google

  blacha, blachy, cięcie blach

  Kursy walut 25.04.2019
  1 USD
  3.8537
  0.0308
  1 EUR
  4.2959
  0.0064
  1 CHF
  3.7781
  0.0211
  1 GBP
  4.9669
  0.0217
  1 RUB
  0.0596
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z izolacją fundamentów dwóch pawilonów oraz galerii zlokalizowanych przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-09-24

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 621064-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z izolacją fundamentów dwóch pawilonów oraz galerii zlokalizowanych przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 012547634, ul. ul. Szwoleżerów  5 , 00-464  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3366126, e-mail giller.alicja@zgn.waw.pl, faks 22 3366192.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy: www.zgn.waw.pl
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.zgn.waw.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie, w zamkniętej i opisanej kopercie
  Adres:
  00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachu, elewacji wraz z izolacją fundamentów dwóch pawilonów oraz galerii zlokalizowanych przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie
  Numer referencyjny: TZ-136/R/18
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozebranie poszycia dachowego z papy, blachy, rozebranie obróbek blacharskich, rynien izolacje z papy, wykonanie więźb dachowych, montaż pokryć dachowych - blacha stalowa ocynkowana, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz izolacji poziomej, wykonanie opaski wokół pawilonów i galerii, wymiana stolarki okiennej, remont elewacji, odbicie tynków, naprawa ubytków, renowacja płaskorzeźb, remont stopni lastrykowych ...

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45261213-0
  45443000-4
  45312310-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (roboty elewacyjne, dekarskie) zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Termin płatności, okres udzielonej rękojmi analogicznie jak w umowie podstawowej
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  2   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:I. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 2 zamówienia polegające na wykonaniu remontów budynków zabytkowych, w tym jednego wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie remontu elewacji i dachu o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 zł każde zamówienie;W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dwóch referencji obejmujących cały ww. zakres, Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji odrębnie:- na 2 zamówienia na remont elewacji po 200.000,00 zł każde zamówienie,- na 2 zamówienia na remont dachu po 200.000,00 zł każde zamówienie,w budynkach zabytkowych, w tym jednego wpisanego do rejestru zabytkówII. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia, tj.:1) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37c ustawy: - robotami budowalnymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o których mowa w art. 64 ust. 1.2) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika prac konserwatorskich - posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.art. 37a ustawy: 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która posiada:1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie- oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.* jedna osoba posiadająca powyższe uprawnienia nie może pełnić równocześnie dwóch funkcji tj. kierownika robót i kierownika prac konserwatorskich.3) dysponuje osobą, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na nap. znam. do 1kV na stanowisku: eksploatacji4) osoba, która posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru (grupa 1, ,,D" do 1 kV).III. wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówień polegających na wykonaniu remontów budynków zabytkowych, w tym jednego wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie remontu elewacji i dachu, o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dwóch referencji obejmujących cały ww. zakres, Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji odrębnie:- na 2 zamówienia na remont elewacji po 200.000,00 zł każde zamówienie,- na 2 zamówienia na remont dachu po 200.000,00 zł każde zamówienie,w budynkach zabytkowych, w tym jednego wpisanego do rejestru zabytków.b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia, tj.:c.1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamic.2 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika prac konserwatorskich - posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.* jedna osoba posiadająca powyższe uprawnienia nie może pełnić równocześnie dwóch funkcji tj. kierownika robót i kierownika prac konserwatorskich. c.3 dysponuje osobą, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na nap. znam. do 1kV na stanowisku: eksploatacjic.4 osoba, która posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru (grupa 1, ,,D" do 1 kV).d)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówień polegających na wykonaniu remontów budynków zabytkowych, w tym jednego wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie remontu elewacji i dachu, o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dwóch referencji obejmujących cały ww. zakres, Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji odrębnie:- na 2 zamówienia na remont elewacji po 200.000,00 zł każde zamówienie,- na 2 zamówienia na remont dachu po 200.000,00 zł każde zamówienie,w budynkach zabytkowych, w tym jednego wpisanego do rejestru zabytków.b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia, tj.:c.1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamic.2 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika prac konserwatorskich - posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.* jedna osoba posiadająca powyższe uprawnienia nie może pełnić równocześnie dwóch funkcji tj. kierownika robót i kierownika prac konserwatorskich. c.3 dysponuje osobą, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na nap. znam. do 1kV na stanowisku: eksploatacjic.4 osoba, która posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru (grupa 1, ,,D" do 1 kV).d)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 zamówień polegających na wykonaniu remontów budynków zabytkowych, w tym jednego wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie remontu elewacji i dachu, o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada dwóch referencji obejmujących cały ww. zakres, Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji odrębnie:- na 2 zamówienia na remont elewacji po 200.000,00 zł każde zamówienie,- na 2 zamówienia na remont dachu po 200.000,00 zł każde zamówienie,w budynkach zabytkowych, w tym jednego wpisanego do rejestru zabytków.b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia, tj.:c.1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamic.2 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika prac konserwatorskich - posiadająca kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.* jedna osoba posiadająca powyższe uprawnienia nie może pełnić równocześnie dwóch funkcji tj. kierownika robót i kierownika prac konserwatorskich. c.3 dysponuje osobą, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na nap. znam. do 1kV na stanowisku: eksploatacjic.4 osoba, która posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru (grupa 1, ,,D" do 1 kV).d)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 7.000,00 zł. słownie złotych: siedem tysięcy i 00/100 podając nr postępowania ,,TZ-136/R/18" oraz przedmiot zamówienia


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Okres udzielonej rękojmi40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:1)wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych;2)niesprzyjających warunków atmosferycznych niepozwalających na prawidłowe wykonania zamówienia;Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie temperatury niższej niż minus 20 stopni Celsjusza (potwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), w dniach roboczych mierzonej o godz. 7:00;3)zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych - o podobnym charakterze, nie ujętych w tym zamówienia;4)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;5)w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, o charakterze siły wyższej;6)w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć.2. ROBOTY DODATKOWE1)W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonania zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe na zasadach określonych w ust. 2.2)Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 1 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. Roboty te mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego sporządzonego w wersji szczegółowej zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po udzieleniu przez Zamawiającego zamówienia dodatkowego. Ceny materiałów wykazane w kosztorysie ofertowym nie mogą przekraczać średnich cen materiałów publikowanych przez SEKOCENBUD i muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego również w przypadku gdy nie występują w publikacji SEKOCENBUD-u.3)W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych nie przekracza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie Zamawiający dopuszcza podpisanie przez Strony aneksu zmieniającego wartość niniejszej umowy.3. ROBOTY ZAMIENNE I ROBOTY ZANIECHANE1)W przypadku zmian dokumentacji projektowej, technologii wykonania robót Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie Robót Zamiennych, w tym także wprowadzi zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii robót. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych robót (Roboty Zaniechane). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że warunkiem uzgodnienia przez Strony a następnie wykonania przez Wykonawcę Robót Zamiennych bądź Robót Zaniechanych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego na podstawie aneksu do Umowy. 2)W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu Robót Zamiennych, Robót Zaniechanych, Strony przyjmować będą jako prawidłowe obmiary i wyliczenia dokonane przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże, że Zamawiający dokonując tych obmiarów lub wyliczeń dopuścił się rażącego niedbalstwa lub błędów z winy umyślnej. 3)Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania Robót Zamiennych. 4)W przypadku konieczności wykonania Robót Zamiennych Zamawiający sporządzi Protokół konieczności wskazując zakres Robót potrzebnych do wykonania. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zawierającą kosztorys Robót Zamiennych, w wersji szczegółowej, oraz przekazać go Zamawiającemu. Oferta Wykonawcy powinna zawierać ceny wynikające z pierwotnego kosztorysu ofertowego (tj. stawkę roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów), jednakże w wypadku gdyby rodzaj Robót był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w pierwotnym kosztorysie ofertowym, wówczas oferta Wykonawcy zostanie przygotowana oparciu o ceny, które nie mogą przekraczać średnich cen materiałów publikowanych w kwartalnikach SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego planowany okres wykonania robót i muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego również w przypadku gdy nie występują w publikacji SEKOCENBUD-u. 5)W oparciu o tak przygotowaną ofertę, po dokonaniu akceptacji przez Zamawiającego, Strony winny zawrzeć stosowny aneks do Umowy w odniesieniu do Robót Zamiennych. 6)W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Przedmiotu Zamówienia w określonej części (Roboty Zaniechane), Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania zaniechanej części Przedmiotu Zamówienia, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość Robót Zaniechanych wyliczonych z pierwotnego kosztorysu ofertowego. W związku z zaniechaniem wykonywania określonej części Przedmiotu Zamówienia Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem Robót Zaniechanych, w tym nie będzie pochodzić roszczeń z art. 644 k.c. 7)Wartość zmiany może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.ORAZ INNE ZAPISY OKREŚLONE W SIWZ
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-10-09, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5
  tel.: 22 3366126
  fax.: 22 3366192
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z blacha.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 263299 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.