Przetarg

Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, siatki ogrodzeniowej, montaż piłkochwytu oraz wymiana bramek do piłki nożnej na boisku przy ul. Zachodniej w Białymstoku.

22-06-2021, 12:37

Dane kontaktowe

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1 ,15-370 Białystok
e-mail: zp@zmk.bialystok.pl
http:// www.zmk.bialystok.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, siatki ogrodzeniowej, montaż piłkochwytu oraz wymiana bramek do piłki nożnej na boisku przy ul. Zachodniej w Białymstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, siatki ogrodzeniowej, montaż piłkochwytu oraz wymiana bramek do piłki nożnej na boisku przy ul. Zachodniej w Białymstoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81a00c66-ce99-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000727/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.30 Przebudowa boiska przy ul. Zachodniej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. Plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe, oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wymagania organizacyjne: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto, które należy utworzyć na stronie https://oneplace.marketplanet.pl.Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie ZMK Białystok. https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej zakładka „Korespondencja”. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@zmk.bialystok.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej zakładka „Korespondencja” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zp@zmk.bialystok.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w załączniku nr 8 do SWZ Instrukcja dla Wykonawcy oraz są zamieszczone na stronie https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85.74-79-430, kontakt z inspektorem ochrony danych
w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku, możliwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https:// zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl/nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok /nazwa zamawiającego/ jest Pan Łukasz Żak, kontakt: nr tel. 85.74-79-433 lub adresem email: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr postępowania: TT.263.28.2021 Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, siatki ogrodzeniowej, montaż piłkochwytu oraz wymiana bramek do piłki nożnej na boisku przy ul. Zachodniej w Białymstoku, dz. nr 318/4, 319/12, 321/14, 328/11, 329/13, 849/14, 330/15, 850/15, 851/9, 405/21, 407/4 obr. 9 Nowe Miasto./dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TT.263.28.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, siatki ogrodzeniowej, montaż piłkochwytu oraz wymiana bramek do piłki nożnej na boisku przy ul. Zachodniej w Białymstoku, dz. nr 318/4, 319/12, 321/14, 328/11, 329/13, 849/14, 330/15, 850/15, 851/9, 405/21, 407/4 obr. 9 Nowe Miasto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44313100-8 - Siatka druciana ogrodzeniowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów
w określonych przez zamawiającego kryteriach.

PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia przez wykonawcę.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną.
Za co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę) zamawiający uzna robotę budowlaną związaną z budową lub remontem nawierzchni boiska ze sztucznej trawy o wartości brutto minimum 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
UWAGA!
Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - według załączonego wzoru załącznik nr 2.1 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według załączonego wzoru załącznik nr 2.4, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zwieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według załączonego wzoru załącznik nr 2.2 do SWZ. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załączonego wzoru załącznik nr 4 do SWZ, wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według załączonego wzoru załącznik nr 5 do SWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:
1) zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych - wykonawca składa je wraz z ofertą,
2) jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
3) zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych,
4) przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania:
Próbkę sztucznej trawy i granulatu wraz z wymienionymi poniżej dokumentami wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z ofertą:
Nawierzchnia musi posiadać następujące badania:
a) raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO,
b) badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013,
c) klasyfikacja reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum Bfl-s1,
d) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm,
e) aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer),
f) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,
Ww. środki przedmiotowe (litera a – f) wykonawca składa w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl.
g) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję - dokument składany jest przed podpisaniem umowy.
5) W przypadku próbek Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) Pzp. Próbki należy dostarczyć do dnia składania ofert, tj. do dnia 7 lipca 2021 r. do godziny 10:00 do siedziby zamawiającego, tj. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo wskazane jest, aby wykonawcy dostarczający próbkę w postaci sztucznej trawy i granulatu do siedziby zamawiającego osobiście, poinformowali zamawiającego o tym fakcie drogą telefoniczną pod nr 85 74 79 430 w czasie jej przekazywania. Próbkę należy dostarczyć do kancelarii w terminie składania ofert w czasie godzin pracy Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj. poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 15:30.

Próbki należy zapakować, zaadresować i dostarczyć do zamawiającego oraz odpowiednio opisać:

„Próbki stanowiące załącznik do oferty w postępowaniu nr TT.263.28.2021 na: Wymianę nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, siatki ogrodzeniowej, montaż piłkochwytu oraz wymiana bramek do piłki nożnej na boisku przy ul. Zachodniej w Białymstoku, dz. nr 318/4, 319/12, 321/14, 328/11, 329/13, 849/14, 330/15, 850/15, 851/9, 405/21, 407/4 obr. 9 Nowe Miasto.

Nie otwierać przed dniem 7 lipca 2021 roku, godz. 10:30” wraz ze wskazaniem wykonawcy przekazującego próbkę.

6) Zwrot materiałów wykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 72 ust. 1-3 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych - wykonawca składa je wraz z ofertą,
2) jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
3) zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych,
4) przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania:
Próbkę sztucznej trawy i granulatu wraz z wymienionymi poniżej dokumentami wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z ofertą:
Nawierzchnia musi posiadać następujące badania:
a) raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO,
b) badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013,
c) klasyfikacja reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum Bfl-s1,
d) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm,
e) aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer),
f) atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,
g) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję - dokument składany jest przed podpisaniem umowy.
Ww. środki przedmiotowe (litera a – f) wykonawca składa w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony Formularz Ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, który należy sporządzić poza aplikacją - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru Formularza Oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. Formularz Oferty nie podlega uzupełnieniu,
Ww. dokument:
• nie podpisany oraz niezałączony do oferty, tj.: Formularz Ofertowy stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty,
b) przedmiotowe środki dowodowe w postaci próbki sztucznej trawy i granulatu o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wynikami badań,
c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 1 SWZ (załącznik nr 2.1 do SWZ)
- w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (spółki cywilne/konsorcja), oświadczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby oświadczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania składa także podmiot udostępniający zasób.
d) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 SWZ (załącznik nr 2.2 do SWZ)
- w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne/konsorcja) oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
e) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 9 SWZ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy),
f) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 20 pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy),
g) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
h) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. Zamawiający żąda, by wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przypadku warunków, które dotyczą wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, aby do oferty dołączyli oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty będą wykonane przez poszczególnych wykonawców - według załączonego wzoru załącznik nr 2.3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11 ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
Na podstawia art. 455 ust. 1 pkt 1 litera a) b) i c) ustawy Pzp dopuszcza się zmianę umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
niezależnie od wartości tej zmiany, o ile zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki (określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy): - Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1: - w przypadku zmiany stawki VAT,- zmiany obowiązujących przepisów prawa,- na zasadach określonych w § 5 umowy. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-2, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osób, nowe osoby muszą posiadać uprawnienia wymagane stosownie do wykonywanych czynności oraz kwalifikacji, takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ, Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy w skutek działania siły wyższej jest zobowiązania do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, w tym poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z działaniem siły wyższej. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Na podstawia art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza się zmianę umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, zamawiający: nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp,
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 454 ust. 2 ustawy Pzp zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści, narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie ,w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.
Szczegółowe zapisy znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy § 11 ZMIANA UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX - Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.
2021-06-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane