google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 20.09.2019
  1 USD
  3.9319
  0.0052
  1 EUR
  4.3438
  0.0013
  1 CHF
  3.9668
  0.0056
  1 GBP
  4.9277
  0.0215
  1 RUB
  0.0616
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonywanie robót budowlanych, określonych jako Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31.
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-06-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 556705-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim: Wykonywanie robót budowlanych, określonych jako ,,Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31".
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, krajowy numer identyfikacyjny 17756005530000, ul. Wysocka  1 b , 63-400  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 357 100, , e-mail wojciech.kozminski@zus.pl, , faks 62 735 74 46.
  Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.zus.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
  Adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych ul. Wysocka 1b (pok. 443) 63-400 Ostrów Wielkopolski.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie robót budowlanych, określonych jako ,,Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31".
  Numer referencyjny: 260000/271/08/2019-ZAP
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: ,,ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); ,,SIWZ" - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): ,,§ 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych, określonych jako ,,Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31".2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.3. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako ,,Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31" (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia {zakresu robót} zawiera dokumentacja, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ).4. Wspólny słownik zamówień (CPV):1) główny kod CPV: 45442100-8 - roboty malarskie,2) dodatkowy kod CPV: 45442200-9 - nakładanie powłok antykorozyjnych.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.6. Wymagane warunki wykonania zamówienia:1) wymagany termin wykonania zamówienia, określony przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ - data zakończenia: 31 października 2019 r.;2) wymagany okres gwarancji jakości - okres nie krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni);3) wymagany okres rękojmi - równy okresowi gwarancji jakości;4) pozostałe (inne niż okres) wymagane warunki gwarancji jakości i rękojmi, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ;5) wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ;6) zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ;7) za wystarczające dla wykazania, iż przedstawiona oferta odpowiada treści SIWZ, w zakresie określonych powyżej wymaganych warunków wykonania zamówienia, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę, w formularzu ofertowym, sporządzonym co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści.7. Zamawiający informuje, że:1) zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, przy realizacji umowy, przez cały okres realizacji umowy, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) - w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), wszystkich osób (pracowników fizycznych) bezpośrednio wykonujących roboty budowlane, gdyż osoby te, w rozumieniu art. 22 § 1 powołanego już Kodeksu pracy, wykonują pracę ,,określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę";2) szczegółowe określenie: sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji (kary umowne) z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera załącznik nr 5 do SIWZ;3) jeżeli w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - należy to traktować wyłącznie jako wskazanie rozwiązania referencyjnego (referencyjnych produktów lub usług), któremu każdorazowo towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", przy czym zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów lub usług równoważnych w stosunku do wskazanych, pod warunkiem, że będą one (odpowiednio) co najmniej:a) tej samej wytrzymałości,b) tej samej trwałości,c) o tym samym poziomie estetyki,d) o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ,e) spełniać te same funkcje,f) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne;4) jeżeli w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp - odniesieniu takiemu towarzyszy każdorazowo stwierdzenie ,,lub równoważny", równoznaczne z ich uznaniem za referencyjne, przy czym zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że spełniają one, co do zasady, wymogi wynikające ze wskazanych norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych;5) na wykonawcach ciąży obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - w brzmieniu: ,,Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.", między innymi przy uwzględnieniu środków, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp;6) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp);7) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (informacje, o których mowa, należy wpisać do stosownych rubryk, zawartych w formularzu ofertowym, sporządzonym, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ);8) wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ;9) nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych;10) nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp;11) nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp;12) nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp;13) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.8. Zamawiający informuje, że wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożona oferta musi obejmować realizację całego zakresu zamówienia.?.

  II.5) Główny kod CPV: 45442100-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45442200-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 7 ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: ,,ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); ,,SIWZ" - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): ,,§ 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (...)2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ),f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ),g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:a) w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszej SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,b) w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b-d niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:o nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 niniejszej SIWZ - zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim - terminy określone w § 7 ust. 2 pkt 2 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim - termin określony w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.5) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ.6) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia (złożenia) dokumentów, o których mowa, w terminie określonym w § 7 ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ.".

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 7 ust. 3 i 4 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: ,,ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); ,,SIWZ" - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): ,,§ 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (...)3. Inne dokumenty niewymienione w § 7 ust. 1 i 2 niniejszej SIWZ.1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.zus.pl - informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje dotyczące: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) - zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, wskazane w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ.3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. - o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.5) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.7) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.8) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.4. Forma dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 oraz § 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i 7 niniejszej SIWZ.1) Oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej SIWZ, składane są w formie pisemnej, podpisanej (opatrzonej) własnoręcznym podpisem (zamawiający nie wyraża zgody na składanie oświadczeń, o których mowa, w postaci elektronicznej, podpisanych {opatrzonych} kwalifikowanym podpisem elektronicznym).2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, § 7 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i 7 niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zamawiający, nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.7) W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 4 niniejszej SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.".oraz ,,§ 5. Warunki udziału w postępowaniu. (...)3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym w przypadku takim:1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, którego treść spełnia wymogi określone w § 5 ust. 3 pkt 2 niniejszej SIWZ;2) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.".

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin gwarancji jakości40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 17 ust. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: ,,ustawa Pzp" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.): ,,§ 17. Wzór umowy.3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa:1) w zakresie, przewidzianym uregulowaniem, zawartym w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp,2) zgodnie uregulowaniem, zawartym w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - w zakresie, dotyczącym zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:a) wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń, stanowiących ,,siłę wyższą", uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym umową,b) wystąpienia warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z ustaloną technologią.".
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: , godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 18 ust. 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu: ,,§ 18. Informacje dodatkowe. 1. Zamawiający informuje, że:1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;2) nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów;3) nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych (wszelkie rozliczenia, prowadzone będą wyłącznie, w walucie polskiej o nazwie ,,złoty");4) nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia;5) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.".2. Zamawiający jako uzupełnienie informacji do pkt I. 1) (NAZWA I ADRES) ogłoszenia, podaje dodatkowy adres e-mail: damian.winiarski@zus.pl .

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  63-400 Ostrów Wielkopolski, Wysocka 1 b
  tel.: 627 357 100,
  fax.: 62 735 74 46
  email: Wyślij email
  http://www.zus.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47338 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.