Przetarg

Dostawa sprzętu dla Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach ramach projektu pn.: Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim

26-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Rycki
ul. Wyczółkowskiego ,08-500 Ryki
tel. 081 8657450, 8657472
fax. 818 651 966
e-mail: promocja@ryki.powiat.pl
http:// www.spryki.bip.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 602474-N-2019 z dnia 2019-09-26 r.

Powiat Rycki: Dostawa sprzętu dla Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach ramach projektu pn.: ,,Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ,,Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Rycki, krajowy numer identyfikacyjny 43101944800000, ul. ul. Wyczółkowskiego  , 08-500  Ryki, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 8657450, 8657472, e-mail promocja@ryki.powiat.pl, faks 818 651 966.
Adres strony internetowej (URL): www.spryki.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spryki.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ. Adres: Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pokój nr 103 (sekretariat) - I piętro Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt.8.1 SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pokój nr 103 (sekretariat) - I pietro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu dla Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach ramach projektu pn.: ,,Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim"
Numer referencyjny: EZ.042.6.66.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach w ramach projektu pn.: ,,Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim". Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:dostawę fabrycznie nowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych sprzętu w zakresie określonym w Załączniku nr 1, 2, 3a, 3b, 4a i 4b do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w tym:a) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie:1) OBRABIARKA DO METALU (TOKARKI UNIWERSALNE Z ODCZYTEM CYFROWYM Z WYPOSAŻENIEM) - 2 szt.2) OBRABIARKA DO METALU (FREZARKA UNIWERSALNA Z ODCZYTEM CYFROWYM Z WYPOSAŻENIEM) - 1 szt.3) PIŁA DO CIĘCIA METALI - 1 szt.4) WIERTARKA KADŁUBOWA STOŁOWA - 1 szt.5) STANOWISKO DO SPAWANIA I CIECIA GAZOWEGO - 2 szt.6) STANOWISKO DO SPAWANIA ELEKTRODĄ OTULONĄ - 2 szt.7) STANOWISKO DO SPAWANIA ELEKTRODĄ OTULONĄ - 1 szt.8) ZESTAW DO SPAWANIA GAZOWEGO - 2 szt.9) SPAWARKA METODĄ TIG/MMA - 2 szt.10) URZĄDZENIE DO SPAWANIA METODĄ MIG/MAG - 2 szt.11) TEODOLIT - 1 szt.12) PROFILOMIERZ DO POMIARU ZUŻYCIA SZYN - 1 szt.13) TOROMIERZ UNIWERSALNY - 1 szt.14) SUSZARKA LABOLATORYJNA - 1 szt.15) ZESTAW DO PRZESIEWU KRUSZYW - 1 szt.16) WSTRZĄSARKA DO SIT Z POKRYWĄ - 1 szt.17) ZESTAWY DOŚWIADCZALNE (TRENAŻERY) Z UKŁADAMI ELEKTRYCZNYMI I ELEKTRONICZNYMI PRZYSTOSOWANE DO POMIARÓW PARAMETRÓW - 1 szt.18) ZESTAW NARZĘDZI DO WYKONYWANIA OBSŁUGI HANGAROWEJ - 2 szt.19) NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY DO WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ NITOWYCH- 1 szt.b) dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach1) PILARKA TARCZOWA POPRZECZNA-WZDŁUŻNA - 1 szt.2) STRUGARKA - WYRÓWNIARKA - 1 szt.3) FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA WRAZ Z URZĄDZENIEM POSUWOWYM - 1 szt.4) OKLEINIARKA WĄSKICH PŁASZCZYZN WRAZ Z FREZARKĄ Z AGREGATEM KAPUJĄCYM I SZLIFIERKĄ KRAWĘDZI PO FREZOWANIU LUB CYKLINAMI - 1 szt.5) WIERTARKA POZIOMA - 1 szt.6) WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA - 1 szt.7) ODCIĄG WIÓRÓW STANOWISKOWY - 1 szt.8) CENTRUM OBRÓBCZE FREZUJĄCE CNC - 1 szt.9) PRZECINARKA DO GLAZURY (NA MOKRO) - 3 szt.10) SZLIFIERKA KĄTOWA DO PODŁÓG - 1 szt.11) SPAWARKA RĘCZNA DO SPAWANIA WYKŁADZIN PCW Z OPRZYRZĄDOWANIEM - 1 szt.12) GIĘTARKA Z NOŻYCAMI KRĄŻKOWYMI - 1 szt.13) GIETARKA SEGMENTOWA - 1 szt.14) PROŚCIARKA MECHANICZNA O NAPEDZIE RĘCZNYM - 1 szt.15) WIBRATOR WGŁĘBNY BUŁAWOWY - 1 szt.16) ZGRZEWARKA RĘCZNA KLESZCZOWA - 1 szt.17) RUSZTOWANIA I POMOSTY ROBOCZE, ELEMENTY SZALUNKÓW SYSTEMOWYCH - 1 szt.18) RUSZTOWANIA I POMOSTY ROBOCZE, ELEMENTY SZALUNKÓW SYSTEMOWYCH - 1 szt.19) ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA Z DOCISKIEM RĘCZNYM DO RUR I KSZTAŁTEK TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH - 1 szt.20) ZESTAW DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO Z RĘCZNYM TRYBEM PRACY - 1 szt.21) ZESTAW DO ZGRZEWANIA POLIFUZYJNEGO - 3 szt.22) ZESTAW DO SPAWANIA GAZOWEGO - 1 szt.23) ZACISKARKA ELEKTRYCZNA - 1 szt.24) ZACISKARKA AKUMULATOROWA - 1 szt.25) GIĘTARKA DO RUR RĘCZNA - 1 szt.26) POMPA DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI Z OPRZYRZĄDOWANIEM - 1 szt.27) ZESPÓŁ PRZYGOTOWANIA POWIETRZA (SPRĘŻARKA) - 1 szt.28) INSTALACJA KOLEKTORA SŁONECZNEGO - 1 szt.29) MODUŁ FOTOWOLTAICZNY - 1 szt.30) POMPA CIEPŁA - 1 szt.31) ZESTAW DO SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO MIG, MAG - 2 szt.32) ZESTAW DO SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO MMA, TIG - 2 szt.33) GWINTOWNICA ELEKTRYCZNA - 1 szt.34) WIERTARKA STOŁOWA - 1 szt.35) ZAGĘSZCZARKA WIBRACYJNA - 1 szt.36) GILOTYNA DO CIĘCIA KOSTKI - 1 szt.37) ZESTAW DO PRZESIEWU GRUNTU - 1 szt. 38) ZESTAW SIT DO PRZESIEWU KRUSZYWA - 1 szt.39) WSTRZĄSARKA DO SIT Z POKRYWĄ - 1 szt.40) SUSZARKA LABOLATORYJNA - 1 szt.41) APARAT DO BADANIA WSKAŹNIKA PIASKOWEGO WRAZ ZE WSTRZĄSARKĄ - 1 szt.42) PENETROMETR - 1 szt.43) APARAT PIERŚCIENIA I KULI - 1 szt. 44) WAGA LABOLATORYJNA - 1 szt.45) WAGA PRZYSTOSOWANA DO WAŻENIA HYDROSTATYCZNEGO - 1 szt.46) PRZYRZĄD DO NAWIERCANIA OTWORÓW TYPU KRASNAL - 1 szt. szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu, dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,

II.5) Główny kod CPV: 42652000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42621000-5
42623000-9
43812000-8
42662100-5
42662000-4
38294000-2
34940000-8
38300000-8
38000000-5
39162100-6
44512940-3
44512000-2
43312100-4
42600000-2
42652000-1
39714000-0
42612000-9
43414000-8
42633000-2
43320000-2
42630000-1
44212310-5
42664100-9
42662200-6
31681200-5
42123400-1
09331100-9
09331200-0
42511110-5
43315000-4
45262511-6
38310000-1
42997000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji na sprzęt40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w przypadku:1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz;3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,5) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych,6) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości,7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy,8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy / usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy,9) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji wprowadzonych aneksami w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie10) zmiana oferowanego sprzętu w sytuacji, gdy sprzęt ujęty w ofercie został wycofany z produkcji lub jest niedostępny na rynku na skutek okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - czego się nie dało przewidzieć w momencie upływu terminu składania ofert pod następującymi warunkami:a) wykonawca w takiej sytuacji powinien wykazać, że w momencie upływu terminu składania oferty posiadał zapewnienie producenta/dystrybutora o dostępności sprzętu, a okoliczności o których mowa zdaniu pierwszym pojawiły się w terminie późniejszym,b) wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu dowody wskazujące na to, że sprzęt ujęty w ofercie został wycofany z produkcji lub jest niedostępny na rynku na skutek okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w postaci np. oświadczenia producenta lub dystrybutora)c) zaoferowany sprzęt zamienny nie może być niezgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz nie gorszy od sprzętu ujętego w ofercie (zaoferowanie go w ramach pierwotnej oferty nie powodowałoby odrzucenia oferty, a oferta uzyskałaby minimum tą samą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert dotyczących parametru sprzętu - o ile dotyczy).d) zaoferowanie sprzętu zamiennego nie może prowadzić do podwyższenia ceny ofertowej.2. W opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia.3. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca wejdzie w posiadanie interpretacji podatkowej lub wyroku sądu dotyczącej podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która w sposób nie budzący wątpliwości wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). Przy czym ww. możliwość zmiany umowy nie daje żadnej ze stron skutecznego jednostronnego roszczenia o zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH