Przetarg

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 322 i Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie.

11-08-2021, 12:36

Dane kontaktowe

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów
Komisji Edukacji Narodowej 61,02-777 Warszawa
e-mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl
http:// www.ursynow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 322 i Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-777

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ursynow.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 322 i Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-936afb7d-f8f5-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000102/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Termomodernizacja SP 322 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie z poniższą kolejnością.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.

4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

5) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

6) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje w pkt. 3 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA została zawarta w pkt. 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.51.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2113802,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 322 i Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie.
Informacje ogólne
Teren objęty zakresem inwestycji znajduje się na działce szkoły oraz przedszkola na działce ew. nr 9, obręb 1-10-16 . Teren ogrodzony. Na działce znajduję się zespół budynków oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 322 oraz Przedszkole nr 401. Zakres robót budowlanych objętych umową dotyczy Szkoły Podstawowej nr 322 oraz Przedszkola nr 401.
Obiekt jest budynkiem murowanym, wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym. Wysokość budynku w częściach niskich około 5 m / w częściach wysokich około 9 m. Budynek został zbudowany w technologii tradycyjnej i w systemie budownictwa oświatowego (SBO), składa się z kilku nieregularnych brył o zróżnicowanej wysokości. Budynek jest w niewielkim stopniu podpiwniczony. W 2005 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną.
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonane zostały z gazobetonu o grubości 30 cm, ściany zewnętrzne piwnic – z betonu ocieplonego styropianem. Stropy między kondygnacjami zostały wykonane z płyt konstrukcyjnych prefabrykowanych. Nad „forum” występuje dach typu lekkiego, nad pozostałą częścią obiektu stropodach wentylowany. Nowo wybudowana sala gimnastyczna z zapleczem i łącznikiem posiada ściany zewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych o grubości 24 cm ocieplonych 15 cm styropianu oraz dach ocieplony 20 cm wełny mineralnej. W 2014 r. wykonano częściową rozbudowę Przedszkola nr 401 a w roku 2021 częściowa rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 322.
Dane charakterystyczne:
- Powierzchnia zabudowy- ok. 3.000 m2
- Powierzchnia użytkowa- ok. 3.667 m2
Wysokość budynku- w częściach niskich około 5 m / w częściach wysokich około 9 m.
- Kubatura: 15.991 m3
- Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje,

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

a) prace rozbiórkowe i przygotowawcze
b) termomodernizacja budynku:
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropodachów
- malowanie elewacji
- modernizacji instalacji c.o.
- wymiana witryny pionowej (przeszklenia) w ramie stalowej przy forum
- likwidacja świetlików nad przeszkolonymi wykuszami
- wymiana opaski betonowej
- wymiana świetlików nad forum
- wymiana instalacji odgromowej
- wymiana rynien i rur spustowych
-demontaż i ponowny montaż elementów umieszczonych na elewacji m.in.: krat, tabliczek, kamer, klimatyzatorów, uchwytów do flag,
- wymiana parapetów, obróbek blacharskich i kratek wentylacyjnych
c) uporządkowanie terenu po zakończonych robotach budowlanych

Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania związane z realizacja zamówienia
Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie zgody związanej z potrzebą zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót oraz poniesienia kosztów zajęcia terenu oraz kosztów ustawienia
i obsługiwania oraz likwidacji wymaganych znaków drogowych i elementów zabezpieczenia ruchu zapewniających bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Realizacja robót nie powinna kolidować z normalnym funkcjonowaniem szkoły. Od września 2021 r. należy przewidzieć konieczność zabezpieczania budynku szkoły i przedszkola przed zapyleniem. Przy końcowym odbiorze robót Zamawiający będzie wymagał dokładnego oczyszczenia zabrudzonych pomieszczeń oraz usunięcia wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektu organizacji robót w uzgodnieniu z Użytkownikiem i uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Teren budowy musi być trwale oddzielony od ciągów komunikacyjnych i miejsc w których przebywają uczniowie. Należy zabezpieczyć wyjścia ewakuacyjne z budynku. Dojazd na plac budowy należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz do prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia drzew, krzewów i roślin zlokalizowanych blisko elewacji budynku poprzez przesadzenie ich na czas trwania robót termomodernizacyjnych i odpowiednią pielęgnację z zastrzeżeniem, że podmiot, który dokonał zniszczeń terenu zieleni zobowiązany jest do odtworzenia terenu zieleni zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880). W przypadku uszkodzenia zieleni Wykonawca jest zobowiązany do zakupu na własny koszt roślin zastępczych wskazanych przez Dyrektora placówki.
Wszelkie uwagi do dokumentacji Wykonawca winien zgłosić projektantowi i zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem, nadzorem inwestorskim oraz Zamawiającym.
Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów (jest to warunek odbioru robót).
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nieuwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, przepisów BHP, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.
Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób uprawnionych.
Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty elewacyjne, roboty dachowe i dekarskie, roboty instalacji elektrycznej, roboty montażowe, roboty wykończeniowe, prace zewnętrzne.
Szczegółowe informacje dot. zastosowanej klauzuli społecznej zawarto w pkt. 6 SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść, która będzie załącznikiem nr 6 do umowy oraz:
 Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
 Projekt techniczny termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 322 oraz Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie stanowiący załącznik nr 6a do SWZ;
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 6b do SWZ;
 Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6c do SWZ;
 Wzór materiałów informacyjnych stanowiące załącznik nr 6d do SWZ;
 Dokumentacja fotograficzna drzew stanowiąca załącznik nr 6e do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
1) I kryterium: „cena brutto” – waga 60%
2) II kryterium: „okres gwarancji” – waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie2, budowie3 lub przebudowie4 budynku o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, która swoim zakresem obejmowała min. remont lub wykonanie elewacji.
UWAGA!
¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
2 Pod pojęciem remontu, w rozumieniu art.3 pkt. 8) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 j. t. ze zm.) należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym
3Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art.3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 j. t. ze zm.);


2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 j. t. ze zm.);
oraz
b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 j. t. ze zm.).

oraz
c) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 j. t. ze zm.);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 lit. a) SWZ dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 7 do SWZ).
7) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.2. lit a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-26 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
c) Potwierdzenia wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 13 SWZ;
d) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
f) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ (w przypadkach o których mowa w pkt 12 pkt 5) SWZ.
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
 Monika Komorowska - inspektor w Wydziale Infrastruktury,
tel. 22/ 443-73-16
 Paweł Lach - podinspektor w Wydziale Infrastruktury,
tel. 22/443-72- 35
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
 Anna Bacińska – główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,
tel. 22 443-71-47
e-mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl
2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane