Przetarg

Remont dachów budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie gminy Alwernia

04-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Alwernia
Z. Gęsikowskiego 7,32-566 Alwernia
tel. 12 283 11 15,
fax. 12 283 17 92
e-mail: urzad@alwernia.pl,

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 568445-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

Gmina Alwernia: Remont dachów budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie gminy Alwernia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Alwernia, krajowy numer identyfikacyjny 35155596700000, ul. Z. Gęsikowskiego   7 , 32-566  Alwernia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 283 11 15, , e-mail urzad@alwernia.pl, , faks 12 283 17 92.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.alwernia.pl/dla-biznesu/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.alwernia.pl/dla-biznesu/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7,32-566 Alwernia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachów budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie gminy Alwernia
Numer referencyjny: ZP.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części opisane poniżej:- Część I: ,,Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej położonej przy ul. Nowowiejskiej 3 w miejscowości Okleśna gmina Alwernia".Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 80.000,00 zł; dokument musi potwierdzać posiadanie ochrony ubezpieczeniowej na okres co najmniej realizacji zamówienia; Wykonawca posiadający ubezpieczenie, które wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zamiarze kontynuowania ubezpieczenia do końca realizacji przedmiotowego zamówienia.- Część II: ,,Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku gminnym mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Okleśna gmina Alwernia".Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SIWZWykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 80.000,00 zł; dokument musi potwierdzać posiadanie ochrony ubezpieczeniowej na okres co najmniej realizacji zamówienia; Wykonawca posiadający ubezpieczenie, które wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zamiarze kontynuowania ubezpieczenia do końca realizacji przedmiotowego zamówienia.- Część III: ,,Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Przedszkola Samorządowego położonego przy ul. Jana Pawła II 45 w miejscowości Kwaczała".Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do SIWZ.Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 80.000,00 zł; dokument musi potwierdzać posiadanie ochrony ubezpieczeniowej na okres co najmniej realizacji zamówienia; Wykonawca posiadający ubezpieczenie, które wygaśnie w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zamiarze kontynuowania ubezpieczenia do końca realizacji przedmiotowego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45261210-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261900-3
45262660-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Warunek będzie potwierdzony, poprzez złożenie stosownego oświadczenie stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Warunek będzie potwierdzony, poprzez złożenie stosownego oświadczenie stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadania doświadczenia. Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie dachu budynku o wartości co najmniej:- dla części I: 50.000,00 zł- dla części II: 60.000,00 zł- dla części III: 70.000,00 złW przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca winien wykazać, iż posiada doświadczenie na co najmniej łączną wartość dla danych zadań;Roboty budowlane wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał wartość zrealizowanego obiektu, wielkość kubatury zrealizowanego obiektu, daty wykonania i odbiorców wymienionych robót oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. musi być spełniony przez jednego z Wykonawców. 2) Dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia osobami gotowymi do podjęcia obowiązków tj.:a) kierownikiem budowy, który powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;- wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez jednego z nich. Zamawiający dopuszcza możliwość sprawowania funkcji, o której mowa powyżej przez jedną osobę na wszystkich częściach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załącznika nr 3 do SIWZ,2 aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,b1. w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający wezwie do złożenia wraz formularzem ofertowym przedmiotowego dokumentu odpowiednio przez każdego z Wykonawców,b2. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wezwie do złożenia wraz z formularzem ofertowym przedmiotowego dokumentu w odniesieniu do tych podmiotów.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 11.3.b SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.7 Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.8 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.2) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ). Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.1 W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2 Zobowiązanie takie powinno szczegółowo określać m.in.:- podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby,- Wykonawcę, na rzecz którego udostępniane są zasoby, - nazwę zamówienia dla realizacji, którego udostępniane są zasoby,- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3 Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunów udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lubb. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIW dla części I i/lub II i/lub III. 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ:- w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ:- w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, - Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 3 do SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez Pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców, jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum,- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 13 SIWZ, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika/*jeśli dotyczy/.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/*jeśli dotyczy/.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia/*jeśli dotyczy/. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.a) W/w oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.b) W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów), Zamawiający dopuszczazłożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następującym zakresie:1/ wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy - w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest:1) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem gdy Wykonawca wykaże, iż zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku:a) Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji umowy. b) Zamawiający ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.2/ terminu wykonania zamówienia (skrócenie lub wydłużenie terminu):1) wskutek wystąpienia warunków atmosferycznych lub gruntowych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami;2) na skutek zadziałania siły wyższej;3) w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia;3/ osób wymienionych w pkt ............... w SIWZ, wskutek utraty zdolności osoby do uczestniczenia w realizacji zamówienia:1) rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązanie umowy cywilno-prawnej z pracownikiem, inne losowe,2) utrata uprawnień zawodowych.4/ podwykonawstwa:a) Wprowadzenie podwykonawcy,b) Zmiana podwykonawcy.2. Powyższa procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 1 ppkt 1 do 3 będą skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT jaką Wykonawca jest zobowiązany uiszczać z tytułu realizacji zamówienia.3. Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone w formie pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności jedynie w przypadku, jeżeli strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.4. Nie wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy zmiany dotyczące:- zmiany rachunku bankowego,- zmiany osoby wskazanej do kontaktów między Stronami,- zmiany danych teleadresowych.Zaistnienie zmian, o których mowa powyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ). Dokumenty składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)". Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.1Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ). Dokumenty składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)". Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej położonej przy ul. Nowowiejskiej 3 w miejscowości Okleśna gmina Alwernia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zadania obejmuje:1. Demontaż starego pokrycia dachowego z blachy.2. Rozebranie elementów więźby dachowej.3. Wymiana uszkodzonych i objętych korozją chemiczną i biologiczną elementów konstrukcji dachu na nowe z drewna konstrukcyjnego zabezpieczonego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi.4. Remont kominów poprzez ich przemurowanie z cegły klinkierowej w kolorze ceglastym, zabezpieczenie materiałem izolacyjnym wraz z remontem czapek kominowych.5. Izolacja dachu folią paroprzepuszczalną.6. Pokrycie dachu jednospadowego o powierzchni 406,70 m2 blachą powlekaną trapezową T14 w kolorze ciemny brąz wraz z wykonaniem nowej obróbki blacharskiej oraz nowego orynnowania i rur spustowych ocynkowanych w kolorze ciemny brąz.7. Demontaż uziomów pionowych i poziomych oraz montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami instalacji odgromowej. 8. Zagospodarowanie/utylizacja odpadów powstały w wyniku realizacji roboty budowlanej.Materiały użyte do realizacji roboty budowlanej muszą posiadać:1. Aprobaty Techniczne lub muszą być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,2. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa,4. Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinny znajdować się terminy przydatności do stosowania.Materiały stosowane so wykonania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogą zawartych w katalogach i instrukcjach producentów. Materiały dostarczone na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Określonych w przedmiarach. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest obowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.Przy załadunku, transporcie i rozładunku materiałów na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną negatywnie na jakość i właściwości materiałów użytych do wykonania roboty budowlanej.Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy drewniane stykające się z murem winny być zabezpieczone warstwą izolacyjną, łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem. Łaty użyte do wykonania pokrycia dachowego powinny mieć minimalny przekrój 38x50 mm. Przy instalowaniu rynien do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. Obróbki blacharskie wykonać należy z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.Wykonawca zobowiązany jest do skuteczne zabezpieczenia i wydzielenia miejsc prowadzenia robót z uwzględnieniem, że roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca na swój koszt zorganizuje zasilanie zaplecza technicznego w media i przyłącza.Wykonawca zapewni zaplecze techniczne i socjalne dla swoich pracowników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261210-9, 45261900-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku gminnym mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Nowowiejskiej w miejscowości Okleśna gmina Alwernia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zadania obejmuje:1. Demontaż starego pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych z powierzchni 345,00 m2.2. Rozebranie elementów więźby dachowej.3. Wymiana uszkodzonych i objętych korozją chemiczną i biologiczną elementów konstrukcji dachu na nowe z drewna konstrukcyjnego zabezpieczonego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi.4. Remont kominów poprzez ich przemurowanie z cegły klinkierowej w kolorze ceglastym, zabezpieczenie materiałem izolacyjnym wraz z wykonaniem nakryw kominowych.5. Izolacja dachu folią paroprzepuszczalną.6. Pokrycie dachu dwuspadowego o powierzchni 345,00 m2 blachą powlekaną trapezową T14 w kolorze ciemny brąz wraz z wykonaniem nowej obróbki blacharskiej oraz nowego orynnowania i rur spustowych ocynkowanych w kolorze ciemny brąz. Montaż drabinek śniegowych.7. Demontaż uziomów pionowych i poziomych oraz montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami instalacji odgromowej.8. Montaż wyłazu kominiarskiego o minimalnych wymiarach 0,8mx0,8m, montaż ław i stopni kamieniarskich.9. Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi 30m2.10. Zagospodarowanie/utylizacja odpadów powstały w wyniku realizacji roboty budowlanej w tym odpadów zawierających azbest.Materiały użyte do realizacji roboty budowlanej muszą posiadać:1. Aprobaty Techniczne lub muszą być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,2. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa,4. Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinny znajdować się terminy przydatności do stosowania.Materiały stosowane do wykonania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogą zawartych w katalogach i instrukcjach producentów. Materiały dostarczone na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Określonych w przedmiarach. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest obowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiązków wykonawcy, zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem MGiP z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824). Plan taki powinien zawierać określenie: - sposobów wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyłów azbestu do powietrza,- niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, -zasad informowania pracowników i innych osób narażonych na działanie pyłów azbestu o zasadach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych.Roboty, podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.Przy załadunku, transporcie i rozładunku materiałów na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną negatywnie na jakość i właściwości materiałów użytych do wykonania roboty budowlanej.Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy drewniane stykające się z murem winny być zabezpieczone warstwą izolacyjną, łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem. Łaty użyte do wykonania pokrycia dachowego powinny mieć minimalny przekrój 38x50 mm. Przy instalowaniu rynien do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. Obróbki blacharskie wykonać należy z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.Wykonawca zobowiązany jest do skuteczne zabezpieczenia i wydzielenia miejsc prowadzenia robót z uwzględnieniem, że roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca na swój koszt zorganizuje zasilanie zaplecza technicznego w media i przyłącza.Wykonawca zapewni zaplecze techniczne i socjalne dla swoich pracowników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261210-9, 45261900-3, 45262660-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Przedszkola Samorządowego położonego przy ul. Jana Pawła II 45 w miejscowości Kwaczała
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zadania obejmuje:1. Demontaż starego pokrycia dachowego z blachy.2. Rozebranie elementów więźby dachowej.3. Wymiana uszkodzonych i objętych korozją chemiczną i biologiczną elementów konstrukcji dachu na nowe z drewna konstrukcyjnego zabezpieczonego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi.4. Remont kominów poprzez ich przemurowanie z cegły klinkierowej w kolorze ceglastym, zabezpieczenie materiałem izolacyjnym wraz z wykonaniem czapek kominowych.5. Izolacja dachu folią paroprzepuszczalną.6. Pokrycie dachu dwuspadowego o powierzchni 327,00 m2 blachą powlekaną trapezową T14 w kolorze ciemny brąz wraz z wykonaniem nowej obróbki blacharskiej oraz nowego orynnowania i rur spustowych ocynkowanych w kolorze ciemny brąz.7. Demontaż uziomów pionowych i poziomych oraz montaż nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami instalacji odgromowej8. Wyłaz kominiarski o minimalnych wymiarach 0,8m x 0,8m, montaż ław i stopni kamieniarskich 9. Zagospodarowanie/utylizacja odpadów powstały w wyniku realizacji roboty budowlanej.Materiały użyte do realizacji roboty budowlanej muszą posiadać:1. Aprobaty Techniczne lub muszą być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,2. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa,4. Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinny znajdować się terminy przydatności do stosowania.Materiały stosowane so wykonania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogą zawartych w katalogach i instrukcjach producentów. Materiały dostarczone na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Określonych w przedmiarach. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest obowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.Przy załadunku, transporcie i rozładunku materiałów na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną negatywnie na jakość i właściwości materiałów użytych do wykonania roboty budowlanej.Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy drewniane stykające się z murem winny być zabezpieczone warstwą izolacyjną, łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem. Łaty użyte do wykonania pokrycia dachowego powinny mieć minimalny przekrój 38x50 mm. Przy instalowaniu rynien do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. Obróbki blacharskie wykonać należy z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.Wykonawca zobowiązany jest do skuteczne zabezpieczenia i wydzielenia miejsc prowadzenia robót z uwzględnieniem, że roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca na swój koszt zorganizuje zasilanie zaplecza technicznego w media i przyłącza.Wykonawca zapewni zaplecze techniczne i socjalne dla swoich pracowników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261210-9, 45261900-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: