google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu Morze zysku z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-02-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 510212-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

  Powiat Puck: Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu ,,Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020". Numer umowy o dofinansowanie RPPM.10.01.01-22-0006/16-00"

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Puck, krajowy numer identyfikacyjny 19168639000000, ul. ul. Orzeszkowej  5 , 84100   Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 734 202, e-mail org@starostwo.puck.pl, faks 586 734 191.
  Adres strony internetowej (URL): https://bip.starostwo.puck.pl/Article/id,86.html
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://bip.starostwo.puck.pl/Article/id,86.html


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://bip.starostwo.puck.pl/Article/id,86.html


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  Adres:
  Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck - sekretariat czynny w godzinach pracy Starostwa od poniedziałku do piątku


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu ,,Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego"
  Numer referencyjny: WZ.272.2.1.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, w ramach projektu ,,Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego".2. Pełna nazwa projektu w ramach, którego prowadzone jest postępowanie ,,Morze zysku - z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego" Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020". Numer umowy o dofinansowanie RPPM.10.01.01-22-0006/16-00"3. Wielkość obiektu objętego przedmiotem zamówienia i zakres robót. 1) Gabaryty budynku wynoszą odpowiednio:a) powierzchnia zabudowy - 944,40 m2,b) powierzchnia użytkowa - 1913,29 m2,c) długość - 49,17 m,d) szerokość - 28,91 m,e) wysokość - 19,09 m,2) Zakres robot objętych przedmiotem zamówieniaa) Modernizacja stropodachu,b) Wymiana instalacji co i kotła olejowego na gazowy,c) Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych,d) Wymiana instalacji cwu,e) Montaż nowego zasobnika na ciepłą wodę,f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). W/w opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 8 do SIWZ.1) Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu objętego przedmiotem zamówienia celem sprawdzenia miejsca prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia oraz warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2) Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

  II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45261210-9
  45320000-6
  45450000-6
  45330000-9
  45331100-7
  45331110-0
  45311200-2
  45111100-9
  45410000-4
  45421000-4
  45442100-8
  09331100-9
  09332000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ustępie. Zakres robót budowlanych podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.Zakres robót podobnych a) Modernizacja stropodachu,b) Modernizacja kotłowni,c) Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych,d) Montaż zasobnika na ciepłą wodę,e) Wymiana instalacji cwu,f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,3. Warunkiem udzielenia przedmiotowych zamówień jest wystąpienie potrzeb ich udzielenia przez Zamawiającego oraz przewidzenie ich w budżecie Zamawiającego
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-10-31

  II.9) Informacje dodatkowe: Uszczegółowienie terminu realizacji zamówieniaRozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, po przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy.Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 31.10.2019 r., z tym że:a) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do dnia 30.09.2019r, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego;b) w terminie do 31.10.2019 r. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia, tj. zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu.2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył)* w budynku o powierzchni użytkowej min. 1500m2)** co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 150 000 złotych brutto, zawierającą w swoim zakresie montaż, lub przebudowę, lub remont instalacji centralnego ogrzewania;)*jako prawidłowe ukończenie roboty budowlanej należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu.)** ? odpowiednio za: budynek, montaż, przebudowę, remont Zamawiający uzna odpowiednio budynek, montaż, przebudowę, remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), dalej PrBud.? powierzchnia użytkowa określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2018.1935)Uwagi do pkt 1 powyżej. 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.2. W przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych przez Wykonawcę wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie- na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej trzema niżej wymienionymi osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, które posiadają zgodnie z PrBud uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych specjalnościach, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności:a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychi kanalizacyjnych,c) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urządzeń elektrycznych, i urządzeń elektroenergetycznychUwagi do pkt 2 powyżej1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w funkcji. 2. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy PrBud oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest przynależność tych osób do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji Umowy.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa w ust. 5 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp;3) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane;4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniuart. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniuart. 23 ust. 1 ustawy Pzp;2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ichw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniui zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);7) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy;8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w nin. Rozdz. VI ust. 3 pkt 1 i pkt 2;2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i/lub oświadczeń:1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia ? określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.8. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Jeśli Wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień skalania ofert, wypełnionego Oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, zwanego dalej Oświadczeniem stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca :1) nie podlega wykluczeniu i2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.2. Wypełnione Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.3. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca w Oświadczeniu oświadcza o braku istnienia wobec każdego z tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz potwierdza spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim, powołuje się na ich zasoby.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółki cywilne, konsorcja), Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ), które określa w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ)10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (do wykorzystania wzór oświadczenia, który Zamawiający zamieści na swojej stronie www.starostwo.puck.pl wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w nin. rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.16. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DZ.U. 2016, poz. 1126), dalej ,,rozporządzenie" składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r.( Dz.U.2018. poz.1993) zmieniającym ,,rozporządzenie".17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.19. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.20. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 1) Oświadczenie- wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -o ile ma zastosowanie- wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ.3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;4) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.5) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia--o ile ma zastosowanie wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.6) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Wykonawca dołączy do oferty ,,Opis oferowanych rozwiązań równoważnych"

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/1002. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz.U.2018. poz.110)3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:Bank BS PuckNr 51 8348 0003 0000 0000 0332 0004Z dopiskiem: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku Przetarg nieograniczony-PN termomodernizacja w budynku DPS w Lubkowie Nr sprawy WZ.272.2.1.20194. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym rachunku bankowym.Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w rozdz. XI SIWZ


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena brutto badanej oferty (C)60,00
  Wydłużenie okresu gwarancji (G)40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  zmiany umowy zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ- wzorze Umowy, w § 191. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w przepisach art. 144 ustawy Pzp.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów wykonania Umowy, o których mowa w § 4 ust. 4, jeżeliw trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność ich przedłużenia z uwagi na:1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,2) nieprzekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie wynikającym z § 4 ust. 1. lub wstrzymanie robót budowlanych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 10,3) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB;4) działania organów administracji, w szczególności:a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień; itp.;b) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień na skutek błędów w SOPZ, dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 PrBud;d) konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; e) wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawarcia Umowy; 5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (w szczególności warunków nie pozwalających na zachowanie prawidłowych cyklów technologicznych prowadzenia robót w zgodności z STWiORB) przez okres dłuższy niż 7 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu,6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty zamówieniami na terenie objętym Przedmiotem niniejszej Umowy w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;7) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami, w szczególności nieprawidłowym stanem technicznym elementów budynku, oraz nieprawidłowym użytkowaniem innych lokali w budynku, w którym znajdują się remontowane pomieszczenia;8) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiORB warunków, w szczególności takich jak istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych/zwymiarowanych elementów lub ich części, istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy;9) konieczności wykonania robót dodatkowych, robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy Pzp, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy;3. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy, z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2, a nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak długo trwać będzie przeszkoda uniemożliwiająca realizację Przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy4. W przedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Zamawiający ustali nowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminów będzie musiało zostać szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz potwierdzone aneksem do Umowy.5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robót według Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie określonych działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.6. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość zmiany terminu, z zastrzeżeniem ust. 4.7. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności: 1) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIORB spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji;3) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB,4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 5) wykonania robót zamiennych.8. Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii, rozwiązań technicznych. Zakres robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony zostanie zgodnie z § 14 nin. Umowy.9. Ponadto przewiduje się następujące zmiany Umowy:1) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,2) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (odpowiednio §6 ust. 1 nin. Umowy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.3) Wystąpienia konieczności zmian osób wskazanych w ofercie (odpowiednio §6 ust. 1 nin. Umowy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w przypadku gdy Inżynier Kontraktu lub Zamawiający uznają, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.4) Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego).5) Zmiany, albo rezygnacji z podwykonawstwa na zasadach określonych w załączniku nr 5 do nin. Umowy.6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w HRTF realizacji Przedmiotu Umowy poprzez: przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finasowania, zmianę zakresów rzeczowych zakończonych i wyodrębnione technicznie elementy robót, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną wersją przedmiotowego HRTF. Wartości w HRTF mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenie zmian (np. przesunięć środków w budżecie Zamawiającego).7) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:a) siły wyższej określonej w § 20 nin. Umowy,b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień,c) koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia Umowy w zakresie dotyczącym realizacji Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w celu możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,d) przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru końcowego robót w terminie określonym w § 4 Umowy,10. Konieczności wprowadzenia zmian w dokonywaniu płatności na rzecz Wykonawcy, w tym miedzy innymi na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.11. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-19, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Powiat Puck
  84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5
  tel.: 586 734 202
  fax.: 586 734 191
  email: Wyślij email
  http://https://bip.starostwo.puck.pl/Article/id,86.html
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 7439 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.