Przetarg

Naprawa i malowanie pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22

16-09-2022, 12:39

Dane kontaktowe

SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ
ul. Adama Mickiewicza 22,43-300 Bielsko-Biała
tel. 334997857
e-mail: slawomir.pieronek@bielsko-biala.sr.gov.pl
http:// www.bielsko-biala.sr.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa i malowanie pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334997857

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: slawomir.pieronek@bielsko-biala.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsko-biala.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa i malowanie pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-419ffe7b-359f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086529/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Naprawa i malowanie pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-419ffe7b-359f-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego): Mozilla Firefox ver.65 i późniejsze, Google Chrome ver.66 i późniejsze, Opera ver.58 i późniejsze, Microsoft Edge ver.18 i późniejsze,
lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. System operacyjny Windows 7 i późniejsze.
Oprogramowanie wbudowane w System Ezamowienia.gov.pl: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w Ssystemie operacyjnym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
􀀁􀀁 administratorem danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel.(033) 499 78 00, fax: (33) 499 78 01, e-mail: oddzial.gospodarczy@bielsko-biala.sr.gov.pl;
􀀁􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej jest Pan Marcin Górkiewicz, tel.: (33) 499 78 87, adres e-mail: iod@bielsko-biala.sr.gov.pl;
􀀁􀀁 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia, nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej”, który prowadzony jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;
􀀁􀀁 odbiorcami danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce Ochrona danych osobowych oraz w SWZ niniejszego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG/TP/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 137089,96 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa i malowanie pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261221-9 - Malowanie dachów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261910-6 - Naprawa dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:
a. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co najmniej dwie umowy (zamówienia) obejmujące roboty budowlane polegające na remoncie, konserwacji, przebudowie lub rozbudowie w budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości brutto nie mniejszej niż ¾ ceny składanej oferty każda. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W tym miejscu Zamawiający wyjaśnia, iż po myśli §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.) budynek użyteczności publicznej to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b. wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót jako osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki z pkt 5.1.1-5.1.4 powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100), w terminie składania ofert (dzień i godzina).
Szczegółowe zasady i opis sposobu wniesienia wadium znajdują się w rozdziale 12 SWZ niniejszego postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

jak w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

20.3. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art.454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zamawiający dopuszcza jedynie złożenie oferty w formie elektronicznej przy wykorzystaniu portalu ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni