Przetarg

Wykonanie przekryć dachowych z blachy na rąbek stojący o łącznej powierzchni ok. 5 131,21 m2 na realizowanym obiekcie kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów.

07-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Baranów
Rynek 21,63-604 Baranów
tel. 627 810 400,
fax. 627 810 405
e-mail: agnieszka.krawczyk-sodomska@baranow.pl,
http:// www.baranow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 583370-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Gmina Baranów: ,,Wykonanie przekryć dachowych z blachy na rąbek stojący o łącznej powierzchni ok. 5 131,21 m2 na realizowanym obiekcie kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów, krajowy numer identyfikacyjny 25085552900000, ul. Rynek  21 , 63-604  Baranów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 810 400, , e-mail agnieszka.krawczyk-sodomska@baranow.pl, , faks 627 810 405.
Adres strony internetowej (URL): www.baranow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://baranow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://baranow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty skałada się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty winny być złożone zgodnie w Gminie siedzinie Zamawiajacego, adres Gmina Bra
Adres:
Gmina Branów ul. Rynek nr 21, 63-604 Baranów, SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Wykonanie przekryć dachowych z blachy na rąbek stojący o łącznej powierzchni ok. 5 131,21 m2 na realizowanym obiekcie kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów".
Numer referencyjny: GP.ZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przekryć dachowych o łącznej powierzchni 5131,21 m2 (w tym powierzchnia okien i wyłazów dachowych 76,68 m2) wraz robotami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia na realizowanym obiekcie kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów. Wierzchnie przekrycia dachowe przewidziano z następujących materiałów: blachy na rąbek stojący (92,6% całości przekrycia), desek z thermodrewna (7,4%); Zamawiający informuje, że wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia jest jedną z części dokończenia inwestycji po przerwaniu robót w wyniku odstąpienia Wykonawcy od umowy na podstawie art. 649[4] §. 2 KC. Roboty budowlane kompleksu światowo - sportowego realizowane w systemie generalnego wykonawstwa zostały przerwane w dniu odstąpienia od umowy tj. 30.11.2018 roku. Wykonawca przed datą odstąpienia rozpoczął prace dotyczące pokrycia dachów (na drewnianych konstrukcjach nośnych ułożono płyty MFP oraz membranę).3. Opis obiektu na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia. Obiekt kompleksu oświatowo-sportowy składa się z budynku szkoły podstawowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnowymiarowej hali sportowej oraz pełnego zaplecza żywieniowego.Zaprojektowano budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych w części szkolnej i jednej kondygnacji na pozostałej części obiektu z poddaszem częściowo użytkowym gdzie mieszczą się pomieszczenia m.in. wentylatorowni. Na budynku przewidziano dachy skośne wielospadowe o kącie nachylenia połaci 6%-31%.1) Gabaryty:Pow. zabudowy: 4971,01 m2Kubatura budynku 30.000 m?Długość budynku 161,61mSzerokość budynku 60,51mWysokość budynku 11,61 mLiczba kondygnacji: 2 (część szkolna), 1 (pozostałe)Powierzchnia użytkowa budynku: 5 832,94m?4. Dach na przedmiotowej inwestycji jest dachem skomplikowanym. Charakteryzuje się zmiennymi kątami nachylenia dachu, różnym pokryciem wierzchnim dachu (blacha na rąbek stojący, thermodeska), różnymi układami/warstwami dachu, różną podkonstrukcją, specyficznymi detalami architektonicznymi (np.: ukryte rynny, kolektory betonowe, występowaniem miejsc gdzie wierzchnie pokrycie dachu z blachy na rąbek stojący oraz thermodeski przechodzi w elewację). W związku z powyższym Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia oraz wysokiej jakości usług czego dowodem będzie udzielona wieloletnia gwarancja jakości na wykonany przedmiot zamówienia. 5. Zaprojektowany dach posiada 28 połaci dachowych. Dana połać dachu może być wykonana w jednym z czterech różnych układów dachowych różniących się spadkami, warstwami, rodzajem pokrycia wierzchniego dachu oraz rodzajem materiału konstrukcji nośnej (stalowa, drewniana).Opis przewidzianych do wykonania układów dachowych:1) Układ z warstwowym przekryciem dachu, z izolacją cieplną z wełny mineralnej o gr. 25 cm, ułożoną na elemencie nośnym z blachy trapezowej, przymocowanej do stalowej konstrukcji dachu. Wierzchnie pokrycie dachu z blachy na rąbek stojący. W niniejszym układzie przewidziano 8 połaci dachowych o łącznej powierzchni ok. 2489,83 m2. Na połaciach w układzie warstwowym przewidziano wykonanie przeszklonych przekryć dachowych o powierzchni ok. 63,50 m2.2) Układ na drewnianej konstrukcji nośnej. Wierzchnie pokrycie dachu z blachy na rąbek stojący na sztywnym poszyciu z płyt MFP. W niniejszym układzie przewidziano 17 połaci dachowych o łącznej powierzchni ok. 2264,73 m2, w tym wykonanie przeszklonych przekryć dachowych o powierzchni ok. 12,54 m2.3) Układ na drewnianej konstrukcji nośnej. Wierzchnie pokrycie dachu z desek z thermodrewna (cedr kanadyjski) przymocowanych do legarów na blasze trapezowej położonej na kontrłatach oraz membranie na górnym pasie wiązara. W niniejszym układzie przewidziano 2 połacie dachowe o łącznej powierzchni ok. 248,95 m2, w tym powierzchnia przeszklonych przekryć dachowych 0,64 m2.4) Układ na stalowej konstrukcji nośnej. Wierzchnie pokrycie dachu z desek z thermodrewna (cedr kanadyjski) przymocowanych do legarów na blasze trapezowej ze spodnią warstwą z twardej wełny mineralnej ułożoną na blasze trapezowej przymocowanej do stalowej konstrukcji dachu. W niniejszym układzie przewidziano 1 połać dachową o powierzchni ok. 127,70 m2.6. