google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2019-01-31

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 509038-N-2019 z dnia 2019-01-31 r.

  Powiat Łęczyński: Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim"

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 431019425, ul. Al. Jana Pawła II  95A , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.
  Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załacznikami


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  kancelaria podawcza: Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
  Numer referencyjny: IRP.272.4.1.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych maszyn i urządzeń do hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych dla Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim", nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna Działanie 13.6Infrastruktura kształcenia zawodowegoi ustawicznego.3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 11 zadań:1) Zadanie nr 1 zamówienia -dostawa tokarki 410x1000V z cyfrowym wyświetlaczem 3D-szt.1, Stała prędkość skrawania - ,,constant" - prędkość wrzeciona zwiększa się w stosunku do prędkości posuwu bardzo wysoka jakość i dokładność obróbki, solidne łoże wykonane z żeliwa, szlifowane i hartowane indukcyjnie, centralny układ przełączania posuwów i układu gwintowania ze śrubą pociągową i wałkiem pociągowym, nowoczesne łożyskowanie wrzeciona głównego z precyzyjnym, kątowym łożyskiem kulkowym, standardowo wyposażona w falownik i cyfrowy wyświetlacz 3 osi, cicha i gładka praca dzięki hartowanym i polerowanym kołom zębatym przekładni, ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania z łatwą i szybką zmianą prędkości, przesuwany układ konika do toczenia stożków, koło ręczne z dokładną podziałką (0,02 mm), zdejmowany mostek umożliwiający obróbkę większych przedmiotów Specyfikacja Rozstaw kłów 1000 mm Wysokość kłów 205 mm Średnica obrotu nad łożem 410 mm Średnica obrotu nad wgłębieniem 580 mm Średnica obrotu nad saniami łoża 255 mm Szerokość łoża 250 mm otwór wrzeciona 52 mm Stożek wrzeciona DIN 55029, D1 - 6 Prędkość obrotowa, 2-stopnie 30 - 550/550 - 3000 obr./minZakres posuwów wzdłużnych (17) 0,05 - 1,7 mm/obr. Zakres posuwów poprzecznych (17) 0,025 - 0,85 mm/obr. Gwint metryczny (42) 0,2 - 14 mm Gwint calowy (45) 2 - 72 Gg/1" Średnica kła 50 mm Przesuw kła 120 mm Stożek konika MK 4 Moc silnika 5,5 kW (7,5 KM) Wymiary maszyny 2030 x 1000 x 1450 mm [+- 20mm]Ciężar około 1550-1650 kg 2) Zadanie nr 2zamówienia-dostawa tokarki CNC- szt 1, Maksymalna średnica toczenia nad łożem/ nad suportem 460/250 mm,Przesuw w osi Z 1500 mm,6 pozycyjna głowica rewolwerowa o osi poziomej,Maksymalne obroty wrzeciona 2000 obr/min,Moc silnika 7,5 kW,Szybkie przesuwy suportu w osiach X/Z 8/10 m/min,Bezpośredni napęd na wrzeciono, silnik napędu wrzeciona regulowany falownikiem typu "Hitachi",Przelot wrzeciona 80 mm,Końcówka wrzeciona cam-lockŁatwy dostęp do przestrzeni roboczejCiężar około 3000-3100 kg 3) Zadanie nr 3 zamówienia- dostawa frezarki CNC- szt 1, Frezarka narzędziowa zaprojektowana specjalnie na potrzeby dokładnej i wydajnej obróbki aluminium, jego stopów oraz innych metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Niezawodne sterowanie z transferem danych przez port LAN oraz cyfrowe napędy AC serwo pozwalają maszynie na wysoką prędkość i przyspieszenia podczas obróbki jednocześnie zachowując wymaganą jej dokładność. Frezarka umożliwia również obróbkę stali gatunkowych, żeliwa, mosiądzu itp. doskonale nadaje się produkcji form, wykrojników, tłoczników, matryc, stempli itp. ,maszyna przystosowana do montażu 4 osi obrotowej, elektrowrzeciona z automatyczną zmianą narzędzia i 7 pozycyjnego odchylanego magazynu narzędzi na stożki ISO30, możliwe doposażenie maszynyw kompletną obudowę, opcjonalne chłodzenie w obiegu zamkniętym szeroki wachlarz opcji dodatkowych, min: zadajnik MPG, laserowy skaner 3d, głowica bigująca, odciąg wiórów i wiele innych.Obsługiwane formaty plików wejściowych:*. Cam (format zapisu PikoCNC),*.pas (format skryptów PikoCNC - możliwość tworzenia własnych programów ze zmiennymi)*.nc & *.cnc & *.txt (G-code)*.dxf (DXF)*.plt & *.hpgl (plik ploterowy)*.bmp *.jpg *.gif *.png (pliki graficzne)*.esi *.kw (ESSI)*.stl (Stl 3d plik binarny)Specyfikacja:- pole robocze min.1200 x 1200 x 200 [mm] - rozdzielczość programowa 0,0008mm- rozdzielczość mechaniczna 0,01mm- posuw roboczy min. do 13 m/min- prędkość wrzeciona płynnie regulowana za pomocą falownika do 24000 obr/min- napięcie zasilania 3 x 400 V- granitowo-kompozytowy korpus o grubości 250mm i wadze 1700kg, doskonale tłumiący drgania i zachowujący stabilność geometryczną,- waga całej maszyny 2900- 3100kg.- powierzchnie bazowe precyzyjnie frezowane z jednego zamocowania- elementy stalowe spawane, piaskowane, frezowane, poddane odprężaniu (certyfikat)- wydajne polskojęzyczne sterowanie z komunikacją po porcie LAN ze zintegrowanym, rozbudowanym modułem CAM do tworzenia ścieżki obróbki. Umożliwia również tworzenie i modyfikację ścieżki 3D na podstawie plików *.stl- wysokiej jakości cyfrowe SERWONAPĘDY AC w każdej osi- wolnostojący panel operatora z wbudowanym komputerem sterującym i monitorem zawierający przyciski funkcyjne, płynną korekcją prędkości posuwu i obrotów wrzeciona- dokładne bazowanie maszyny z powtarzalnością 0,01mm nawet po wystąpieniu braku zasilania z sieci energetycznej (bazowanie z wykorzystaniem sygnału indeks enkodera) - wznowienie obróbki bez śladu na detalu. Możliwość deklaracji punktów startowych dla pracy na kilku uchwytach i płynnych przejść pomiędzy nimi. Koordynaty punktów "zera" zadeklarowanych uchwytów po bazowaniu zawsze dostępne z dokładnością do 0,01mm.- hamulec w serwonapędzie osi Z- elektrowrzeciono 4kW 24000 obrotów, ER32, łożyska ceramiczne (przemysłowe) + falownik 3 fazowy typu LG- prowadnice prostokątne w klasie H - wszystkie wózki z napięciem wstępnym- precyzyjne śruby toczne w klasie C5 w każdej osi (odchyłka 0,023mm na drodze 300mm)- przemysłową pompę podciśnienia przystosowaną do pracy ciągłej- hybrydowy bardzo wydajny trzy sekcyjny stół podciśnienia z dodatkowymi gwintowanymi otworami montażowymi M6, wykonany z 40mm beznaprężeniowego, wylewanego aluminium (5000 otworów ssących)- urządzenie do wytwarzania mgły olejowej do chłodzenia narzędzia + elektrozawór- precyzyjny czujnik wysokości narzędzia- deklaracja zgodności produktu z odpowiednią dyrektywą dotyczącą CE- płynna interpolacja w 3 osiach - pełne 3D- maszyna przystosowana do montażu 4 osi obrotowej, elektrowrzeciona z automatyczną zmianą narzędzia i 7 pozycyjnego odchylanego magazynu narzędzi na stożki ISO30.4) Zadanie nr 4 zamówienia- dostawa przecinarki plazmowej CNC- szt 1,W pełnej wydajności maszyna tnie do 16mm, choć źródło posiada możliwość cięcia do 38mm w powolnym posuwie, autopozycjonowanie, profesjonalny system programowania - 2 ekrany sterujace maszyna z wbudowanymi modułamisilniki sterujące, przyciski I czujniki nadzorujące ruch, 360 stopni ochrona, w zestawie oprogramowanie typu Artcam express 2015 po polsku- proste do projektowania i generowania G kodów, zainstalowany system oszczędności energii w systmie cięcia plazmowego, G-code, HPGL, CAD, PLT, kulki przejazdowe zamontowane wokół stołu obrabianego elementu zapewniają swobodny załadunek i rozładunek arkusza blachy Obrabiane materiały: min. stal, żelazo, aluminium, blachy ocynkowane, płyty tytanoweSpecyfikacja:Oprogramowanie: (typu)Artcam Express 2015 Polska wesja językowa DELCAM Zakres pracy w osi X: min. 1300mm Zakres pracy w osi Y: min. 2500mm Grubość cięcia: min. 3,0 - 16mm Prędkość cięcia: min. 0-8000 mm/min. Prędkość posuwu: min. 0-50000 mm/min. Moc zainstalowana: 10kW-12kW Zasilanie: 3 fazy, 380-400V Waga: 1700kg-2000kg.5) Zadanie nr 5 zamówienia- dostawa silników-synchroniczny szt. 1, bocznikowy szt. 1, indukcyjny szt. 1, uniwersalny szt.1.Synchroniczny -1 szt[zdjęcie poglądowe]Przykładowy zestaw dydaktyczny z maszyną elektryczną (maszyny elektryczna w sensie: prądnica lub silnik) Silnik synchroniczny małej mocy (maszyna synchroniczna) OPIS:Maszyna synchroniczna małej mocy wyglądem zewnętrznym jest bardzo podobna do innych maszyn np.: maszyny asynchronicznej, ale różnią się budową wewnętrzną, ponieważ inna jest ich zasada działania.Maszynami synchronicznymi mogą być np. generatory wytwarzające energię elektryczną dla potrzeb systemu elektroenergetycznego, a także silniki synchroniczne małej mocy, coraz częściej stosowane ze względu na korzystne właściwości ruchowe. Zestaw: maszyna synchroniczna może pracować w 2 trybach:1) Prądnica - urządzenie zewnętrzne napędza wirnik a my odbieramy energię elektryczną (prąd przemienny)2) Silnik - urządzenie pobiera energię elektryczną i zamienia ją na energię mechaniczną (wirujący wał silnika).CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035o Moc: 0,3 kWo Liczba obrotów: 1500 obr./mino cos ?: 0,97o Wzbudnik: 150 V/0,95 A o Obwód gwiazdowy: 400 V/0,66 A o Obwód trójkątny: 230 V/1,14 ASilnik bocznikowy prądu stałego małej mocy -1 szt OPIS:Silnik bocznikowy prądu stałego jest maszyną prądu stałego z dobrymi właściwościami ruchowymi. Dostarczamy energię elektryczną do silnika, a on ją zamienią na energię mechaniczną, czyli powoduje ruch obrotowy wału. Silnik może także pracować jako prądnica. Wtedy dostarczając energię mechaniczną czyli obracając wał możemy wyprodukować energię elektryczną (prąd stały).CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035Moc: 0,3 kW o Liczba obrotów: 2000 obr./min o Kotwica: 220 V/1,8 A o Pole: 220 V/0,3 A Silnik indukcyjny pierścieniowy- 1szt OPIS:Jest to silnik indukcyjny o specjalnej budowie. Maszyna jest dłuższa, ponieważ jej wirnik jest dłuższy od normalnego silnika indukcyjnego. Wirnik jest dłuższy, ponieważ są zamontowane pierścienie (stąd nazwa silnika), do których są podłączone uzwojenia wirnika Dzięki temu silnik posiada bogatsze właściwości ruchowe (np. rozruch, zmiana prędkości) niż normalny silnik indukcyjny. Silnik pobiera energię elektryczną i zamienia ją na energię mechaniczną (wirujący wał silnika) i może wykonać pracę np.: napęd wyciągowy w dźwigach.CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035o Moc: 0,27 kWo Liczba obrotów: 1360 obr./min 50 Hzo cos ?: 0,72o Połączenie typu gwiazda: 400 V/1,16 Ao Połączenie typu trójkąt: 230 V/2 Ao U2: 95 VSilnik uniwersalny-1 sztOPIS:Silnik, który może być zasilany napięciem stałym oraz przemiennym. Zamienia energię elektryczną na mechaniczną.CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035o Moc: 0,2 kWo Liczba obrotów: 3000 obr./mino AC 230 V/3,0 Ao DC 140 V/2,5 A6) Zadanie nr 6 zamówienia- dostawa kamery termowizyjnej- szt. 1Przykładowa kamera (rysunek poglądowy) Kamera pozwala na wykrywanie oraz monitoring wyładowań koronowych, łukowych i powierzchniowych w energetyce. Jest to sposób na bieżące analizowanie stanu technicznego urządzeń, na przykład linii WN oraz na lokalizowanie problemów zanim dojdzie do uszkodzeń czy poważnych awarii. Lekkie i intuicyjne urządzenie pozwalające w prosty i szybki sposób zdalnie diagnozować instalacje bez konieczności ingerencji w ich pracę. Dzięki najnowszej generacji systemowi obrazowania, oraz wysoce czułemu detektorowi UV, produkt umożliwia obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń zarówno w świetle widzialnym jak i UV. Dodatkowo obraz można zapisać w formie zdjęć lub filmów wideo. W przypadku badań złożonych i rozległych systemów, tj. linii energetycznych, problemem jest lokalizowanie badanych obiektów, posiada wbudowany odbiornik GPS - rejestrujący lokalizację wykonanego zdjęcia lub filmu.Specyfikacja:Kamera w pełni radiometryczna - rejestrowana jest temperatura każdego punktu obrazuAuto Focus - automatyczne ustawianie ostrości (możliwe również manualne)Rejestracja obrazu rzeczywistegoZapis w rozszerzonym formacie jpg (wszystkie dane zawarte są w pliku ale można przeglądać za pomocą dowolnej przeglądarki plików graficznych)Technologia Infra Fusion - podgląd połączonych obrazów rzeczywistego i termicznego pozwala na skuteczne zlokalizowanie miejsca pomiaruZasilanie ze standardowych akumulatorów AA lub baterii, wbudowana ładowarkaProste i przejrzyste menu oraz oprogramowanie w języku polskim - łatwe do poruszania się dla niedoświadczonych użytkownikówWyjście video PAL/NTSC - umożliwia podłączenie do zewnętrznego monitora lub urządzenia rejestrującego i prowadzenie monitoringu w czasie rzeczywistymEkran LCD 3,6"Odporność na drgania i wstrząsy - stabilne, ostre zdjęcia bez konieczności stosowania statywuOdświeżanie obrazu 30 razy na sekundęAGT - przysłona będąca dodatkowo osłoną obiektywu (zabezpieczenie + eliminacja wpływu samopodgrzewania soczewki)Możliwość nagrania 1-minutowej notatki głosowej do każdego termogramuDostępnych 8 palet kolorystycznych.Wbudowany celownik laserowy.Duża pojemność pamięci (pamięć wbudowana + wymienna standardowa karta SD) lub transfer w czasie rzeczywistym do PC (łącze USB) - nieograniczone możliwości rejestracjiObudowa chroniąca przed pyłem i deszczem (IP54); dodatkowo wytrzymała na upadek z wysokości 2mFilmowanie w podczerwieni - zapis bezpośrednio na HDD komputeraRodzaj detektora Matryca mikrobolometryczna niechłodzona (160 x 120 pikseli, 25um) Zakres spektralny 8-14um Czułość termiczna <0,1°C przy 30°Pole widzenia / ogniskowa 20.6° x 15.5° / 11mm (obiektyw standardowy).Pole widzenia z odległości 10m: 3,63m x 2,72m. Ustawianie ostrości (focus) Automatycznie lub manualnie Rejestracja zdjęć rzeczywistych Wyświetlacz zewnetrzny Wyjście video Czujnik CMOS, 1600 x 1200 pikseli, tryb "true colors" (24-bitowy) LCD TFT 3,6 cala, 640x480 pikseli PAL/NTSC Technologia InfraFusion Połączenie obrazu rzeczywistego i podczerwieni Zakres temperatur -20°C do 250°C -20°C do 350°C Dokładność ?2°C lub 2% odczytu Współczynnik emisyjności Regulowany od 0,01 do 1,00 (w krokach 0,01)Właściwości pomiaru Automatyczna korekcja na podstawie odległości, wilgotności względnej, transmisji atmosferycznej i optyce zewnętrznejKorekcja transmisji optycznej Automatyczna na podstawie sygnałów z czujnikówPrzechowywanie obrazów 2 rodzaje pamięci: wymienna karta pamięci SD o pojemności 2GB oraz pamięć wbudowana o pojemności 150MBFormat plikow JPG z danymi termografu, widokiem rzeczywistym obszaru rejestrowanego oraz notatką głosowąKomentarz głosowy do 60 sek Wskaźnik laserowy Półprzewodnik A1 GalnP, laser diodowy Zasilanie Akumulatory AA, z możliwością zastosowania baterii alkalicznych AA System ładowania Ładowarka wbudowana w kamerze Czas działania baterii Ponad 3 godziny ciągłej pracy Zasilanie zewnętrzne Zasilacz AC - 110/230 VAC, 50/60Hz Temperatura robocza -10°C do 50°C Temperatura przechowywania -20°C do 60°C Wilgotność Robocza i przechowywania: 10% do 95%, bez kondensacji Obudowa Obudowa IP54 IEC 60529 Wstrząsy Robocze: 25G, IEC 60068-2-29 Wibracje Robocze: 2G, IEC 60068-2-6 Komunikacja USB 2.0: transfer obrazu, pomiaru oraz głosu do komputera; transfer obrazu video "na żywo" tzw. "live transfer", wyjście wideo7) Zadanie nr 7 zamówienia- dostawa sterowników do maszyn i silników- szt. 1Przykładowy sterownik (rysunek poglądowy) OPIS:PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną sterowników PLC odróżniającą ten sterownik od innych sterowników komputerowych jest cykliczny obieg pamięci programu. Algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.CECHY:o pamięć Work: 250 Kb Na Program / 1 Mb Daneo Interfejs: Profinet/Ethernet (Switch 2 X Rj45; Obsługa Trybu Irt)o przetwarzanie operacji bitowych: 48 Ns;o wbudowane: 32 wejścia/32 wyjścia binarneo 4 wejścia/2 wyjścia analogoweo 1 wejście analogowe rezystancyjneo 6 szybkich liczników (100khz);o zawiera front connectoryo wymagana karta pamięci: Simatic Memory Card8) Zadanie nr 8 zamówienia- dostawa falowników- szt. 2Przykładowy falownik (rysunek poglądowy) OPIS:Falownik -1 szt. urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały (direct current, DC), którym jest zasilane, na prąd przemienny (ang. alternating current, AC) o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego. Służy do sterowania silnikiem elektrycznym: rozruch silnika, regulacja prędkości, zmiana kierunku wirowania, przyśpieszanie, hamowanie etc. CECHY:o wbudowany filtr klasy a 3ac 380-480v +10/-10% 47-63hz,o moc-stały moment 3 kw o przeciąż. 150% przez 60s, o moc-zmienny moment 3 kw o 202 x 149 x 172 (w x s x g) o st. ochr. ip20 o temp otocz -10 do +50 st. co bez aop/bopFalownik- 1 szt.Napięcie i zakres mocy 3AC 380 - 480V +/- 10%, 0,37 kW do 250 kW 3AC 660 - 690V +/- 10%, 11 kW do 55 kW Typ sterowania: Sterowanie wektorowe, FCC (Flux Current Control), charakterystyka U/f, programowalna charakterystyka U/f Wejścia / wyjścia aż do 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe, 3 wyjścia cyfrowe, 2 wyjścia analogowe Wiele innowacyjnych funkcjiSafety Integrated dla bezpiecznych maszyn i instalacji, możliwość zwrotu energii do sieci zasilającej dla oszczędzania energii oraz nowa koncepcja chłodzeniaSzybszy inżyniering, szybkie uruchomienieprzy użyciu programów narzędziowych SIZER i STARTER oraz dzięki kopiowaniu danych poprzez panel obsługi BOP lub kartę pamięci MMC. Jednostka sterująca CU steruje i monitoruje moduł mocy PM oraz podłączony silnik w różnych możliwych do wyboru trybach pracy, obsługuje komunikację z lokalnym sterowaniem oraz urządzeniami i wyposażeniem monitorującym. Moduły mocy są dostępne w zakresie mocy od 0,37 kW do 250 kW Służy do sterowania silnikiem elektrycznym: rozruch silnika, regulacja prędkości, zmiana kierunku wirowania, przyśpieszanie, hamowanie etc.Ten falownik także może współpracować z sterownikiem PLC przez sieć PROFINET co zwiększa jego możliwości a także ofertę dydaktyczną.9) Zadanie nr 9 zamówienia- dostawa miernika rezystancji uziemień CPU- szt 1Miernik rezystancji uziemienia wykorzystujący wszystkie metody pomiarowe: metodę techniczną 2P/3P/4P, metodą techniczną z użyciem dodatkowych cęgów, metodą udarową, metodą dwucęgową bez konieczności rozmieszczenia elektrod pomocniczych, rezystywności gruntu, prądu upływu.Wyposażenie standardowe miernika:- przewód 1,2 m czerwony zakończony wtykami bananowymi,- przewód 25m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi,- przewód 50m żółty ekranowany na szpuli zakończony wtykami bananowymi,- przewód do transmisji danych USB,- przewód do ładowania akumulatorów z gniazda zapalniczki samochodowej (12V),- sonda do wbijania w grunt (30cm),- futerał L2,- akumulator NiMH 4,8 V 4,2Ah,- krokodylek czarny i czerwony,- zacisk imadełkowy,- zasilacz do ładowania akumulatorów Z7,- przewód sieciowy do zasilaczaWyposażenie dodatkowe miernika:- adapter- odbiornik USB do transmisji radiowej,- sonda do wbijania w grunt (80 cm),- futerał L3 do sond 80 cm,- cęgi odbiorcze C-3 wtyk okrągły (fi 52mm),- cęgi nadawcze N-1 wtyk banan-banan,- cęgi F-1 ( wtyk okrągły).SpecyfikacjaPozwala na wykonanie pomiarów:- rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,- rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych),- rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uzienień, gdy nie jest możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych),- uziemień metodą udarową (bez konieczności rozłączania mierzonych poziomów),- rezystywność gruntu (metodą Wennera),- prądu z wykorzystaniem cęgów (np. upływu) oraz cęgów elastycznych (cewka Rogowskiego)- prądy uszkodzeniowe,- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych ( spełniający wymogi PN-IEC 60364-6-61:2000 z funkcją autozerowania- prądem 200mA,Dodatkowo- pomiar rezystancji elektrod pomocniczych Rs i Rh,- pomiar napięcia zakłócającego,- pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego,- pomiar w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 16 2/3 Hz i 60 Hz oraz 400Hz ( z automatycznym wyborem właściwej sygnału pomiarowego oraz wyborem manualnym),- wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (bezpiecznego- poniżej 24V i 50V),- wprowadzenie odległości między elektrodami dla rezystewności w metrach (m) i stopach (ft),- pamięć 990 pomiarów, 10 banków po 99 komórek,- kalibracja zastosowanych cęgów,- zegar czasu rzeczywistego (RTC),- transmisja danych do komputera (USB),- wskazywanie stanu akumulatorów.Bezpieczeństwo elektryczne:- rodzaj izolacji podwójna, zgodna z PN-EN 61010-1 i IEC 61557, EMC,- kategoria bezpieczeństwa III 600V wg PN-EN 61010-1 IP54,- stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529,Nominalne warunki użytkowania:- temperatura pracy -10 do +50?C,- temperatura przechowywania -20 do + 70?C,- wilgotność 20-80%Pozostałe dane techniczne:- wyświetlacz LCD graficzny, z podświetlaniem,- interface USB,- ilość pomiarów wykonywana z kompletu akumulatorów >300,- gwarancja 36 miesięcy.10) Zadanie nr 10 zamówienia- dostawa maszyny wielofunkcyjnej prądu stałego- szt 1OPIS:Maszyna wielofunkcyjna prądu stałego. W zależności od konfiguracji możemy otrzymać inny silnik/prądnicę prądu stałego a co za tym idzie inne właściwości.CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035o Moc: 0,3 kWo Liczba obrotów: 2000 obr./mino Twornik: 220 V/1,8 Ao Pole: 205 V/0,25 A11) Zadanie nr 11 zamówienia- dostawa drukarki 3D- szt 1SpecyfikacjaWymiary: 49.3 x 56.5 x 85.4 cm (minimum)Waga: 40-46 kgTemperatury:Zakres pracy: 15°--24° CTemperatura przechowywania: 0°--38° CParametry ElektryczneWejście AC: 100--240V, 5.4-2.2 A,50--60 Hz, 350W -370WŁączność: USB, Wi-Fi, EthernetWłaściwości MechaniczneObudowa: Stal malowana proszkowo oraz kompozyt PC-ABS aluminiumPlatforma: PC-ABS formowana metodą wtryskuSilniki krokowe: krok podstawowy 1.8° (1/16), kamera 320x200Parametry drukuTechnologia druku: Fused Deposition ModelingObszar roboczy: 30.5 x 30.5 x 45.7 cm (minimum)Rozdzielczość warstwy: 0.1 mmDokładność pozycjonowania:XY: 11 mikronówZ: 2.5 mikronaŚrednica filamentu: 1,75 mmŚrednica dyszy: 0.4 mmOprogramowanieOprogramowanie dedykowaneObsługiwane formaty: .stl, .obj, .thing i inneObsługuje systemy:Windows (7+), 8, 10, itp.LINUX (Ubuntu, Fedora), MAC OS (10.7+)

  II.5) Główny kod CPV: 42620000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42632000-5
  31110000-0
  31682210-5
  31155000-7
  38552000-9
  38651600-9
  30232100-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 30
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art.24 ust.5 ustawy Pzp;Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt.7.4.2 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;4.3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 1.1. wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełniania warunków w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert;2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wszyscy Wykonawcy są zobowiązani również do złożenia następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 7 do SIWZ).Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.3.1. Wypełniony formularz oferty (Zał. nr 1) oraz wypełnione szczegółowe formularze oferty w zakresie wykazanym w ogólnym formularzu oferty (Zał. nr 1A, 1B).3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie - zał. nr 5. do SIWZ Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci.3.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 1.1.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona najwyżej.Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:5.1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w rozdziale VI pkt 1 i 2 i 4. składa każdy z Wykonawców oddzielnie;5.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5.3. Poza dokumentami wymienionymi w rozdziale VI pkt 5.1. i 5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej, aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.7.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.10. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):1) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy;2) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.3) inne niż wskazane w ust. 1-2 okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego;4) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie terminu obowiązywania umowy,5) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).11. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.12. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-08, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: dostawa tokarki 410x1000V z cyfrowym wyświetlaczem 3D-szt.1,
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stała prędkość skrawania - ,,constant" - prędkość wrzeciona zwiększa się w stosunku do prędkości posuwu bardzo wysoka jakość i dokładność obróbki, solidne łoże wykonane z żeliwa, szlifowane i hartowane indukcyjnie, centralny układ przełączania posuwów i układu gwintowania ze śrubą pociągową i wałkiem pociągowym, nowoczesne łożyskowanie wrzeciona głównego z precyzyjnym, kątowym łożyskiem kulkowym, standardowo wyposażona w falownik i cyfrowy wyświetlacz 3 osi, cicha i gładka praca dzięki hartowanym i polerowanym kołom zębatym przekładni, ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania z łatwą i szybką zmianą prędkości, przesuwany układ konika do toczenia stożków, koło ręczne z dokładną podziałką (0,02 mm), zdejmowany mostek umożliwiający obróbkę większych przedmiotów Specyfikacja Rozstaw kłów 1000 mm Wysokość kłów 205 mm Średnica obrotu nad łożem 410 mm Średnica obrotu nad wgłębieniem 580 mm Średnica obrotu nad saniami łoża 255 mm Szerokość łoża 250 mm otwór wrzeciona 52 mm Stożek wrzeciona DIN 55029, D1 - 6 Prędkość obrotowa, 2-stopnie 30 - 550/550 - 3000 obr./minZakres posuwów wzdłużnych (17) 0,05 - 1,7 mm/obr. Zakres posuwów poprzecznych (17) 0,025 - 0,85 mm/obr. Gwint metryczny (42) 0,2 - 14 mm Gwint calowy (45) 2 - 72 Gg/1" Średnica kła 50 mm Przesuw kła 120 mm Stożek konika MK 4 Moc silnika 5,5 kW (7,5 KM) Wymiary maszyny 2030 x 1000 x 1450 mm [+- 20mm]Ciężar około 1550-1650 kg
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwrancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: dostawa tokarki CNC- szt 1,
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maksymalna średnica toczenia nad łożem/ nad suportem 460/250 mm,Przesuw w osi Z 1500 mm,6 pozycyjna głowica rewolwerowa o osi poziomej,Maksymalne obroty wrzeciona 2000 obr/min,Moc silnika 7,5 kW,Szybkie przesuwy suportu w osiach X/Z 8/10 m/min,Bezpośredni napęd na wrzeciono, silnik napędu wrzeciona regulowany falownikiem typu "Hitachi",Przelot wrzeciona 80 mm,Końcówka wrzeciona cam-lockŁatwy dostęp do przestrzeni roboczejCiężar około 3000-3100 kg
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: dostawa frezarki CNC- szt 1,
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Frezarka narzędziowa zaprojektowana specjalnie na potrzeby dokładnej i wydajnej obróbki aluminium, jego stopów oraz innych metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Niezawodne sterowanie z transferem danych przez port LAN oraz cyfrowe napędy AC serwo pozwalają maszynie na wysoką prędkość i przyspieszenia podczas obróbki jednocześnie zachowując wymaganą jej dokładność. Frezarka umożliwia również obróbkę stali gatunkowych, żeliwa, mosiądzu itp. doskonale nadaje się produkcji form, wykrojników, tłoczników, matryc, stempli itp. ,maszyna przystosowana do montażu 4 osi obrotowej, elektrowrzeciona z automatyczną zmianą narzędzia i 7 pozycyjnego odchylanego magazynu narzędzi na stożki ISO30, możliwe doposażenie maszynyw kompletną obudowę, opcjonalne chłodzenie w obiegu zamkniętym szeroki wachlarz opcji dodatkowych, min: zadajnik MPG, laserowy skaner 3d, głowica bigująca, odciąg wiórów i wiele innych.Obsługiwane formaty plików wejściowych:*. Cam (format zapisu PikoCNC),*.pas (format skryptów PikoCNC - możliwość tworzenia własnych programów ze zmiennymi)*.nc & *.cnc & *.txt (G-code)*.dxf (DXF)*.plt & *.hpgl (plik ploterowy)*.bmp *.jpg *.gif *.png (pliki graficzne)*.esi *.kw (ESSI)*.stl (Stl 3d plik binarny)Specyfikacja:- pole robocze min.1200 x 1200 x 200 [mm] - rozdzielczość programowa 0,0008mm- rozdzielczość mechaniczna 0,01mm- posuw roboczy min. do 13 m/min- prędkość wrzeciona płynnie regulowana za pomocą falownika do 24000 obr/min- napięcie zasilania 3 x 400 V- granitowo-kompozytowy korpus o grubości 250mm i wadze 1700kg, doskonale tłumiący drgania i zachowujący stabilność geometryczną,- waga całej maszyny 2900- 3100kg.- powierzchnie bazowe precyzyjnie frezowane z jednego zamocowania- elementy stalowe spawane, piaskowane, frezowane, poddane odprężaniu (certyfikat)- wydajne polskojęzyczne sterowanie z komunikacją po porcie LAN ze zintegrowanym, rozbudowanym modułem CAM do tworzenia ścieżki obróbki. Umożliwia również tworzenie i modyfikację ścieżki 3D na podstawie plików *.stl- wysokiej jakości cyfrowe SERWONAPĘDY AC w każdej osi- wolnostojący panel operatora z wbudowanym komputerem sterującym i monitorem zawierający przyciski funkcyjne, płynną korekcją prędkości posuwu i obrotów wrzeciona- dokładne bazowanie maszyny z powtarzalnością 0,01mm nawet po wystąpieniu braku zasilania z sieci energetycznej (bazowanie z wykorzystaniem sygnału indeks enkodera) - wznowienie obróbki bez śladu na detalu. Możliwość deklaracji punktów startowych dla pracy na kilku uchwytach i płynnych przejść pomiędzy nimi. Koordynaty punktów "zera" zadeklarowanych uchwytów po bazowaniu zawsze dostępne z dokładnością do 0,01mm.- hamulec w serwonapędzie osi Z- elektrowrzeciono 4kW 24000 obrotów, ER32, łożyska ceramiczne (przemysłowe) + falownik 3 fazowy typu LG- prowadnice prostokątne w klasie H - wszystkie wózki z napięciem wstępnym- precyzyjne śruby toczne w klasie C5 w każdej osi (odchyłka 0,023mm na drodze 300mm)- przemysłową pompę podciśnienia przystosowaną do pracy ciągłej- hybrydowy bardzo wydajny trzy sekcyjny stół podciśnienia z dodatkowymi gwintowanymi otworami montażowymi M6, wykonany z 40mm beznaprężeniowego, wylewanego aluminium (5000 otworów ssących)- urządzenie do wytwarzania mgły olejowej do chłodzenia narzędzia + elektrozawór- precyzyjny czujnik wysokości narzędzia- deklaracja zgodności produktu z odpowiednią dyrektywą dotyczącą CE- płynna interpolacja w 3 osiach - pełne 3D- maszyna przystosowana do montażu 4 osi obrotowej, elektrowrzeciona z automatyczną zmianą narzędzia i 7 pozycyjnego odchylanego magazynu narzędzi na stożki ISO30.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: dostawa przecinarki plazmowej CNC- szt 1,
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W pełnej wydajności maszyna tnie do 16mm, choć źródło posiada możliwość cięcia do 38mm w powolnym posuwie, autopozycjonowanie, profesjonalny system programowania - 2 ekrany sterujace maszyna z wbudowanymi modułamisilniki sterujące, przyciski I czujniki nadzorujące ruch, 360 stopni ochrona, w zestawie oprogramowanie typu Artcam express 2015 po polsku- proste do projektowania i generowania G kodów, zainstalowany system oszczędności energii w systmie cięcia plazmowego, G-code, HPGL, CAD, PLT, kulki przejazdowe zamontowane wokół stołu obrabianego elementu zapewniają swobodny załadunek i rozładunek arkusza blachy Obrabiane materiały: min. stal, żelazo, aluminium, blachy ocynkowane, płyty tytanoweSpecyfikacja:Oprogramowanie: (typu)Artcam Express 2015 Polska wesja językowa DELCAM Zakres pracy w osi X: min. 1300mm Zakres pracy w osi Y: min. 2500mm Grubość cięcia: min. 3,0 - 16mm Prędkość cięcia: min. 0-8000 mm/min. Prędkość posuwu: min. 0-50000 mm/min. Moc zainstalowana: 10kW-12kW Zasilanie: 3 fazy, 380-400V Waga: 1700kg-2000kg.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: dostawa silników-synchroniczny szt. 1, bocznikowy szt. 1, indukcyjny szt. 1, uniwersalny szt.1.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Synchroniczny -1 szt[zdjęcie poglądowe]Przykładowy zestaw dydaktyczny z maszyną elektryczną (maszyny elektryczna w sensie: prądnica lub silnik) Silnik synchroniczny małej mocy (maszyna synchroniczna) OPIS:Maszyna synchroniczna małej mocy wyglądem zewnętrznym jest bardzo podobna do innych maszyn np.: maszyny asynchronicznej, ale różnią się budową wewnętrzną, ponieważ inna jest ich zasada działania.Maszynami synchronicznymi mogą być np. generatory wytwarzające energię elektryczną dla potrzeb systemu elektroenergetycznego, a także silniki synchroniczne małej mocy, coraz częściej stosowane ze względu na korzystne właściwości ruchowe. Zestaw: maszyna synchroniczna może pracować w 2 trybach:1) Prądnica - urządzenie zewnętrzne napędza wirnik a my odbieramy energię elektryczną (prąd przemienny)2) Silnik - urządzenie pobiera energię elektryczną i zamienia ją na energię mechaniczną (wirujący wał silnika).CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035o Moc: 0,3 kWo Liczba obrotów: 1500 obr./mino cos ?: 0,97o Wzbudnik: 150 V/0,95 A o Obwód gwiazdowy: 400 V/0,66 A o Obwód trójkątny: 230 V/1,14 ASilnik bocznikowy prądu stałego małej mocy -1 szt OPIS:Silnik bocznikowy prądu stałego jest maszyną prądu stałego z dobrymi właściwościami ruchowymi. Dostarczamy energię elektryczną do silnika, a on ją zamienią na energię mechaniczną, czyli powoduje ruch obrotowy wału. Silnik może także pracować jako prądnica. Wtedy dostarczając energię mechaniczną czyli obracając wał możemy wyprodukować energię elektryczną (prąd stały).CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035Moc: 0,3 kW o Liczba obrotów: 2000 obr./min o Kotwica: 220 V/1,8 A o Pole: 220 V/0,3 A Silnik indukcyjny pierścieniowy- 1szt OPIS:Jest to silnik indukcyjny o specjalnej budowie. Maszyna jest dłuższa, ponieważ jej wirnik jest dłuższy od normalnego silnika indukcyjnego. Wirnik jest dłuższy, ponieważ są zamontowane pierścienie (stąd nazwa silnika), do których są podłączone uzwojenia wirnika Dzięki temu silnik posiada bogatsze właściwości ruchowe (np. rozruch, zmiana prędkości) niż normalny silnik indukcyjny. Silnik pobiera energię elektryczną i zamienia ją na energię mechaniczną (wirujący wał silnika) i może wykonać pracę np.: napęd wyciągowy w dźwigach.CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035o Moc: 0,27 kWo Liczba obrotów: 1360 obr./min 50 Hzo cos ?: 0,72o Połączenie typu gwiazda: 400 V/1,16 Ao Połączenie typu trójkąt: 230 V/2 Ao U2: 95 VSilnik uniwersalny-1 sztOPIS:Silnik, który może być zasilany napięciem stałym oraz przemiennym. Zamienia energię elektryczną na mechaniczną.CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035o Moc: 0,2 kWo Liczba obrotów: 3000 obr./mino AC 230 V/3,0 Ao DC 140 V/2,5 A
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 6Nazwa: dostawa kamery termowizyjnej- szt. 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przykładowa kamera (rysunek poglądowy) Kamera pozwala na wykrywanie oraz monitoring wyładowań koronowych, łukowych i powierzchniowych w energetyce. Jest to sposób na bieżące analizowanie stanu technicznego urządzeń, na przykład linii WN oraz na lokalizowanie problemów zanim dojdzie do uszkodzeń czy poważnych awarii. Lekkie i intuicyjne urządzenie pozwalające w prosty i szybki sposób zdalnie diagnozować instalacje bez konieczności ingerencji w ich pracę. Dzięki najnowszej generacji systemowi obrazowania, oraz wysoce czułemu detektorowi UV, produkt umożliwia obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń zarówno w świetle widzialnym jak i UV. Dodatkowo obraz można zapisać w formie zdjęć lub filmów wideo. W przypadku badań złożonych i rozległych systemów, tj. linii energetycznych, problemem jest lokalizowanie badanych obiektów, posiada wbudowany odbiornik GPS - rejestrujący lokalizację