google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 18.06.2019
  1 USD
  3.8097
  0.0108
  1 EUR
  4.2631
  0.0032
  1 CHF
  3.8099
  0.0086
  1 GBP
  4.7736
  -0.0085
  1 RUB
  0.0592
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w: -budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( II p.) -budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter -budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej oraz pracownia RTG -budynku nr IV przy ul. Żeromskiego 7, pomieszczenie socjalne radiologów -budynku nr I przy ul. Żeromskiego 7, klatka schodowa
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-01-09

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 501860-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

  Szpital Specjalistyczny Nr 1: Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w: -budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( II p.) -budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter -budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej oraz pracownia RTG -budynku nr IV przy ul. Żeromskiego 7, pomieszczenie socjalne radiologów -budynku nr I przy ul. Żeromskiego 7, klatka schodowa
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 27023584000000, ul. ul. Żeromskiego  7 , 41902   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3963266, 3863332, e-mail zampub@szpital1.bytom.pl, faks 322 816 765.
  Adres strony internetowej (URL): www.szpital1.bytom.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.szpital1.bytom.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.szpital1.bytom.pl /bip


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  za pośrednictwem poczty, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Szpital Specjalistyczny nr 1 ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom (blok III, piętro I Sekretariat)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w: -budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( II p.) -budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter -budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej oraz pracownia RTG -budynku nr IV przy ul. Żeromskiego 7, pomieszczenie socjalne radiologów -budynku nr I przy ul. Żeromskiego 7, klatka schodowa
  Numer referencyjny: ZP/PN/01/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajdujących się w:-budynku głównym przy al. Legionów 49, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ( II p.)-budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7, ciąg komunikacyjny parter-budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7, magazyn bielizny czystej i brudnej oraz pracownia RTG-budynku nr IV przy ul. Żeromskiego 7, pomieszczenie socjalne radiologów-budynku nr I przy ul. Żeromskiego 7, klatka schodowa W ramach umowy wykonane zostaną m.in.:- Malowanie II piętra Zakładu Opiekuńczo Leczniczego znajdującego się przy al. Legionów 49 wraz z remontem łazienki oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. zgodnie z załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3)- branża budowlana i instalacyjna;- Remont ciągu komunikacyjnego znajdującego się w budynku nr III przy ul. Żeromskiego 7 na parterze wraz z wymianą grzejników c.o. (Załącznik nr 4, Załącznik nr 5) - branża budowlana i instalacyjna- Remont magazynu bielizny czystej i brudnej znajdującego się w pomieszczeniach piwnicznych oraz malowanie pomieszczeń pracowni RTG mieszczącej się na parterze budynku nr V przy ul. Żeromskiego 7 (Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8) - branża budowlana- Malowanie pomieszczenia socjalnego radiologów znajdujących się w budynku nr IV przy ul. Żeromskiego 7 wraz z wymianą wykładziny PCV (Załącznik nr 8) - branża budowlana- Malowanie balustrad, podstopnic oraz ścian klatki schodowej, znajdującej się w budynku nr I przy ul. Żeromskiego 7 wraz z obłożeniem schodów wykładziną PCV (Załącznik nr 9) - branża budowlana.

  II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45442190-5
  45442100-8
  45310000-3
  45300000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-02
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-09-02

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę OC w zakresie robót objętych niniejszą umową z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych na kwotę zgodną z warunkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty tj. wykonanie 4 robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto każda (załącznik nr 12 do specyfikacji).Wykonawca jest zobowiązany wykazać cztery referencje.- dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. osobą o uprawnieniach ogólnobudowlanych uprawniających do kierowania robotami budowlanymi oraz osobą o uprawnieniach do wykonywania robót w zakresie instalacji elektrycznej Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. Na podstawie art. 29 ust. 3a oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na min. niepełny etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę min. 1 osoby z uprawnieniami do wykonywania robót w zakresie instalacji elektrycznej Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV (załącznik nr 16 do specyfikacji). - dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu (załącznik nr 14 do specyfikacji);
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 11 specyfikacji);

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  - Wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 10 specyfikacji);- Wykonany kosztorys pełny zgodnie z przedmiarem robót, zapisami SIWZ oraz ewentualnymi wyjaśnieniami do SIWZ, modyfikacjami SIWZ.- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 12 specyfikacji)- potwierdzenie wykonania 4 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto każda.(załącznik nr do 15 specyfikacji)- Oświadczenie, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu (załącznik nr 14 do specyfikacji);- Potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. osobą o uprawnieniach ogólnobudowlanych uprawniających do kierowania robotami budowlanymi oraz osobą o uprawnieniach do wykonywania robót w zakresie instalacji elektrycznej Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. Na podstawie art. 29 ust. 3a oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na min. niepełny etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę min. 1 osoby z uprawnieniami do wykonywania robót w zakresie instalacji elektrycznej Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV (załącznik nr 16 do specyfikacji + dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia). - opłaconą polisę OC w zakresie robót objętych niniejszą umową z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych na kwotę zgodną z warunkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z właściwym rejestrem. Należy dołączyć do oferty oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa lub notariusza.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie nin. zamówienia winien wnieść wadium w wysokości: 8 100,00 Słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/1002. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,a) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,b) kwotę gwarancji,c) termin ważności gwarancjid) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub o nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub o zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"Postanowienia powyższe mają zastosowanie również do poręczeń.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto 80 1050 1230 1000 0023 5039 0999 ING Bank Śląski Oddział w Bytomiu, z umieszczeniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium - remont ZP/PN/01/2019"UWAGA : W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na w/w rachunek bankowy Organizatora postępowania.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć (oryginał) Zamawiającemu - Szpital Specjalistyczny Nr 1 ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, (blok III, piętro I Sekretariat)Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.UWAGA : Wadium winno zabezpieczać cały 30 -dniowy okres związania ofertą, za początek którego uważa się dzień, w którym upłynął termin do składania ofert.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  CENA60,00
  GWARANCJA40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-01-24, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Szpital Specjalistyczny Nr 1
  41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7
  tel.: 032 3963266, 3863332
  fax.: 322 816 765
  email: Wyślij email
  http://www.szpital1.bytom.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 706 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.