google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Renowacja budynku Ratusza Miejskiego Dąbiu
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-02-06

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 511198-N-2019 z dnia 2019-02-06 r.

  Gmina Dąbie: Renowacja budynku Ratusza Miejskiego Dąbiu
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  2. Zamówienie jest współfinansowane w ramach operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbie, krajowy numer identyfikacyjny 31101907100000, ul. Plac Mickiewicza  1 , 62660   Dąbie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2710073 w. 112, e-mail sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl, faks 632 710 086.
  Adres strony internetowej (URL): http://dabie.nowoczesnagmina.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://dabie.nowoczesnagmina.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://dabie.nowoczesnagmina.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty należy przesłać z zachowaniem formy pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, kurierem lub przez posłańca w zamkniętej kopercie
  Adres:
  Urząd Miejski w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie-sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja budynku Ratusza Miejskiego Dąbiu
  Numer referencyjny: IOK.271.1.2.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu". OPIS ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCHZaprojektowano renowację budynku ratusza miejskiego oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.Projektuje się wymianę wewnętrznych utwardzeń terenu z kostki betonowej.Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w) Kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej. 5,0 1,5PARAMETRY TECHNICZNE RATUSZA :- powierzchnia zabudowy 200,31 m2- powierzchnia użytkowa 484,90 m2- kubatura 2503,75 m3- utwardzenia wewnętrzne - place, parkingi i drogi z kostki betonowej- 272,50 m2.PARAMETRY TECHNICZNE OFICYNA "A" :- powierzchnia zabudowy 91,00 m2- powierzchnia użytkowa 64,45 m2- kubatura 364,00 m3PARAMETRY TECHNICZNE OFICYNA "B" :- powierzchnia zabudowy 167,00 m2- powierzchnia użytkowa 121,85 m2- kubatura 668,00 m3OPIS OGÓLNY BUDYNKU:Ratusz w Dąbiu jest zabytkiem architektury klasycystycznej, wybudowanym ok. 1825 roku.Składa się z budynku głównego i dwóch oficyn. Oficyna lewa "A" jest połączona łącznikiem trapezowym. Oficyna prawa "B" jest budynkiem wolnostojącym, w kształcie prostokąta, w czasie swoich dziejów przedłużanym o dwa segmenty. Budynek główny stanowi kwadrat, bryła sześcienna, zwieńczona dachem czterospadowym i wieżą pokrytą kopułą ( hełmem) półkolistym. Budynek jest częściowo podpiwniczony, dwupiętrowy z poddaszem nieużytkowym.Wystrój zewnętrzny budynku zachował się prawie w całości. Budynek jest zbudowany na fundamencie kamienno-żelaznym. Ściany z cegły pełnej ceramicznej, palonej i cegły dziurawki. Stropy nad piwnicą sklepienia łukowe z cegły, pozostałe drewniane belkowe. Konstrukcja dachowa drewniana kryta blachą ocynkowaną w karo (pierwotnie dachówką karpiówką w koronkę). Konstrukcja wieży - szkielet drewniany, konstrukcji ciesielskiej, obudowany ściankami ceglanymi jako osłona i usztywnienie wieży. Kopuła konstrukcji inżynierskiej z żeber drewnianych, odeskowanych i krytych blachą na rąbek stojący. Budynek główny wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod-kan i c.o., w piwnicy znajduje się kotłownia na paliwo stałe.Oficyna lewa "A" budynek pierwotny, parterowy z drewnianym stropem i drewnianą konstrukcja dachową pokrytą papą. Budynek oficyny został połączony z budynkiem głównym i obudowany. Dobudowy są wykonane z gazobetonu i bloczków betonowych, pokryty stropodachemniewentylowanym na płycie żelbetowej gr. 10 cm i pokryty papą. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodan i c.o.Oficyna prawa "B" budynki tworzą ciąg składający się z jednego budynku - elementu pierwotnego. Jest to parterowy budynek z dachem jednospadowym kryty papą asfaltową. Później dobudowano 2 elementy również parterowe lecz z dachem opartym na drewnianej kratownicy krytym papą. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod-kan i c.o.W budynku Ratusza oprócz statutowej działalności samorządowej odbywają się obecnie uroczystości związane z zawieraniem związków małżeńskich, na terenie ratusza oraz oficyn od dnia 18.05.2016 r. działa Fundacja "Dąbie Naszych Marzeń", której celami statutowymisą działania na rzecz rozwoju gminy Dąbie oraz promocja kultury, odbywają się wystawy o tematyce kulturalnej i historycznej gminy Dąbie. W ramach realizacji inwestycji Gmina Dąbie udostępni dodatkowo część pomieszczeń wewnątrz poddanego renowacji budynkuRatusza Miejskiego oraz oficyn dla stowarzyszeń, towarzystw oraz zespołów folklorystycznych dla potrzeb ich działalności kulturalnej. Oprócz obecnie korzystających w sposób ciągły z pomieszczeń Ratusza i oficyn Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbie oraz Fundacji "Dąbie Naszych Marzeń" dodatkowo z obiektu korzystać będą: Młodzieżowa Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta w Dąbiu, Zespół folklorystyczny NADNERZANKI, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbiu, Związek Emerytów i Rencistów w Dąbiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dąbiu. Pomieszczenia te dostępne będą dla tychjednostek bez ograniczeń czasowych. Jednostki te wielokrotnie zwracały się z prośbami o udostępnienie takich pomieszczeń na potrzeby działalności kulturalnej. Budynek Ratusza Miejskiego oraz oficyn w Dąbiu znajdują się w obszarze historycznego układu urbanistycznegowpisanego do rejestru zabytków pod numerem 409/Wlkp/A z 1.09.2006 roku. Ponadto Budynek Ratusza oraz oficyn są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków pod numerem A-28/378 z dnia 17.01.1956 r. Obiekty te stanowią zabytki architektury klasycystycznej i wymagają zabiegów renowacyjnych w celu zachowania tych obiektów dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.Etapy prac renowacyjnych - założenia szczegółowe:Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B" - roboty przygotowawcze:" Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie," Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 30 % odbicia tynków elewacji, całość w strefie cokołu do wysokości 1,25-1,30 m, Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B" - poziom zawilgocenia - cokół do wysokości 1,25 m.:" Oczyszczanie ścian i spoin szczotkami stalowymi," Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem do usuwania grzybów i alg po skuciu tynków - roztwór do usuwania grzybów i alg Sanierlosung BAUMIT FLUID," Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - Usunięcie zasoleń - przyjeto 30 % - preparat do usuwania zasoleń Baumit Antisulfat," Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie- obrzutka wstępna 4 mm - Baumit SV 61," Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe, tynki zatarte grubości 10 mm- Warstwa podkładowa tynk renowacyjny gruboziarnisty- Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Selfpor Sanierputz SP 64 P BAUMIT," Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe, tynki zatarte grubości 15 mm- Warstwa podkładowa tynk renowacyjny gruboziarnisty- Tynk renowacyjny drobnoziarnisty Selfpor Sanierputz SP 64 P BAUMIT,Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B" - pozostała część elewacji:" Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi," Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- Tynk wapienny zewnętrzny Kalkin RK 39 BAUMIT," Ręczne przygotowanie podłoża- grunt do wyrównania chłonności- Podkład gruntujący uniwersalny UniPrimer BAUMIT," Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2-3 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej-zaprawa klejąca Baumit-Bayosan Klebespachtel Weiss KBM, Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B" - detale architektoniczne:" Ręczne przygotowanie podłoża- grunt do wyrównania chłonności- Podkład gruntujący uniwersalny UniPrimer BAUMIT," Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2- 3 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej-Szpachla dekoracyjna wapienna RK 70N Kalkin RK 70 N BAUMIT, Renowacja tynków elewacji budynku ratusza oraz oficyn "A" i "B"- malowanie elewacji i detali architektonicznych:" Gruntowanie podłoży preparatami- środek do gruntowania podłoży mineralnych - powierzchnie pionowe i poziome- KEIM Spezial-Fixativ," Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową x 1 - Podkładowa, krzemianowa farba elewacyjna na dowolne podłoża; gruboziarnista, zbrojona włóknem, o mocnym działaniu szlamującym - KEIM Contact-Plus-Grob" Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową x 2 - Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), na podłoża mineralne.- paleta historyczna - RAL dla cokołu: 50017, dla ścian: 50019- KEIM Granital- Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa)," Malowanie detali architektonicznych, profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - Malowanie profili gładkich zewnętrznych farbą krzemianową x 2 - Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), na podłoża mineralne.- paleta historyczna - RAL dla detali architektonicznych :50020 - KEIM Granital- Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa),Renowacja okładzin schodów zewnętrznych i okładzina podjazdu dla osób niepełnosprawnych:" Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin schodów - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów," Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - oczyszczenie i zmycie podłoża," Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe," Okładziny schodów z płyt kamiennych grubości 4 cm - granit płomieniowany Strzegomski - kolor do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków - układanych na klej metodą kombinowaną. Stopnie z noskami.Renowacja elementów ślusarko-kowalskich:" Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)- istniejące detale architektoniczne metaloplastyki artystycznej- elementy nośne balkonu + latarnie ścienne." Czyszczenie konstrukcji stalowych kratowych roztworem zmywającym" Malowanie pędzlem farbami podkładowymi 1 x oraz nawierzchniowymi 2 x konstrukcji szkieletowych- Farba antykorozyjna - kolor grafit młotkowany HAMMERITE," Demontaż balustrad balkonowych," Balustrada balkonowa ze stali kwadratowej 30x30, na słupkach koszulki ze stali okrągłej 18 mm, pochwyt przekuwany i nitowany do słupków, na słupki w części dolnej nałożone rozety. Balustrada cynkowana i malowana farbami typu HAMMERITE w kolorze grafit młotkowany.Detale architektoniczne do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Balustrady przykręcane na kotwach chemicznych lub kotwachmetalowych," Demontaż balustrad wieży," Balustrada balkonowa - wieży wolno stojąca, pręty pionowe okrągłe kute z drutu śr.40 mm , pochwyt stalowy i stężenie pośrednie kutenitowane do słupków- materiał płaskownik 40 x 8 mm.Balustrada cynkowana i malowana farbami typu HAMMERITE w kolorze grafit młotkowany. Detale architektoniczne do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Balustrady przykręcane na kotwach chemicznych lubkotwach metalowych," Balustrada pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów przy pochylni wolno stojąca, pręty pionowe okrągłe kute z drutu śr.40 mm, pochwyt stalowy i pochwyt pośredni kute nitowane do słupków- materiał płaskownik 40 x 8 mm.Balustrada cynkowana i malowana farbami typu HAMMERITE w kolorze grafit młotkowany. Detale architektoniczne do uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Balustrady przykręcane na kotwach chemicznych lub kotwach metalowych," Pochwyt na wspornikach, przy pochylni, mocowany do ściany.Pochwyt na wysokości 75 i 90 cm. Materiał i kolorystyka jak balustrady pochylni.Renowacja konstrukcji dachowej, pokrycia dachów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:" Roboty rozbiórkowe pokrycia dachów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, poszycia z desek dachów," Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25 mm- podest wieży," Pokrycie dachów blachą z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm. ; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- podest wieży," Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25 mm- płyta balkonu," Pokrycie dachów blachą z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm. ; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- balkon," Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25 mm- kopuła wieży," Membrana separacyjna dachowa pod blachę na rąbek 500g/m2," Pokrycie dachów blachą z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm. ; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- kopuła wieży," Ołacenie połaci dachowych łatami 60x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej- maksymalny rozstaw łat dla dachówki karpiówki żłobkowanej małej w koronkę = 27 cm- dach główny," Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia wysokoparoprzepuszczalna, gramatura (90-180 g/m2), wysoka odporność na rozerwanie - 150-250 N/5 cm wzdłuż i 100-200 N/5 cm w poprzek." Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę- Karpiówka żłobkowana krótka, naturalna czerwień.Wymiary: 36,0 cm x 15,5 cmCiężar 1 szt.: ok. 1,3 kgZapotrzebowanie: ok. 46 szt./m2" Wymiana instalacji odgromowej." Pokrycie dachów blachą z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, podwójny rąbek stojący o wysokości 25 mm. ; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- część niższa-stropodach- oficyna "A"" Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, pojedyńczy rąbek stojący o wysokości 23 mm pas podrynnowy, i pas nadrynnowy narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany- montaż bez dziurawienia blachy- dach główny." Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, pojedyńczy rąbek stojący o wysokości 23 mm obróbka wieży na styku z dachówką narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany- montaż bez dziurawienia blachy." Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, pojedyńczy rąbek stojący o wysokości 23 mm pas nadrynnowy,i pas podrynnowy, styk z dachem narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany- montaż bez dziurawienia blachy lukarna." Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-cynk, narożniki lutowane lutem miekkim, rura spadowa wlutowana w rynnę, kapinosy zwijane," Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan-cynk- narozniki i kolana lutowane lutem miekkim, rura spadowa wlutowana w rynnę," Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -z blachy tytan cynk , gr 0,6 mm, pojedynczy rąbek leżący - parapety zewnętrzne okienne- narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany, wystający 2-3 cm i opuszczony 2-3 cm - montaż bez dziurawienia blachy.Renowacja żaluzji drewnianych fasadowych, rozwieralnych wieży, remont bramy drewnianej:" Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- żaluzji fasadowych wieży," Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- wykucie zamurowanego otworu żaluzjowego wieży," Żaluzje zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2- rozieralne z drewna świerkowego, malowane impregnatem z palety Teknos kolor 1812, część łukowa stała, część dolna rozieralna. Ramiak półokrągły o wymiarach : 150 x 60 mm, przylgi półokrągłe, skrzydełka żaluzji ustawione pod katem 25-30 stopni, szerokość skrzydełek 120 mm, grubość 10 mm, drewno szlifowane. Rygle blokujące skrzydło, zasuwa, zawiasy stalowe pasowe- kpl 4." Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką- rozwieralne z drewna świerkowego, malowane impregnatem z palety Teknos kolor 1812. Brama do odtworzenia na podstawie istniejącej, wraz nowymi okuciami stalowymi.Izolacje pionowe ścian fundamentowych, opaska żwirowa, odwadniająca:" Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych," Izolacja dwuwarstwowa z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego- Szlam uszczelniający REMMERS Sulfatexschlämme , Ilość warstw 2-3,Zużycieo ok. 5,0 kg/m2 (woda napierająca)," Opaska żwirowa, odwadniająca szerokości 50 cm i głębokości 50 cm:Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym, gr. 15 cm. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 0,90 m. Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu- Żwiry do betonów zwykłe wielofrakcyjne 4,0-31,5 mm. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiemRenowacja konstrukcji więźby dachowej:" Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu głównego - koniec krokwi dł. ok. 1,20 m- sztuk 56, wymiana na belce podwalinowej, poprzez łączenie ciesielskie wzdłużne na nakładkę, całość skręcona w dwóch miejscach śrubą fi 12 mm," Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych," Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i przeciwogniowa bali metodą opryskiwania ciągłego- Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4 Renowacja stropu poddasza ratusza:" Rozebranie podłóg drewnianych ślepych," Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm- przyjęto 50 % wymiany," Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego-Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4," Ociosanie drewna zgrubne o gr. ciosu do 5 cm trójstronne- belki stropowe 28 x 20 cm poddasza," Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami gr. 50 mm z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami - dwustronnie" Odgrzybianie bali i krawędziaków metodą dwukrotnego opryskiwania- Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4," Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia paroszczelna," Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia paroprzepuszczalna," Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo 20 cm," Wymiana drabin wewnętrznych wieży- konstrukcja z drewna sosnowego- rama z bali 100 x 50mm, szczeble z bali 80 x 50 mm,Wymiana stopni schodów na poddasze:" Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice, Remont sufitu lukarny dachowej:" Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm," Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i przeciwogniowa metodą opryskiwania ciągłego- Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4,Remont wzmocnienie więźby dachowej oficyny "A" i "B":" Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mmTermomodernizacja stropu drewnianego:" Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia paroszczelna," Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- folia paroprzepuszczalna," Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo 20 cm,Wymiana stolarki okiennej w oficynie "A" i "B"" Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2- demontaż żaluzji PVC," Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- demontaż okien PVC," Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni1,5-2,0 m2- okna drewniane, jednoramowe, szyba klejona termizol, szczeblinki podziału okna na szybie, okapnik drewniany, okno dwudzielne, okucia obwiedniowe,współczynnik U = rama drewniana, 1,15 - W/m2K, szyby - 1,1 W/m2K,Zagospodarowanie terenu wokół ratusza:" Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową'" Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ementowo-piaskowej- kostka w kolorze jasno piaskowej, stylizowana na zabytkową- produkcji Libet- wzór i kolor ostatecznie określi Konserwator Zabytków,Projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych:" Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości 0,40 x 0,30 m - ręczne układanie betonu- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)'" Fundamenty z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej- ściany fundamentowe i oporowe nad ziemią," Podkłady z ubitych materiałów sypkich, gr. 35 cm w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym," Podkłady betonowe gr. 10 cm w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym- Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)," Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe," Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro," Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko," Balustrady i okładziny opisano wcześniej,Zakres zadania obejmuje również montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji monitoringu na budynku Ratusza.Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą Projektu budowlanego, stanowiącego integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pomocniczo Zamawiający udostępnia również przedmiar. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://dabie.nowoczesnagmina.pl

  II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45261210-9
  45111200-0
  45100000-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1.Zamawiający żąda wniesienia wadium.2.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10000,00 zł.3.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy:Bank Spółdzielczy w Witkowie Oddział Dąbie04853810120200068020000015z dopiskiem ,,Wadium - Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu" - wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto;b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c)gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, w następujących przypadkach:1)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT.2)zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następującychokoliczności:a)braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,b)koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,c)wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływa na niemożliwość realizacji świadczenia,d)wystąpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkówgeologicznych,- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkówterenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.e)potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,f)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:- wstrzymania robót przez Zamawiającego, - wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy,g)w przypadku wystąpienia / konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową,h)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.3)Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:a)zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązańb)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,c)zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę,4)pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:a)zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy,b)zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy,c)zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),d)przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu,e)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:1)zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;2)nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:a)zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,b)zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,c)zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,d)polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione. w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.3.Podstawą uzasadnionego przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczności wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyższe okoliczności potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.4.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-21, godzina: 09:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Dąbie
  62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1
  tel.: 063 2710073 w. 112
  fax.: 632 710 086
  email: Wyślij email
  http://http://dabie.nowoczesnagmina.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8135 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.