wykonanego zdjęcia lub filmu.Specyfikacja:Kamera w pełni radiometryczna - rejestrowana jest temperatura każdego punktu obrazuAuto Focus - automatyczne ustawianie ostrości (możliwe również manualne)Rejestracja obrazu rzeczywistegoZapis w rozszerzonym formacie jpg (wszystkie dane zawarte są w pliku ale można przeglądać za pomocą dowolnej przeglądarki plików graficznych)Technologia Infra Fusion - podgląd połączonych obrazów rzeczywistego i termicznego pozwala na skuteczne zlokalizowanie miejsca pomiaruZasilanie ze standardowych akumulatorów AA lub baterii, wbudowana ładowarkaProste i przejrzyste menu oraz oprogramowanie w języku polskim - łatwe do poruszania się dla niedoświadczonych użytkownikówWyjście video PAL/NTSC - umożliwia podłączenie do zewnętrznego monitora lub urządzenia rejestrującego i prowadzenie monitoringu w czasie rzeczywistymEkran LCD 3,6"Odporność na drgania i wstrząsy - stabilne, ostre zdjęcia bez konieczności stosowania statywuOdświeżanie obrazu 30 razy na sekundęAGT - przysłona będąca dodatkowo osłoną obiektywu (zabezpieczenie + eliminacja wpływu samopodgrzewania soczewki)Możliwość nagrania 1-minutowej notatki głosowej do każdego termogramuDostępnych 8 palet kolorystycznych.Wbudowany celownik laserowy.Duża pojemność pamięci (pamięć wbudowana + wymienna standardowa karta SD) lub transfer w czasie rzeczywistym do PC (łącze USB) - nieograniczone możliwości rejestracjiObudowa chroniąca przed pyłem i deszczem (IP54); dodatkowo wytrzymała na upadek z wysokości 2mFilmowanie w podczerwieni - zapis bezpośrednio na HDD komputeraRodzaj detektora Matryca mikrobolometryczna niechłodzona (160 x 120 pikseli, 25um) Zakres spektralny 8-14um Czułość termiczna <0,1°C przy 30°Pole widzenia / ogniskowa 20.6° x 15.5° / 11mm (obiektyw standardowy).Pole widzenia z odległości 10m: 3,63m x 2,72m. Ustawianie ostrości (focus) Automatycznie lub manualnie Rejestracja zdjęć rzeczywistych Wyświetlacz zewnetrzny Wyjście video Czujnik CMOS, 1600 x 1200 pikseli, tryb "true colors" (24-bitowy) LCD TFT 3,6 cala, 640x480 pikseli PAL/NTSC Technologia InfraFusion Połączenie obrazu rzeczywistego i podczerwieni Zakres temperatur -20°C do 250°C -20°C do 350°C Dokładność ?2°C lub 2% odczytu Współczynnik emisyjności Regulowany od 0,01 do 1,00 (w krokach 0,01)Właściwości pomiaru Automatyczna korekcja na podstawie odległości, wilgotności względnej, transmisji atmosferycznej i optyce zewnętrznejKorekcja transmisji optycznej Automatyczna na podstawie sygnałów z czujnikówPrzechowywanie obrazów 2 rodzaje pamięci: wymienna karta pamięci SD o pojemności 2GB oraz pamięć wbudowana o pojemności 150MBFormat plikow JPG z danymi termografu, widokiem rzeczywistym obszaru rejestrowanego oraz notatką głosowąKomentarz głosowy do 60 sek Wskaźnik laserowy Półprzewodnik A1 GalnP, laser diodowy Zasilanie Akumulatory AA, z możliwością zastosowania baterii alkalicznych AA System ładowania Ładowarka wbudowana w kamerze Czas działania baterii Ponad 3 godziny ciągłej pracy Zasilanie zewnętrzne Zasilacz AC - 110/230 VAC, 50/60Hz Temperatura robocza -10°C do 50°C Temperatura przechowywania -20°C do 60°C Wilgotność Robocza i przechowywania: 10% do 95%, bez kondensacji Obudowa Obudowa IP54 IEC 60529 Wstrząsy Robocze: 25G, IEC 60068-2-29 Wibracje Robocze: 2G, IEC 60068-2-6 Komunikacja USB 2.0: transfer obrazu, pomiaru oraz głosu do komputera; transfer obrazu video "na żywo" tzw. "live transfer", wyjście wideo
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 7Nazwa: dostawa sterowników do maszyn i silników- szt. 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przykładowy sterownik (rysunek poglądowy) OPIS:PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną sterowników PLC odróżniającą ten sterownik od innych sterowników komputerowych jest cykliczny obieg pamięci programu. Algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.CECHY:o pamięć Work: 250 Kb Na Program / 1 Mb Daneo Interfejs: Profinet/Ethernet (Switch 2 X Rj45; Obsługa Trybu Irt)o przetwarzanie operacji bitowych: 48 Ns;o wbudowane: 32 wejścia/32 wyjścia binarneo 4 wejścia/2 wyjścia analogoweo 1 wejście analogowe rezystancyjneo 6 szybkich liczników (100khz);o zawiera front connectoryo wymagana karta pamięci: Simatic Memory Card
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 8Nazwa: dostawa falowników- szt. 2
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przykładowy falownik (rysunek poglądowy) OPIS:Falownik -1 szt. urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały (direct current, DC), którym jest zasilane, na prąd przemienny (ang. alternating current, AC) o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego. Służy do sterowania silnikiem elektrycznym: rozruch silnika, regulacja prędkości, zmiana kierunku wirowania, przyśpieszanie, hamowanie etc. CECHY:o wbudowany filtr klasy a 3ac 380-480v +10/-10% 47-63hz,o moc-stały moment 3 kw o przeciąż. 150% przez 60s, o moc-zmienny moment 3 kw o 202 x 149 x 172 (w x s x g) o st. ochr. ip20 o temp otocz -10 do +50 st. co bez aop/bopFalownik- 1 szt.Napięcie i zakres mocy 3AC 380 - 480V +/- 10%, 0,37 kW do 250 kW 3AC 660 - 690V +/- 10%, 11 kW do 55 kW Typ sterowania: Sterowanie wektorowe, FCC (Flux Current Control), charakterystyka U/f, programowalna charakterystyka U/f Wejścia / wyjścia aż do 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe, 3 wyjścia cyfrowe, 2 wyjścia analogowe Wiele innowacyjnych funkcjiSafety Integrated dla bezpiecznych maszyn i instalacji, możliwość zwrotu energii do sieci zasilającej dla oszczędzania energii oraz nowa koncepcja chłodzeniaSzybszy inżyniering, szybkie uruchomienieprzy użyciu programów narzędziowych SIZER i STARTER oraz dzięki kopiowaniu danych poprzez panel obsługi BOP lub kartę pamięci MMC. Jednostka sterująca CU steruje i monitoruje moduł mocy PM oraz podłączony silnik w różnych możliwych do wyboru trybach pracy, obsługuje komunikację z lokalnym sterowaniem oraz urządzeniami i wyposażeniem monitorującym. Moduły mocy są dostępne w zakresie mocy od 0,37 kW do 250 kW Służy do sterowania silnikiem elektrycznym: rozruch silnika, regulacja prędkości, zmiana kierunku wirowania, przyśpieszanie, hamowanie etc.Ten falownik także może współpracować z sterownikiem PLC przez sieć PROFINET co zwiększa jego możliwości a także ofertę dydaktyczną.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 9Nazwa: dostawa miernika rezystancji uziemień CPU- szt 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Miernik rezystancji uziemienia wykorzystujący wszystkie metody pomiarowe: metodę techniczną 2P/3P/4P, metodą techniczną z użyciem dodatkowych cęgów, metodą udarową, metodą dwucęgową bez konieczności rozmieszczenia elektrod pomocniczych, rezystywności gruntu, prądu upływu.Wyposażenie standardowe miernika:- przewód 1,2 m czerwony zakończony wtykami bananowymi,- przewód 25m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi,- przewód 50m żółty ekranowany na szpuli zakończony wtykami bananowymi,- przewód do transmisji danych USB,- przewód do ładowania akumulatorów z gniazda zapalniczki samochodowej (12V),- sonda do wbijania w grunt (30cm),- futerał L2,- akumulator NiMH 4,8 V 4,2Ah,- krokodylek czarny i czerwony,- zacisk imadełkowy,- zasilacz do ładowania akumulatorów Z7,- przewód sieciowy do zasilaczaWyposażenie dodatkowe miernika:- adapter- odbiornik USB do transmisji radiowej,- sonda do wbijania w grunt (80 cm),- futerał L3 do sond 80 cm,- cęgi odbiorcze C-3 wtyk okrągły (fi 52mm),- cęgi nadawcze N-1 wtyk banan-banan,- cęgi F-1 ( wtyk okrągły).SpecyfikacjaPozwala na wykonanie pomiarów:- rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,- rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych),- rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uzienień, gdy nie jest możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych),- uziemień metodą udarową (bez konieczności rozłączania mierzonych poziomów),- rezystywność gruntu (metodą Wennera),- prądu z wykorzystaniem cęgów (np. upływu) oraz cęgów elastycznych (cewka Rogowskiego)- prądy uszkodzeniowe,- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych ( spełniający wymogi PN-IEC 60364-6-61:2000 z funkcją autozerowania- prądem 200mA,Dodatkowo- pomiar rezystancji elektrod pomocniczych Rs i Rh,- pomiar napięcia zakłócającego,- pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego,- pomiar w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 16 2/3 Hz i 60 Hz oraz 400Hz ( z automatycznym wyborem właściwej sygnału pomiarowego oraz wyborem manualnym),- wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (bezpiecznego- poniżej 24V i 50V),- wprowadzenie odległości między elektrodami dla rezystewności w metrach (m) i stopach (ft),- pamięć 990 pomiarów, 10 banków po 99 komórek,- kalibracja zastosowanych cęgów,- zegar czasu rzeczywistego (RTC),- transmisja danych do komputera (USB),- wskazywanie stanu akumulatorów.Bezpieczeństwo elektryczne:- rodzaj izolacji podwójna, zgodna z PN-EN 61010-1 i IEC 61557, EMC,- kategoria bezpieczeństwa III 600V wg PN-EN 61010-1 IP54,- stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529,Nominalne warunki użytkowania:- temperatura pracy -10 do +50?C,- temperatura przechowywania -20 do + 70?C,- wilgotność 20-80%Pozostałe dane techniczne:- wyświetlacz LCD graficzny, z podświetlaniem,- interface USB,- ilość pomiarów wykonywana z kompletu akumulatorów >300,- gwarancja 36 miesięcy.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 10Nazwa: dostawa maszyny wielofunkcyjnej prądu stałego- szt 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maszyna wielofunkcyjna prądu stałego. W zależności od konfiguracji możemy otrzymać inny silnik/prądnicę prądu stałego a co za tym idzie inne właściwości.CECHY:o Trwała wersja specjalna do szkoleńo Neutralna tabliczka z danymio Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniuo Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnejo Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiemo Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowejo Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwao Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035o Moc: 0,3 kWo Liczba obrotów: 2000 obr./mino Twornik: 220 V/1,8 Ao Pole: 205 V/0,25 A
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 11Nazwa: dostawa drukarki 3D- szt 1
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymiary: 49.3 x 56.5 x 85.4 cm (minimum)Waga: 40-46 kgTemperatury:Zakres pracy: 15°--24° CTemperatura przechowywania: 0°--38° CParametry ElektryczneWejście AC: 100--240V, 5.4-2.2 A,50--60 Hz, 350W -370WŁączność: USB, Wi-Fi, EthernetWłaściwości MechaniczneObudowa: Stal malowana proszkowo oraz kompozyt PC-ABS aluminiumPlatforma: PC-ABS formowana metodą wtryskuSilniki krokowe: krok podstawowy 1.8° (1/16), kamera 320x200Parametry drukuTechnologia druku: Fused Deposition ModelingObszar roboczy: 30.5 x 30.5 x 45.7 cm (minimum)Rozdzielczość warstwy: 0.1 mmDokładność pozycjonowania:XY: 11 mikronówZ: 2.5 mikronaŚrednica filamentu: 1,75 mmŚrednica dyszy: 0.4 mmOprogramowanieOprogramowanie dedykowaneObsługiwane formaty: .stl, .obj, .thing i inneObsługuje systemy:Windows (7+), 8, 10, itp.LINUX (Ubuntu, Fedora), MAC OS (10.7+)
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8, 42632000-5, 31110000-0, 31682210-5, 31155000-7, 38552000-9, 38651600-9, 30232100-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 30
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji20,00
  termin realizacji dostawy20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Powiat Łęczyński
  21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A
  tel.: +48815315200
  fax.: +48817526464
  email: Wyślij email
  http://www.powiatleczynski.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 6441 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.