google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 18.10.2019
  1 USD
  3.8503
  -0.0135
  1 EUR
  4.2844
  -0.0005
  1 CHF
  3.8969
  0.0067
  1 GBP
  4.9671
  0.0215
  1 RUB
  0.0602
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Remont dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-5-7-9
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2019-07-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 570047-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

  Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze: Remont dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-5-7-9
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 11263946005750, ul. Al. Zjednoczenia  104 , 65-120  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 411 96 00, , e-mail w.stachura@amw.com.pl, , faks 68 411 96 12.
  Adres strony internetowej (URL): www.amw.com.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.amw.com.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  zarządzanie Mieniem Skarbu Państwa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.amw.com.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.amw.com.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góraw, pokoju nr 1 - Biuro Obsługi Klienta, (parter).


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-5-7-9
  Numer referencyjny: DZP-OZ.7720.276.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-5-7-9.W ramach realizacji zadania remontowego przewiduje się wykonanie poniższych robót:1) Montażu i demontażu rusztowań zewnętrznych,2) Przełożenia gąsiorów kalenicowych i dachówki ceramicznej na sucho, z wymianą uszkodzonych,3) Przełożenia łacenia dachu (łaty, kontrłaty drewniane) z wymianą uszkodzonych,4) Wymiany folii wstępnego krycia, membraną/folią wysokoparoprzepuszczalną,5) Uzupełnienia izolacji cieplnej z wełny mineralnej przestrzeni w części poddasza użytkowego,6) Uzupełnienia, naprawy lub wymiany części elementów wyposażenia i wykończenia dachu: rynny, opierzenia blacharskie, łączniki, ławy kominiarskie, przewody odgromowe,7) Uzupełnienia uszczelnienia bocznych połączeń opierzenia blacharki z dachówką,8) Udrożnienie lub wyczyszczenie pionów wentylacyjnych w trzonach kominowych,9) Naprawa z bejcowaniem drewnianych widocznych elementów połaci dachowej,10) Roboty porządkowe części poddasza nieużytkowego - strychu.11) Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane12) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 120 dni.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45261900-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45261210-9
  45261000-4
  45261320-3
  45315100-9
  45262100-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 120
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  120

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa;2. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych";3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej ,,ustawa Pzp";5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania. 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. Posiada Pani/Pan:a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu:a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach wynikających z art. 8a ust. 2 i 4 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy, tj. o art. 8a ust. 2 ustawy - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,o art. 8a ust.4 ustawy - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,o art. 97 ust. 1a ustawy - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zdolności techniczne do realizacji przedmiotu umowy dotyczących realizacji robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, tzn., że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 (dwa) zamówienia obejmujące roboty budowlane o łącznej wartości minimum 60.000,00 zł których przedmiotem, w każdym z tych zamówień, było wykonanie robót budowlanych dekarskich z ułożeniem dachówki o powierzchni każdego z dachu minimum 200,0 m2 powierzchni.b) Wykonawca wykaże, że osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi będą posiadały uprawnienia do kierowania robotami i wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane w branży:- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanienajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminieaktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestrulub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisywymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanienajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminieaktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniemich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty tezostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostaływykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonanezgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzeczktórego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - innedokumenty,b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lubkierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca wraz z Formularzem oferty, sporządzonym według wzoru stanowiącegozałącznik nr 2 do SIWZ, zobowiązany jest złożyć: o aktualne na dzień składania ofertoświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a,4b do SIWZ,potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziałuw postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w załączniku nr 2 do SIWZokreślił również informacje, o których mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy w stosunku dopodwykonawców. o Sporządzony na podstawie przedmiarów robót (stanowiących załączniknr 1b do SIWZ) kosztorys ofertowy w formie uproszczonej i zawierający wycenęwszystkich pozycji przedmiarowych. UWAGA!!! Kosztorys ofertowy jest dokumentemniezbędnym do rozliczeń przedmiotu umowy. Jego niezłożenie będzie stanowiło podstawędo odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. o Pełnomocnictwo - jeślidotyczy. o Pisemne zobowiązanie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy). oUzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin wykonania20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Umowa może być zmieniona w niżej określonych przypadkach: 1.1. Strony mają prawo doprzedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będziezagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeliprzyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będąnastępstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególnościbędące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmiandokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły miećwpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) jeżeli przyczyny, z powodu którychbędzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, zaktóre odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający ani Wykonawca, w szczególności będące następstwem niedostępności terenu budowy, c) gdy wystąpią niekorzystne, trwające dłużej niżkolejne 5 dni roboczych, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanierobót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lubinnymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżelikonieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za któreWykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpi konieczność wykonania robótzamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu nazasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lubopóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymilub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym douniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonychczynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie sąnastępstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność f) gdy wystąpiąopóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściweorgany są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie sąnastępstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) jeżeli wystąpibrak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przezuprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczynniezależnych od Wykonawcy, h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanieprzedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.1.2. Wykonawca jest uprawniony dozmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robótbudowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przyzastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane wdokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmianystanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianychrozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b)konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowejzmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36aust. 5 ustawy Prawo Budowlane, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających wsposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektówbudowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innychrozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przezinne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jejpostanowieniami. 1.3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminuzakończenia robót na podstawie pkt 1.1. , zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrówtechnicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonaniaprzedmiotu umowy na podstawie pkt 1.2. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej wniniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącegozmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądaniatakiej zmiany. Dla robót tych zostaną określone stawki i narzuty oraz ceny materiałów zgodniez § 9 pkt 1.2.7. umowy1.4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązkikierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjomwymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego iuzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 1.5.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowykonieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze orazrobót dodatkowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.8 umowy, w sytuacji gdy wykonanietych robót ze względów techniczno-użytkowych będzie niezbędne do prawidłowego, tj.zgodnego z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi na dzień odbioru robótprzepisami, wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje sięwykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a sąkonieczne do realizacji przedmiotu umowy.1.6. Zamawiający przewiduje możliwośćograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robótbędzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowyokreślonego . Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 1.7.Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w pkt 1.5. oraz 1.6, będzie prowadziło do zwiększenialub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-07-23, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104
  tel.: 68 411 96 00,
  fax.: 68 411 96 12
  email: Wyślij email
  http://www.amw.com.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 54872 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.