Przetarg

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wymysłowie

09-08-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Annopol
Rynek 1,23-235 Annopol
tel. 158 613 063,
fax. 158 613 061
e-mail: sekretariat@annopol.eurzad.eu,
http:// www.annopol.info

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584451-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Gmina Annopol: Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w Wymysłowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Annopol, krajowy numer identyfikacyjny 83040962000000, ul. Rynek  1 , 23-235  Annopol, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 613 063, , e-mail sekretariat@annopol.eurzad.eu, , faks 158 613 061.
Adres strony internetowej (URL): www.annopol.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://umannopol.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umannopol.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Annopol ul. Rynek 1, 23-235 Annopol

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w Wymysłowie
Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU1) Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku z utylizacją eternitu - 285 m22) Łacenie połaci dachowych kontrłatami 38x25 mm o rozstawie 100 cm z tarcicy nasyconej - 285 m23) Łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - 285 m24) Pokrycia dachowe z blachy trapezowej - 285 m25) Pokrycie dachów blachą - gąsiory trapezowe i trójkątne - 36 mb6) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej(pas nadrynnowy i obróbka 2 kominów) - 62 mb7) Montaż instalacja odgromowej na drut stalowy o średnicy do 10 mm na dachu z pomiarem - 1 kpl8) Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej - 52,7 m29) Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych - 52,7 m210) Tynki cementowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm - 24,72 m211) Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - 283,7 m212) Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - 5 szt13) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) na zaprawie klejacej - 52,7 m214) Montaż płytek cokołowych do podłoża z cegły - 13,2 mb15) Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki ceramiczne - 27,03 m216) Ułożenie warstwy wyrównawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm zatartego na gładko - 52,7 m217) Rozbiórka muru o grubości 1/2 ceg. - 19,84 m218) Rozbiórka pieca kaflowego - 2,25 m319) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 5,03 m320) Ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych o grubości 12 cm i wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych - 12,36 m221) Biały montaż z bateriami plus 2 lustra - 4 kpl22) Drzwi wewnętrzne i łazienkowe (wymiana) - 5 szt23)System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne. Malowanie podkładem i warstwą nawierzchniową z utwardzaczem. Parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2 - 133,34 m224) Przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych (pochwyty i biały montaż) - 1 kpl25) Montaż wentylatorów mechanicznych - 6 szt26) Montaż kotła na ekogroszek na powierzchnię ogrzewalną do 200 m2 - 1 szt27) Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 do kotłowni - 1 szt28) Mycie i malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy - 198 m229) Rolety antywłamaniowe pow.do 3.0 m2 - 11,20 m230) Szklenie ram okiennych lub drzwiowych pcv zdejmowanych podwójnych na silikon szkłem płaskim ciągnionym o gr. 2-3 mm i pow. do 0,5 m2 - 1,12 m2

II.5) Główny kod CPV: 45261210-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262690-4
45111200-0
45262420-1
45262500-6
45421135-9
45421134-2
45421000-4
45430000-0
45431000-7
45410000-4
45442100-8
45421146-9
45330000-9
45232460-4
45232410-9
45331210-1
45310000-3
45311100-1
45312100-8
45432113-9
45214400-4
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Brak opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu pokrycia dachowego o wartość brutto nie mniejszej niż 140.000 zł.W przypadku umów, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (w przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż PLN).Jednocześnie, gdy wykonawca korzysta z zasobów innego wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wymaga się, aby podmiot udostępniający zasoby zrealizował tą część (w praktyce jako podwykonawca - art. 22a ust 4 ustawy pzp). Ocena spełnienia przez wykonawcę tego warunku będzie składała się z dwóch etapów.W terminie składania ofert każdy z wykonawców ma obowiązek złożenia wstępnego oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku, gdy zamawiający w wyniku procedury badania i oceny ofert ustali, który wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą, zwróci się do tego wykonawcy z żądaniem złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie ww warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca ma obowiązek złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy z uczestników konsorcjum.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu (doświadczenie wykonawcy) wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja - załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument ten składa co najmniej jeden z jej uczestników lub ci wykonawcy którzy łącznie spełniają warunek udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na podstawie art. 24 ust. 11 każdy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej : https://umannopol.bip.lubelskie.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) informacji ,,z otwarcia ofert" (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) składa to oświadczenie każdy z jej uczestników. Uwaga - oświadczenie/wypełniony załącznik nr 5 nie należy składać do oferty. Aby złożenie oświadczenia było skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert (zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). Zamawiający wymaga złożenia takiego oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia go w formie elektronicznej poprzez środek komunikacji elektronicznej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających z okoliczności opisanych w poniższych punktach.2. Zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe, gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w treści siwz nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. W takim wypadku należy tą rozbieżność uzasadnić stanem faktycznym, opisać, udokumentować. Uzasadnienie będzie stanowiło załącznik do zmiany w umowie. Jednocześnie zasady zmiany wynagrodzenia muszą być oparte na kalkulacji cenowej sporządzonej przez wykonawcę przed zawarciem umowy.3. Zmiany do umowy mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadkach:3.1. Konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, która wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy.3.2. Opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3.3. Prac lub badań archeologicznych powodujących, konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową. 3.4. Zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych lub spełnienie warunków technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy.3.5. Okoliczności wynikających z tzw. ,,siły wyższej" w rozumieniu kodeksu cywilnego.3.6. Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.3.7. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy wskazanym w niniejszym paragrafie, wykonawca lub zamawiający (w zależności od przyczyny zmiany terminu) ma obowiązek udokumentować stan faktyczny i wykazać, że dokonana zmiana terminu wykonania umowy jest obiektywna. Dokumenty i dowody w formie pisemnej mają potwierdzać konieczność dokonania takiej zmiany.4. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SIWZ. 5. Warunki dokonania zmian.5.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.5.2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy opisze zaistniałe okoliczności i uzasadni ich zaistnienie.5.3. Wniosek o dokonanie zmian postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.6. Dokonanie zmiany w umowie muszą spełniać wymagania i ograniczenia wskazane w ustawie pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH