Przetarg

Remont dachu na budynku kajakarni w Ośrodku Szkoleniowym NBP w Starejwsi.

04-08-2022, 13:53

Dane kontaktowe

NARODOWY BANK POLSKI
ul. Świętokrzyska 11/21 ,00-919 Warszawa
e-mail: dkrz-WPO1@nbp.pl
http:// www.nbp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu na budynku kajakarni w Ośrodku Szkoleniowym NBP w Starejwsi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY BANK POLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętokrzyska 11/21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-919

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkrz-WPO1@nbp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nbp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

polityka pieniężna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu na budynku kajakarni w Ośrodku Szkoleniowym NBP w Starejwsi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89b32767-130f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zamowienia.nbp.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zamowienia.nbp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja w postępowaniu oudzielenie zamówienia, a w szczególności: a) składanie ofert, w tym ofert dodatkowych b) zaproszenie do negocjacji c) wymianainformacji, d) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, - odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na Platformie Zakupowej NBP pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl.
2) Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać pytanie do Zamawiającego.
3) Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem
założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl Proces
akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.
4) Złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.
5) Platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 100 MB.
6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do
paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) W postępowaniu ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9) Wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie w załączniku nr 1 i 2 do SWZ. 10) Pozostałe informacje: a) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako „niejawny”. b) W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis. c) Pierwsza czynność podpisania oferty
kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym może wymagać zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir
oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego
odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy. Aby podpisać ofertę podpisem zaufanym
należy posiadać Profil Zaufany, który umożliwi podpisywanie plików.
11) W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem
ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować
do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 17:00): Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223 Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl, E-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SEZ/DRZ-WPO1-SK-241-0426/DA/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie robót remontowych w zakresie wymiany pokrycia dachu w budynku kajakarni pałacu Radziwiłłów w Starejwsi,
b) wykonanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji powykonawczej,
c) udzielenie i realizacja 60 miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do Swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie (umowę) na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachu w obiekcie podlegającym ochronie konserwatorskiej, o wartości brutto umowy nie mniejszej niż 150 000,00 zł.
Uwaga:
w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;

b) dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 1 osobą, odpowiedzialną za kierowanie robotami remontowymi, posiadającą czynne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz spełniającą wymagania art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zamowienia.nbp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnegozamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
4. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
5. Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zamawiający zaprosi do negocjacji tych Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty.
6. Wizja lokalna: Zamawiający informuje, że zostanie przeprowadzona obligatoryjna wizja lokalna, która umożliwi zapoznanie się z przedmiotem zamówienia w obiekcie NBP w Starejwsi ul. Węgrowska 26 . Zasady dotyczące obligatoryjnej
wizji lokalnej opisane są w Rozdziale 3 ust. 8 SWZ.
7. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 90 dni od dnia protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.