału III. (Wartość robót wyliczona musi zostać przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza).b) Wykazem stawek i narzutów, zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Rozdziału III.c) Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału III (oryginał). Brak złożenia Harmonogramu bądź wskazanie łącznego czasu realizacji zamówienia powyżej 4 miesięcy będzie skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.8.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:8.4.1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6.6.2 (tj. zobowiązanie oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające realność przeniesienia zasobów) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ewentualnie dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 6.6.3;8.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.8.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wrazz ofertą, ewentualnie także składanych na wezwanie - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12.000 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy)17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao O/Warszawanr 16 1240 5918 1111 0000 4906 9512b) poręczeniach bankowych;c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;d) gwarancjach bankowych;e) gwarancjach ubezpieczeniowych;f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego. 17.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.17.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości w określonej formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2 zostanie odrzucona.17.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub zaliczy je na poczet zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, wedle wyboru Wykonawcy.17.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.17.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.17.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.17.10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy:1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena90,00
  okres gwarancji10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:1) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 1) i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.2) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa - możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, rozwiązań technicznych lub materiałów terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia w zakresie w jakim zmiany te stanowią konsekwencję zmiany przepisów.3) Zmiany maszyn, urządzeń i wyposażenia ujętych w dokumentacji projektowej, na modele nowszej generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli: a) maszyny i urządzenia oferowane wyszły z produkcji, b) producent urządzeń nie jest w stanie dostarczyć ich w wymaganym technologicznie terminie, mimo złożenia przez Wykonawcę zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem,c) nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ,d) zmiana maszyny lub urządzenia zmniejszy koszty eksploatacyjne lub przyczyni się do innych oszczędności po stronie Zamawiającego.Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego,. Zamiana może polegać na zastosowaniu innych maszyn lub urządzeń, a także zmianie terminu realizacji i wynagrodzenia.4) Istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikających z potrzeb Zamawiającego lub z ogólnego postępu technologicznego. W takim przypadku zmiana będzie polegać na uwzględnieniu wprowadzonych zmian do dokumentacji, co może obejmować w szczególności zmianę terminu realizacji i wynagrodzenia5) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy lub jej części zgodnie z SIWZ;c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,d) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;e) zaistniała konieczność skorygowania błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;h) zmiana zakresu powierzonego Podwykonawcom,i) zwłoki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego,j) wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 5 lit. a-f zmiana polegać będzie na uwzględnieniu konsekwencji występujących utrudnień w realizacji umowy , w szczególności może polegać na zmianie terminu w stopniu koniecznym do przezwyciężenia występujących utrudnień lub na zmianie wynagrodzenia w zakresie w jakim występujące okoliczności wpływają na ponoszone przez Wykonawcę koszty. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 5) lit. h), zmiana polegać będzie na określeniu nowego zakresu podwykonawstwa. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 5) lit. i), j), zmiana dotyczyć będzie przesunięcia terminu realizacji o czas odpowiadający okresowi w jakim występujące okoliczności wstrzymały możliwość realizacji robót. 3. W przypadku zajścia okoliczności uprawniających do zmiany umowy wskazanych zarówno w niniejszym paragrafie jak i w § 7, Zamawiający jest uprawniony do dokonania jednostronnego wyboru lub zastosowania obydwu podstaw do dokonania zmiany. 4. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany, w szczególności przedstawić odpowiednie dokumenty, cenniki wyliczenia. 5. W przypadku zmiany wynagrodzenia strony wezmą pod uwagę rzeczywisty wzrost lub spadek kosztów realizacji zamówienia wywołany okolicznościami opisanymi w niniejszym paragrafie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-19, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Instytut Techniki Budowlanej
  00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
  tel.: 022 8251303, 8252885
  fax.: 228 257 730
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 45426 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.