Przetarg

Remont z częściową wymianą pokrycia dachu oraz remont kominów - Budynek mieszkalny przy ul. Braci Prośbów 6 w Jarosławiu.

26-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miejska Jarosław
ul. Rynek 1,37-500 Jarosław
tel. (016) 621 20 11
fax. (016) 621 20 32
e-mail: um@jaroslaw.pl
http:// http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/index.php

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 602779-N-2019 z dnia 2019-09-26 r.

Gmina Miejska Jarosław: ,,Remont z częściową wymianą pokrycia dachu oraz remont kominów - Budynek mieszkalny przy ul. Braci Prośbów 6 w Jarosławiu".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Jarosław, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Rynek  1 , 37-500  Jarosław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (016) 621 20 11, e-mail um@jaroslaw.pl, faks (016) 621 20 32.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/index.php
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/index.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/index.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Operator pocztowy, osobiście lub przez posłańca.
Adres:
Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław; pokój nr 2 kancelaria (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Remont z częściową wymianą pokrycia dachu oraz remont kominów - Budynek mieszkalny przy ul. Braci Prośbów 6 w Jarosławiu".
Numer referencyjny: ZP.271.2.70.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia1. Nazwa zadania : ,,Remont z częściową wymianą pokrycia dachu oraz remont kominów - Budynek mieszkalny przy ul. Braci Prośbów 6 w Jarosławiu". Adres inwestycji :Jarosław,os. Braci Prośbów 6, dz. nr 3073, obręb nr 4 Jarosław.2. Istotne informacje dotyczące realizacji zamówienia. 1) Obiekt objęty zamówieniem podlegaścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków - numer wpisu : A-1496 decyzją z dnia 23.10.2017 r.Sposób jego realizacji musi zostać dostosowany do wymagań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.Prace prowadzone będą z następującymi warunkami:- zgodność z decyzją IRN_II.5142.217.2018.PG Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- zgodność z decyzją IRN_II.5124.2.22.2019.IZ Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków2). Zadanie jest przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu decyzją j.w.W ramach projektu zaplanowano roboty budowlane, poprawiające stan techniczny i służące zachowaniu zabytkowego budynku położonego przy ul. Braci Prośbów 6 w Jarosławiu. Zakres prac obejmuje:o Wznoszenie ścian w konstrukcji murowejo Montaż konstrukcji drewnianej więźby dachowej,o Krycie dachu blachą stalową, krycie dachówką, przełożenie dachówki,o Roboty rozbiórkowe,o Roboty wykończeniowe,Szczegółowy zakres robót zawiera Projekt Budowlany ,,Remont z częściową wymianą pokrycia dachu oraz remont kominów budynku mieszkalnego na terenie dz. ewid. Nr 3073, obręb ewidencyjny 0004 miasta Jarosławia" - dokumentacja budowlana, stanowiąca załącznik do SIWZ. 3. Stan istniejący Budynek zlokalizowany na terenie działki nr 3073. Działka uzbrojona:- sieć energetyczna- sieć wodociągowa- sieć kanalizacyjna- sieć gazowaBudynek mieszkalny, wolnostojący, murowany przykryty dachem dwuspadowym, pokryty dachówką ceramiczną zakładkową wzniesiony w 1894 r. Więźba dachowa dwuspadowa o konstrukcji tradycyjnej ciesielskiej o kącie nachylenia 31o W roku 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowa, obejmująca zakresem ,,,,Remont z częściową wymianą pokrycia dachu oraz remont kominów budynku mieszkalnego na terenie dz. ewid. Nr 3073, obręb ewidencyjny 0004 miasta Jarosławia". Dokumentacja została uzgodniona z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Na wykonanie prac remontowych uzyskano:a) pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślub) pozwolenie Starosty Jarosławskiego- Decyzja IRN-II.5142.217.2018.PG- Decyzja 766/20184. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.a) Wymaga się aby Wykonawca dokonał rozpoznania stanu faktycznego (wyjściowego) obiektu na podstawie analizy projektu oraz oględzin terenowych,b) Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania zaleceń konserwatorskich,c) Wykonawca opracuje ofertę na podstawie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia,d) Wymaga się aby Wykonawca dysponował osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),e) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem przy pracach remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych,f) Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów:- oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,- aktualnego zaświadczenia przynależności do izby inżynierów budownictwa,- decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 5. Wymagania dotyczące technologii i materiałów: W pracach naprawczo-konserwatorskich przewiduje się zastosowanie materiałów i technologii firm uznanych i sprawdzonych pod względem jakości oraz odpowiadającym wymogom konserwatora zabytków.Wszystkie materiały użyte do wykonania prac remontowo-konserwatorskich powinny zostać dopuszczone do zastosowania przez osobę sprawującą nadzór konserwatorski.6. Inne uwarunkowania prawneProjektowana inwestycja nie należy do inwestycji mogących znacząco wpływać na stan środowiska, nie stwierdzono więc konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:15 grudnia 2019 r.Wszystkie zaplanowane w niniejszym przedmiocie zamówienia prace przeprowadzone będą przy spełnieniu odpowiednich przedstawionych powyższych warunków.8. Kryterium wyboru oferty60% - cena40% - gwarancja na roboty budowlane

II.5) Główny kod CPV: 45261210-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-28
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dysponuje osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną przy pracach remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający żąda dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykazu wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w warunkach udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium - jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej przedstawionym zakresie:1. Zmiany terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku:1) wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót,2) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,3) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód, pozwoleń od osób trzecich lub właściwych organów.2. W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT.3. Zmiany w zakresie materiałów , parametrów technicznych, technologii wykonania , sposobu i zakresu wykonania umowy w przypadku:1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wykazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu,5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu w szczególności na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji, z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.4. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia żądanej zmiany.6. Wniosek w sprawach o których mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust.6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-11, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH