Przetarg

TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU DPS BEŁCHATÓW - OS

01-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Pabianicka 17/19,97-400 Bełchatów
tel. 44 733-66-08
fax. 44 6358617
e-mail: wras@powiat-belchatowski.pl
http:// www.powiat-belchatowski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 604109-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.

Zarząd Powiatu w Bełchatowie: TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU DPS BEŁCHATÓW - OS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Bełchatowie, krajowy numer identyfikacyjny 59064842200000, ul. Pabianicka  17/19 , 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 733-66-08, e-mail wras@powiat-belchatowski.pl, faks 44 6358617.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-belchatowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.powiatbelchatowski.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.powiatbelchatowski.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiatbelchatowski.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU DPS BEŁCHATÓW - OS
Numer referencyjny: WI/272/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje warstwy hydroizolacji połaci dachowych oraz murów attykowych, wymianę obróbek blacharskich, obróbka wyłazu dachowego oraz wymiana systemów rynien i rur spustowych, termoizolację stropodachu w tym :- roboty przygotowawcze- roboty rozbiórkowe demontaż piorunochronów, obróbek blacharskich, systemu rynien i rur spustowych kanalizacji deszczowej- wykonanie termoizolacji dachu metodą nadmuchu z użyciem granulatu wełny mineralnej,- zabudowa otworów pomocniczych zaprawą betonową , uzupełnienie izolacji z papy- roboty porządkowe stropu po wykonaniu nadmuchu z użyciem obróbek blacharskich i zaprawy betonowej,- wykonanie warstwy hydroizolacji, obróbek blacharskich, systemu rynien i rur spustowych kanalizacji deszczowej.- obróbka wyłazu dachowego i istniejących klap oddymiających- roboty porządkowe i wykończeniowe

II.5) Główny kod CPV: 45111000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261210-9
45421160-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą obiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp.:1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z konkretnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.3) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj,:Zamawiający uzna że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli w okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 ( dwie ) roboty budowlane, w tym:- roboty budowlane o wartości minimum 200 000.00 zł brutto, każda z zastrzeżeniem, iż obejmowały one swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont w zakresie termomodernizacji budynków, oraz przebudowę lub remont dachów i stropodachówW przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski - Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), posiadającymi uprawnienia budowlane: do kierowania robotami w specjalności:- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli w okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 ( dwie ) roboty budowlane, w tym:- roboty budowlane o wartości minimum 200 000.00 zł brutto, każda z zastrzeżeniem, iż obejmowały one swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont w zakresie termomodernizacji budynków, oraz przebudowę lub remont dachów i stropodachówW przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski - Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), posiadającymi uprawnienia budowlane: do kierowania robotami w specjalności:- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat tych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.2) Wykonawca może wskazać dostępność wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.3) wykonawca może wskazać oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w Części IV, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Wykonawca zagraniczny składa dokument zgodnie z zapisami Części IV i V SIWZ, a w szczególności z zapisem części V pkt1 ppkt 2) lit. b) SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.4. Ofert wspólnych ( np. konsorcjum lub spółka cywilna).1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ( Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art 23 ustawy PZP) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia , albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2) Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców obiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia . Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.4) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, a oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1 ppk 2 lit a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie.5) Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców - Pełnomocnik, z zastrzeżeniem ppkt. 4), lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.7) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat tych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.2) Wykonawca może wskazać dostępność wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.3) wykonawca może wskazać oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w Części IV, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Wykonawca zagraniczny składa dokument zgodnie z zapisami Części IV i V SIWZ, a w szczególności z zapisem części V pkt1 ppkt 2) lit. b) SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.4. Ofert wspólnych ( np. konsorcjum lub spółka cywilna).1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ( Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art 23 ustawy PZP) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia , albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2) Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców obiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia . Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.4) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, a oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1 ppk 2 lit a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie.5) Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców - Pełnomocnik, z zastrzeżeniem ppkt. 4), lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.7) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat tych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.2) Wykonawca może wskazać dostępność wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.3) wykonawca może wskazać oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w Części IV, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Wykonawca zagraniczny składa dokument zgodnie z zapisami Części IV i V SIWZ, a w szczególności z zapisem części V pkt1 ppkt 2) lit. b) SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.4. Ofert wspólnych ( np. konsorcjum lub spółka cywilna).1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ( Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art 23 ustawy PZP) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia , albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2) Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców obiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia . Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.4) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, a oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1 ppk 2 lit a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie.5) Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców - Pełnomocnik, z zastrzeżeniem ppkt. 4), lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.7) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww. oświadczenie powinno być złożone w oryginale (w formie pisemnej ), wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie obiegających się o zamówienie, w/w oświadczenie składa oddzielnie w swoim imieniu każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych)2. Wadium może byś wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. tj.:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm. ).3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w Części XII SIWZ pkt. 1. Wykonawca winien wnieść wadium na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Bank S.A. W Bełchatowie nr 36 1560 0013 2459 3649 9000 0005 z adnotacją: Wadium przetargowe - ,,TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU DPS BEŁCHATÓW - OS"4. Jeżeli wadium wniesione będzie w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanej zapłaty.5. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja20,00
Termin wykonania20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę jest dopuszczalna przy zachowaniu następujących warunków: 1. W zakresie przedmiotu zamówienia, gdy dotyczą1) zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego.2) zmiana sposobu wykonania zamówienia , materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.3) inne niż wymienione w pkt.1 lit. a-b, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego,albo wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć.2. W zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnieterminie,2) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,3) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 4) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanierobót,5) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania,6) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.3. W zakresie wynagrodzenia umownego gdy dotyczy:1) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,2) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.4. W innych przypadkach, gdy Zamawiający postanowił zmienić zakres realizowanego zamówienia bądź inne postanowienia Umowy ze względu na nowe okoliczności, o których nie wiedział zawierając Umowę.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do ich wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419, poz. 1637), tj. przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie Oferta i załączniki może zostać ujawniona/udostępniona zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej kopercie i winny być opatrzone klauzulą: ,,TAJNE - NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA".
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH