google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu - przebudowa trzech budynków
  • Region: dolnośląskie
  • Zamieszczono: 2019-02-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 510294-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

  Urząd Miasta i Gminy Wleń: ,,Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" - przebudowa trzech budynków
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Projekt pn. ,,Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" współfinansowany jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Wleń, krajowy numer identyfikacyjny 53124600000, ul. pl. Bohaterów Nysy  7 , 59610   Wleń, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 136 438, e-mail sekretariat@wlen.pl, faks 757 137 050.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  PISEMNE
  Adres:
  Urząd Miasta i Gminy Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" - przebudowa trzech budynków
  Numer referencyjny: ZP.271.14.2018.05
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" - przebudowa rynku z podziałem na części: Część I ,,Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a" Część II ,,Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1" Część III ,,Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" Przy czym zamówienie obejmuje Część III. Zamawiający informuje, iż w zakresie: o części I ,,Rewitalizacja Budynku przy ulicy Kościuszki 1a" zamówienie zostało udzielone w dniu 15.11.2018 roku; o części II ,,Rewitalizacja budynku przy ulicy św. Jadwigi 1" zamówienie zostało udzielone w dniu 15.11.2018 roku. Aktualnie realizowane są roboty w tym zakresie. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPDS.06.03.03-02-0018/17 pn. ,,Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu" współfinansowanego ze środków EFFR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano poniżej: ? dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie które posiada równoważne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, moc silnika i jego sprawność energetyczną, trwałość, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe (w tym współczynnik chropowatości k, rozszerzalność liniowa), parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie dodatkowe; ? dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak np.: moc, sprawność, klasa zabezpieczenia IP; ? dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, twardość A, odkształcalność, temperatura stosowania; Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ?5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej i STWiOR Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części III - ,,Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA Ze względu na obecny stan i wygląd bryły dawnego kościoła oraz chęć przywrócenia dawnej świetności budynku, wykonana zostanie nadbudowa zewnętrznych ścian z boków do wysokości około 6,0 m - o dwie kondygnacje, w części frontowej podniesienie środka i zwieńczenie go tympanonem odtworzonym na wzór pierwotnego. W istniejących oknach będących pozostałością po oknach kościelnych, po wyburzeniu zamurowań, odtworzone zostaną okna i opaski okienne, zarówno na elewacjach bocznych jak i elewacji frontowej. Na elewacji tylnej powstaną blendy pozostawiając okna w formie zamurowanej. Wnętrze nawiązywać będzie do wnętrza pierwotnego z tą różnicą, że na ścianach bocznych powstanie jedna kondygnacja galerii. Wnętrze budynku będzie miało jak do tej pory formę jednoprzestrzenną (wydzielona przestrzeń hali) oraz wyodrębnione pomieszczenia: sanitarne i magazyn. Istniejące wejście główne stanowić będzie wejście do całego obiektu. Odtworzone zostaną również wejścia boczne. Po obu stronach wejścia głównego znajdować się będą toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na prawo od wejścia głównego znajdować się będzie wydzielone pod stropem galerii miejsce, które może być przeznaczone na szatnię. Po obu stronach wnętrza wzdłuż dłuższych ścian budynku powstaną galerie, na które wejście prowadzić będzie schodami po przeciwległej stronie wejścia niż wejście główne. Od strony hali galerię oddzielać bezpieczna balustrada o wysokości 1,1 m. 2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC: PRACE OGÓLNOBUDOWLANE - modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej; Okna w elewacji frontowej jako przeszklenia stałe w stolarce aluminiowej ciepłej, szklone szybą podwójną zespoloną - ok. 68 m2. Okna w ścianach bocznych - dzielone w części górnej uchylne ze sterowaniem ręcznym bądź elektrycznym - ok. 8 m2. Parapety zewn. i wewnętrzne. Drzwi -drewniane pełne płycinowe, repliki drzwi pierwotnych - ok. 10 m2. - wymiana dachu - konstrukcja drewniana dachu: pow. ok. 500 m2; konstrukcja dachu pod dachówkę - ok. 246 m2; - Usunięcie resztek istniejącego poszycia dachu i elementów żelbetowej istniejącej konstrukcji podtrzymującej zadaszenie. Konstrukcję nośną dachu dwuspadowego nad całością budynku stanowić będą kratownice drewniane. Zabezpieczenie drewna ogniochronnie i wykończenie powłoką lakierniczą matową. Ułożenie na kratownicach płyty OSB gr. 18 cm, które stanowić będą wraz z folią paroizolacyjną podłoże dla wełny mineralnej gr. 18 cm układanej pomiędzy płatwiami ułożonymi prostopadle do powierzchni kratownic i do montowanych na nich krokwi z warstwą folii paro przepuszczalnej. Dachówka płaska w kolorze grafitowym ułożona będzie na deskowaniu wykonanym na krokwiach. Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy tytan cynk. - ocieplenie ścian - skucie tynku zewnętrznego z wszystkich elewacji w 100%; wykonanie naprawy spękań i zarysowań; osadzenie płaskownik z blachy stalowej zakotwionego kotwami chemicznymi; wykonanie tynku zewnętrznego cementowo - wapiennego o drobnym uziarnieniu metodą natryskową; wykonanie powłok malarskich. Na elewacjach wykonanie opasek okiennych z tynku zatartego na gładko, w górnej części sklepień nadproży okiennych wykonanie zworników. - wykonanie nadproży; - prace dot. ścian wewnętrznych (ściany istniejące: skucie istniejących tynków, wykończenie wyprawą tynkarską cementowo - wapienną, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbami lateksowymi - ok. 400 m2); - wykonanie ścian wewnętrznych z płyt GKB - montaż płyt, wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie, malowanie). Montaż płytek ceramicznych w toaletach. - wymiana posadzki ok. 284 m2 (praca rozbiórkowe - głębokości ok. 37 cm, wykonanie nowej posadzki na gruncie z ociepleniem styropianem XPS grubości 10 cm i izolacją z folii budowlanej -dwie warstwy z wywinięciem na ścianę do 10 cm); - stropy: w toaletach: wykonanie na sufitach podwieszanych warstwy izolacji termicznej gr. 15 cm z wełny mineralnej wraz z warstwami izolacji paro przepuszczalnej i paroizolacji - ok. 21 m2. W hali głównej: z płyt OSB w stanie surowym. Nad galeriami - wykończony płytami GKB mocowanymi do płyt OSB, położenie gładzi gipsowej i powłoki malarskiej z farb lateksowych. - wykonanie schodów i posadzki galerii - wyłożenie powierzchni stopni schodów, spocznika i żelbetowej płyty galerii płytkami gresowymi, z wykończeniem antypoślizgowym. 3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ramach wykonania ww. instalacji planuje się m.in.: montaż rozdzielnic, położenie kabli i przewodów, montaż osprzętu (np. wypusty oświetleniowe - ok. 89 szt, wypusty na gniazdo wtykowe - ok. 50 szt.); roboty pomiarowe. 4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ W ramach wykonania ww. instalacji planuje się montaż: orurowania (rury wielowarstwowe ? 16, 20 z kształtkami-ok. 20 m); armatury (licznik wody zimnej o przepływie nominalnym 1,5 m3/h; zawory: odcinający, antyskażeniowy, do WC, obrotowy do umywalek; podgrzewacz elektryczny podumywalkowy P = 1,5 kW); rur kanalizacyjnych (PVC ?: 40, 110, 160 - ok. 41m); wywiewki. 5. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ramach projektu planuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej energią elektryczną. Zakres prac będzie obejmował: montaż grzejników elektrycznych wraz z przewodami elektrycznymi, automatyki pogodowej i zabezpieczeń. Szczegółowe rozwiązania znajduję się w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy przygotowanie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo finansowy winien: o być sporządzony w układzie miesięcznym z podziałem na elementy robót zgodne ze szczegółowym kosztorysem oraz Zadaniami określonymi w umowie /wniosku o dofinansowanie projektu, z podziałem na poszczególne elementy robót tak aby była możliwość fakturowania częściowego za wykonany element; o zawierać szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, począwszy do dnia podpisania umowy z Zamawiającym; o zawierać harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie roboty realizowane w danym miesiącu odrębnie dla każdego elementu robót oraz całości zadania, o uwzględniać daty rozpoczęcia robót, czas na ich wykonanie oraz z uwzględniać daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. Przy czym w planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu; o zawierać kolejność, w jakiej Wykonawca winien prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, o kolejność wykonywania poszczególnych robót winna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, celem wykonania w pierwszej kolejności robót dla poszczególnych elementów wymagających natychmiastowej interwencji oraz zabezpieczenia terminowości wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Założenia do Harmonogramu rzeczowo finansowego: 2.1. Dotyczy wszystkich Części: każdy zakończony element, winien uwzględniać prace porządkowe oraz doprowadzające teren wokół do stanu pierwotnego. Nie będą odbierane elementy nie zakończone całkowicie wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących - porządkowych. 3. Zapewnienie bieżącej i powykonawczej obsługi geodezyjnej 4. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego 5. Prowadzenie robót zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, w tym również właściwe zagospodarowanie odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 6. Sporządzenie pełnej inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowej i fotograficznej po oczyszczeniu i odgruzowaniu poszczególnych obiektów oraz faz niezbędnych rozbiórek. 7. Dokonanie inwentaryzacji, skatalogowanie i ponumerowanie wydobytych detali architektonicznych wraz z odnotowaniem miejsc w których zostały znalezione. 8. Zgromadzenie i zabezpieczenie wydobytych elementów muru/detali architektonicznych/pozostałych, które zostaną wykorzystane jako ekspozycja, bądź odtworzenie rozebranych fragmentów obiektu. 9. Wykonawca po zdemontowaniu stalowych czy drewnianych zabezpieczeń zobowiązany jest do ich protokolarnego przekazania dla Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. 10. Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano poniżej: ? dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie które posiada równoważne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, moc silnika i jego sprawność energetyczną, trwałość, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe (w tym współczynnik chropowatości k, rozszerzalność liniowa), parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie dodatkowe; ? dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak np.: moc, sprawność, klasa zabezpieczenia IP; ? dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, twardość A, odkształcalność, temperatura stosowania; Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ?5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej i STWiOR 11. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie ewentualne roboty dodatkowe nie ujęte w SIWZ i dokumentacji projektowej konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa. 12. Z uwagi na fakt, iż oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową, Wykonawca winien dokonać lustracji terenu oraz zapoznać się dokładnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz dokumentacji projektowych stanowiących złącznik do niniejszego postępowania w celu rzetelnego przygotowania wyceny wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysu ofertowego (warunek konieczny do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych) oraz prawidłowości wykonania robót budowlanych na etapie realizacji zadania. 13. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w dokumentacji projektowej oraz niniejszej SIWZ przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. 14. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączone przedmiary nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty, są one jedynie pomocniczo. 15. Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien uzyskać w zakresie realizowanych prac zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dokonać oznakowania wymaganego przepisami o drogach publicznych. Dodatkowo w zakresie prowadzonych robót w obrębie ulic Kościuszki i Placu Bohaterów Nysy Wykonawca winien uzyskać akceptację harmonogramu prac u Inspektora realizującego projekt ,,Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń" - przebudowa rynku i ul. Kościuszki w celu uniknięcia nieporozumień związanych z realizacją w danym obszarze jednocześnie kilku kontraktów.

  II.5) Główny kod CPV: 45262500-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45261220-2
  45443000-4
  45421100-5
  45450000-6
  45321000-3
  45111300-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-08-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż: 1.1. Część III ,,Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 2.1. Część III ,,Rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościelna 15" - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 1. dysponuje osobą, zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności (dotyczy wszystkich części) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów) posiadający doświadczenie przy kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych o podobnej złożoności jak przedmiot zamówienia tj. remont lub modernizacja lub przebudowa budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków o wartości zadania nie mniejszej niż 500 000 złotych. 2. dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów) oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa; 3. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów; 4. co najmniej jedną osobą do kierowania pracami konserwatorskim posiadającą kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 a lub w art. 37 h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów), posiadającą doświadczenie przy wykonywaniu prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach wykonanych z kamienia naturalnego. 5. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (dotyczy wszystkich części) polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem lub modernizacja lub termomodernizacja budynku wpisanego do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3. Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 23 ustawy Pzp. 6. Oświadczenie dot. RODO

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena oferty60,00
  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (śmierć osoby lub długotrwała udokumentowana choroba), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i wymaga zmiany Umowy w przypadku zmiany Kierownika Budowy. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały (W trakcie narady koordynacyjnej zostanie ustalone jakie kolory kamizelek będą nosić Wykonawcy poszczególnych części). Wykonawca każdego dnia zobowiązany jest składać Inspektorowi nadzoru pisemne informacje o ilości osób zatrudnionych na budowie, z wyszczególnieniem, czy są to pracownicy Wykonawcy, czy też Podwykonawców. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności i/lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały i/lub nie stosuje się do postanowień Umowy; b) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2. Zmiana Umowy 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej.:1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:? wystąpienie udokumentowanych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;? konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie;? w przypadku istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem;? konieczność przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych;? konieczność uwzględnienia zaleceń osób pełniących stały nadzór przyrodniczy w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy;? wystąpienie Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;? w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej;? zmian terminu umowy o dofinansowanie przez Instytucję dotującą;2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy.3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Pzp.2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy.5. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie.6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny, umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy.8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcyw formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega unieważnieniu.10. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może:a) dokonać zmiany podwykonawcy b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych,d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-25, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKIM
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Urząd Miasta i Gminy Wleń
  59-610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7
  tel.: 757 136 438
  fax.: 757 137 050
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8067 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.