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania wierzchnich pokryć dachu z desek z thermodrewna (cedr kanadyjski). Wykonanie w/w pokrycia dachowego wraz z elewacjami z thermodrewna zostanie ujęte w przedmiocie kolejnego zamówienia publicznego na dokończenie budowy kompleksu oświatowo sportowego (m.in. z powodu uzyskania jednakowego wybarwienia drewna).7. Do wykonania zamówienia w tym do wykonania połaci dachowych w układzie warstwowym z izolacją cieplną z wełny mineralnej Wykonawca winien zastosować systemowe rozwiązania za które odpowiada podmiot, który uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (Aprobatę Techniczną), stwierdzającą przydatność warstwowego przekrycia dachowego do stosowania w budownictwie. Zastosowanie systemowego rozwiązania wymagane jest również do wykonania: m.in. przeszklonego, otwieranego przekrycia dachowego przewidzianego m.in. w połaci dachowej w układzie warstwowym z izolacją cieplną z wełny mineralnej oraz do wykonania ociepleń ze styropianu, wskazanych w projekcie ścian szczytowych. 8. Do pokrycia dachów w technologii na rąbek stojący należy zastosować panele o długościach ustalonych na podstawie wymiarów i kształtu dachu (tj. o długościach od okapu do kalenicy). Długość najdłuższego panelu z blachy na rąbek stojący przy wykonaniu połaci dachowych będzie wynosiła ok. 28,68 mb.9. Obowiązkiem Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania robót będzie opracowanie dotyczące technologii wykonania przekryć dachowych w postaci rysunków i projektów roboczych (technologicznych) dotyczących sposobu montażu poszczególnych przekryć dachowych z uwzględnieniem m.in. lokalizacji stref stałych zaczepów oraz stref zaczepów ruchomych, sposobu wykonania przejść np. kominów, kominków wentylacyjnych, sposobu montażu przeszklonego przekrycia dachowego, wzmocnień pod fotowoltaikę itp.Opracowane przez Wykonawcę rysunki i projekty robocze winny zostać uzgodnione z Projektantem pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową.10. Po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dokonać sprawdzenia (oceny) wykonanych konstrukcji nośnych oraz wykonanych, a nie zakończonych elementów pokrycia dachu pod kątem możliwości prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie uwagi dotyczące istniejącego stanu robót oraz konieczności zastosowania ewentualnych robót naprawczych należy spisać w formie notatki i przekazać Zamawiającemu. Jeżeli zakres robót naprawczych przewidzianych przez Wykonawcę znacznie różni się od zakresu ujętego w załączonych do przetargu przedmiarach robót, dokonany zostanie Komisyjny przegląd z udziałem wszystkich przedstawicieli procesu inwestycyjnego tj. Wykonawcy, Zamawiającego, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli zespołu projektowego: architekta i/lub konstruktora. Na tej podstawie sporządzany zostanie protokół typowania robót z wyszczególnieniem rzeczowego zakresu robót naprawczych. 11. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie n/w robót oraz obowiązków Wykonawcy:1) obróbek blacharskich, przejść przez dachy z zamontowaniem elementów wystających ponad dach, 2) montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów m.in. takich jak koryt, rynien ukrytych, rur spustowych. Wykonanie podłączenia rur spustowych do wykonanej wokół budynku kanalizacji deszczowej zakończonej dwiema zlokalizowanymi w pobliżu rowu studniami betonowymi. W obu studniach zostaną zamontowane tymczasowe urządzenia do wypompowywania wody do rowu w postaci dwóch pomp z pływakiem. Pozostały zakres robót dotyczący wykonania kanalizacji deszczowej zostanie wykonany przez kolejnego wykonawcę (dotyczy m.in.: separatora, przepompowni, wylotu do rowu).3) montaż otwieranych przeszkleń dachowych oraz wyłazów dachowych;4) zabezpieczeń śniegowych;5) montaż w zakresie naziemnej części instalacji odgromowej wraz z zwodami pionowymi do ziemi;6) montaż instalacji przeciwoblodzeniowej (w postaci kabli grzejnych) koryt, rynien ukrytych, miejsc przy wpustach do rur spustowych);7) ocieplenia styropianem wskazanych szczytów budynku wraz z silikonowym tynkiem cienkowarstwowym typu baranek;8) wykonanie wskazanych szczytów w technologii blachy na rąbek stojący,9) wzmocnienie zaczepów mocujących pod panelami fotowoltaicznymi (południowa połać hali sportowej;10) wykonanie elewacji z blachy na rąbek stojący w miejscach wskazanych w projekcie;11) wykonanie rozbiórki wykonanych elementów robót, nie spełniających wymagań (w tym niezgodnych z wymaganą technologią wykonania) aby kontynuować przerwane roboty - po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Inspektora nadzoru;12) Wykonanie robót naprawczych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;13) obsługę geodezyjną (w razie konieczności) w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej - 2 egz.);14) usuwania wad w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi;15) Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. 16) Harmonijnej tzn. niezakłóconej i efektywnej współpracy z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w przetargu na dokończenie budowy kompleksu oświatowo - sportowego w okresie pokrywania się terminów realizacji obu przedmiotów zamówienia.17) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany i rozliczany przedmiot zamówienia. 18) Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej, odzwierciedlającej stan faktyczny wykonanych robót. 19) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania robót. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty (dowody) o prawidłowym zagospodarowaniu odpadów.20) Zorganizowanie zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.UWAGA: Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu wełny mineralnej do wykonania przedmiotu zamówienia. Wełna została zakupiona przez poprzedniego Wykonawcę. Ilość i twardość posiadanej wełny opisano w Rozdziale XIV ,,Opis sposobu obliczenia ceny oferty". 12. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określają:1) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego (o ile występują),2) Dokumentacja projektowa3) Przedmiary robót.4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261210-9
45261213-0
45312311-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  11   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujący warunek dotyczący wykonania kluczowej części zamówienia:Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwa zamówienia potwierdzające posiadanie osobistego doświadczenia i wiedzy Wykonawcy w wykonawstwie warstwowych przekryć dachowych z izolacją cieplną z wełny mineralnej o grubości minimum 20 cm, ułożoną na elemencie nośnym z blachy trapezowej, z wierzchnim przekryciem z blachy na rąbek stojący o powierzchni każde co najmniej 2 000,00 m2 .W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców (nie dopuszcza się sumowania doświadczenia). Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji kluczowych części zamówienia Zamawiający będzie wzywał do złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:Wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 5) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004z dopiskiem - wadium dotyczące postępowania nr GP.ZP.271.10. 2019.4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.6. Dowód wniesienia wadium można dołączyć do oferty lub dołączyć np. w osobnej kopercie (z dopiskiem ,,wadium") do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy a przypadku oferty wspólnej Wykonawcy w imieniu wszystkich wyszczególnionych Wykonawców), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji /poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem),3) kwotę gwarancji(poręczenia),4) termin ważności gwarancji(poręczenia),5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lubb) Wykonawca, którego ofertę wybrano:? odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;? nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;? zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Przedłużony okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli: 1) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.2) Zajdzie konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę nieobjętych zamówieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp;3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku:a) stwierdzenia wad bądź wprowadzenia zmian w załączonym do SIWZ projekcie wykonawczym, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień,b) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w projekcie wykonawczym,4) zmiany terminów polegających zarówno na skróceniu lub wydłużeniu terminu zakończenia całości zamówienia, zależnych od: a) działań osób trzecich w tym działań kolejnego Wykonawcy na dokończenie budowy kompleksu oświatowo sportowego; b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z uwagi na konieczność przestrzegania reżimów technologicznych, bhp określonych normami lub innymi przepisami wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, Wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;c) wystąpieniem okoliczności o których mowa w ust. 3, pkt 2, 3 mających wpływ na zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy5) zmiana wynagrodzenia (zwiększenie, zmniejszenie) z powodu:a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą kwota brutto wynagrodzenia zostanie zmieniona poprzez wprowadzenie odpowiedniej zmieniony do umowy;b) zmian zakresu, ilości lub sposobu wykonania robót w stosunku do zapisów zawartych w przedmiarach robót służących do wyliczenia wysokości wynagrodzenia kosztorysowego przewidzianego m.in. dla robót ,,naprawczych". c) zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy o których mowa w ust. 3, pkt 2) i 3).6) zmian sposobu rozliczania Umowy lub zasad dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH