google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 22.10.2019
  1 USD
  3.8408
  0.0101
  1 EUR
  4.2792
  0.0017
  1 CHF
  3.8851
  -0.0048
  1 GBP
  4.9700
  -0.0009
  1 RUB
  0.0603
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • "Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 57"
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-10-02

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 603925-N-2019 z dnia 2019-10-02 r.

  Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: "Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 57"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu
  Nie dotyczy

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy
  Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 07218174100000, ul. pl. Ratuszowy   1 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
  Adres strony internetowej (URL): www.um.bielsko.pl
  Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  Nie dotyczy

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://um.bielsko.pl/bip


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://um.bielsko.pl/bip


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie
  Nie dotyczy


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Nie dotyczy


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Nie dotyczy
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera.
  Adres:
  Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Dziennik Podawczy, pl. Ratuszowy 6 (parter).


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  Nie dotyczy

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 57"
  Numer referencyjny: ZP.271.2.100.2019.JP
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Nie dotyczy
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  Nie dotyczy


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 57.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45261210-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45312311-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-12
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-12-12

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po zawarciu umowy;Termin zakończenia prac: do dnia 12 grudnia 2019 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe Nie dotyczy
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe Nie dotyczy
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże że:1) wykonał nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie remontu lub modernizacji dachów,o wartości robót nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 brutto);2) dysponuje minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (do kierowania robotami) lub odpowiadające im uprawnienia wydanena podstawie wcześniej obwiązujących przepisów.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia powyższe dokumenty, o których mowa w ppkt 1, również w odniesieniu do tych podmiotów. UWAGA ! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydajesię dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacjilub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszemlub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Wykaz robót budowlanych (w oryginale) wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 2. Dowody, o których mowa w pkt. 1. Dowodami są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej; 3. Wykaz osób (w oryginale) - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjamina temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Nie dotyczy

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oferta przetargowa (w oryginale) 2. Kosztorys ofertowy (w oryginale) sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności rg, kp, zysk, itp.) i cenę oferty. Zaleca się, aby zawierał również tabelę elementów scalonych i zestawienie materiałów. Wskazanymjest złożenie kosztorysu w formie uproszczonej, ale dopuszcza się również kosztorys w formie szczegółowej. Kosztorys uproszczony winien zawierać ilości robót i cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej oraz wyszczególnione składniki ceny - rg, kp, zysk i cenę oferty. Zaleca się, aby zawierał również tabelę elementów scalonych i zestawienie materiałów.3. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), o którym mowa w Części III pkt. VIII ppkt. 9 SIWZ stanowiące Załącznik nr 1a do SIWZ - będzie ono stanowiło załącznik do oferty. 4. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegającychsię wspólnie o zamówienie).5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodnośćz oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.6. Dokumenty (w oryginale bądź potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, w języku polskim) opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych (np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, inne dokumenty) podanychw tabeli Wykaz materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych na formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane materiały, urządzenia i rozwiązania spełniają wymagania i parametry określone przez Zamawiającegow SIWZ wraz z załącznikami, zgodnie z Częścią III pkt. V SIWZ - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, będą one stanowy załącznikido oferty.7.Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale, bądź potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodniez art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  Nie dotyczy


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  Nie dotyczy


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:
  Nie dotyczy


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Nie dotyczy
  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  Nie dotyczy
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  Nie dotyczy


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  1) Cena oferty brutto (C) - I kryterium oceny oferty 60,00
  2) Okres udzielonej gwarancji (G) - II kryterium oceny oferty40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Nie dotyczy
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Nie dotyczy
  Informacje dodatkowe
  Nie dotyczy

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Nie dotyczy
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Nie dotyczy
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Nie dotyczy
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Nie dotyczy

  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Nie dotyczy
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Nie dotyczy

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Nie dotyczy

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Nie dotyczy

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Nie dotyczy

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Nie dotyczy

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Nie dotyczy


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Nie dotyczy


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Nie dotyczy


  Informacje dodatkowe:

  Nie dotyczy

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4do SIWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 23 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Nie dotyczy
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Nie dotyczy
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-10-17, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:
  Nie dotyczy
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Informacja dotycząca art. 13 RODO:1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej ,,RODO", Zamawiający jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny związany ze zbieraniem danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z nin. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, informując Wykonawcę, że:1) administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 telefon: 33 / 497-18-51 faks: 33 / 497-17-86;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jest: Pan Jan Wnuczek dane kontaktowe: nr telefon: 33 4971721, adres poczty elektronicznej:iod@um.bielsko.pl;3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Modernizacja pokrycia dachowegowraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku mieszkalnego, jednorodzinnegow Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 57", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sygnatura: ZP.271.2.100.2019.JP4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowaw art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowaw Dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.3. Zgodnie z art. 8a ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający przetwarza dane osobowe zebranew nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.4. Zgodnie z art. 8a ust. 7 ustawy Pzp, do przetwarzania danych osobowych, o których mowaw art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.5. Zgodnie z art. 11 ust. 6a ustawy Pzp, w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.6. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 RODO, w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych, obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego, jest również w szczególności: 1) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;b) Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,;c) Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;d) pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);e) członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);2) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał - dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.7. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w nin. postępowaniu.Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 RODO, względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami, zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO.8. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO, względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił, określone w pkt. 7 i 8, obowiązki informacyjneoraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazanew związku z udziałem Wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożeniaw nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, stanowiącegoZałącznik nr 1a do SIWZ, o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
  tel.: 33 4971 851
  fax.: -
  email: Wyślij email
  http://www.um.bielsko.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 85859 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.