Przetarg

Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowo-garażowym w Subkowach

03-08-2022, 13:32

Dane kontaktowe

GMINA SUBKOWY
ul. Józefa Wybickiego 19 A ,83-120 Subkowy
tel. 585368501
fax. 585368501
e-mail: urzad@subkowy.pl
http:// http://bip.ugsubkowy.nv.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowo-garażowym w Subkowach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUBKOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Wybickiego 19 A

1.5.2.) Miejscowość: Subkowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585368501

1.5.8.) Numer faksu: 585368501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@subkowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugsubkowy.nv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowo-garażowym w Subkowach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c377058d-131d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016555/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gminnych w Subkowach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c377058d-131d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO, Administrator informuje, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Subkowy, z siedzibą przy ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e-mail: iod@subkowy.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Podstawa prawna przetwarzania
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowo-garażowym w Subkowach” i zawarcia umowy oraz jej realizacji i rozliczenia, a także rozliczenia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Subkowy – 2021 r.”.
5. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp oraz realizacji ww. umowy dotacji.
6. Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Dobrowolność podania danych osobowych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. Profilowanie danych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RK.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowo-garażowym w Subkowach.

2. Prace wykonywane będą na budynku magazynowo-garażowym przy ul. Sportowej 1a – działka oznaczona ewidencyjnie nr 406/1, obręb ewidencyjny Subkowy.

3. Zakres robót obejmuje:
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy oraz placów składowych, materiałów budowlanych i materiałów z rozbiórki zgodnie z wymogami BHP;
- rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych mocowanych do łat drewnianych;
- rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki (ok 200 m2);
- utylizację wyrobów posiadających azbest – wszystkie odpady należy przekazać do zagospodarowania (utylizacji) w zakładzie do tego przeznaczonym. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie zadania w terminie nie później niż do 15 października 2022 r., przekładając Zamawiającemu dokumenty (wygenerowane z systemu BDO) potwierdzające zagospodarowanie (utylizację) odpadów;
- zabezpieczenie budynku po zdjęciu pokrycia dachowego przed czynnikami atmosferycznymi, szczególnie przed deszczem i gradem;
- wywóz gruzu, papy (Zamawiający zwraca uwagę, że zadanie nie zakłada zdjęcia papy z całej powierzchni dachu) i innych odpadów z placu budowy w miarę postępu prac – wszystkie odpady należy przekazać do zagospodarowania (utylizacji) w zakładzie do tego przeznaczonym. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować przekazanie odpadów przekładając Zamawiającemu dokumenty (wygenerowane z systemu BDO) potwierdzające zagospodarowanie (utylizację) odpadów;
- uzupełnienie brakujących desek;
- pokrycie dachów blachą stalową – trapezową i powlekaną;
- wymiana wsporników i przewodów instalacji odgromowej
- wymiana rynien dachowy i rur spustowych
- wykonanie pozostałych zadań wymienionych w załączniku 7 do SWZ.

Informacje:
1) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na blachę użytą do pokrycia dachu na okres minimum 20 lat – Wykonawca potwierdza udzielenie gwarancji, przekazując Zamawiającemu stosowne potwierdzenia;
2) blacha użyta do realizacji zadania musi być odporna na czynniki atmosferyczne;
3) kolor blachy – ceglasty-matowy w kolorze o kodzie RAL8004.
4) blacha użyta do realizacji zadania musi mieć profil T20.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261400-8 - Pokrywanie

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262660-5 - Usuwanie azbestu

90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do:
• rejestru zawodowego lub handlowego (np. KRS, CEIDG);
• bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla jednej i wszystkich szkód z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000 zł.
Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinien obejmować także odpowiedzialność za szkody:
- wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,
- wyrządzone przez Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców), o ile będą zaangażowani w realizację umowy,
- powstałe po wykonaniu pracy wynikłe z nienależytego wykonania pracy lub usługi,
- wyrządzone w mieniu będącym przedmiotem czynności prac i usług,
- w mieniu powierzonym (pozostającym w pieczy, pod dozorem lub pod kontrolą), o ile powierzenie mienia będzie miało miejsce,
- wyrządzone w instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac;

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) w zakresie zdolności technicznej:
– w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, która polegała na przebudowie, modernizacji lub remoncie pokrycia dachowego;
- posiada umowę na utylizację wyrobów zawierających azbest;
- dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do zbiórki i transportu odpadów zawierających azbest posiadającym legalizowaną wagę.
2) w zakresie zdolności zawodowej:
– dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia kierownika budowy – osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
- Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu zamówienia są lub zostaną przeszkolone w zakresie BHP demontażu wyrobów zawierających azbest oraz prac związanych z remontem dachu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie Wykonawcy zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga:
Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia oświadczenia, w przypadku gdy ofertę w postępowaniu złoży tylko jeden Wykonawca;

2) potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2.2;
3) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 5 ust. 2.3 pkt 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykazu osób, o których mowa w rozdziale 5 ust. 2.3 pkt 2, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

jw.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1400,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 23 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00.
3. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 i z 2022 r. poz. 1079).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014 Urzędu Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem: „Wadium – Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowo-garażowym w Subkowach”.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na Gminę Subkowy adres: ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy.
7. Wadium za poprawnie wniesione uznaje się w momencie:
1) w formie pieniężnej – uznania na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie upływu składania ofert;
2) w formie gwarancji lub poręczeń – przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1) zmiany osób, albo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowany podmiot;
2) zmiany ilości, rodzaju, technologii wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że zmiany wynikają z zasad wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie;
3) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia w przypadku zaprzestania produkcji materiału, bądź jego wycofania z rynku. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie.

2. Zmiana warunków umowy jest również dopuszczalna na zasadzie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 ustawy Pzp, a także w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego lub danych teleadresowych.
3. Powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni