Przetarg

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy oraz sali gimnastycznej przy SP Końskowola”

08-03-2023, 12:46

Dane kontaktowe

Gmina Końskowola
Pożowska ,24-130 Końskowola
e-mail: zamowienia@konskowola.info.pl
http:// https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy oraz sali gimnastycznej przy SP Końskowola”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskowola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pożowska

1.5.2.) Miejscowość: Końskowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konskowola.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy oraz sali gimnastycznej przy SP Końskowola”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f301c9d7-bd99-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004801/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy

1.1.6 Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej przy SP Końskowola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl, zakładka
Korespondencja. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@konskowola.info.pl”. 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym, a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 tj.).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Ogólne zasady korzystania z
Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Urzędu Gminy Końskowola;
https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość
złożenia Oferty w postępowaniu. 11. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola, Końskowola, ul. Pożowska 3a, tel. 81 881
62 01, ugkonskowola@post.pl jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, kontakt email:
iodo@konskowola.info.pl
3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w
zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy oraz sali gimnastycznej przy SP Końskowola”, znak: ZP.271.1.4.2023
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa
mają do tego uprawnienie.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
􀀀 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
􀀀 ich sprostowania - art. 16 RODO**
􀀀 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
􀀀 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
􀀀 ich sprostowania - art. 16 RODO**
􀀀 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
6. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:􀀀 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
􀀀 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
􀀀 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego.
12. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Końskowola w związku z realizacją
zamówienia publicznego w siedzibie urzędu.
Wyjaśnienia
*W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
**prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
***prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I-Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy.

Zakres prac obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z blachy
- ułożenie membrany p.wilgociowej,
- ułożenie nowych kontrłat i łat drewnianych,
- ułożenie nowego pokrycia z blachy panelowej gr.0,5mm na rąbek stojący wraz z
obróbkami,
- ułożenie orynnowania,
- ułożenie płotków przeciwśniegowych.
Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 1A/1B do SWZ. Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest także we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 3A/ nr 3B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje
kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja i rękojmia [G] 40%= 40 pkt.
2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
Cena oferty- max 60 pkt
C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt
Sposób obliczania punktów dla kryterium rękojmia i gwarancja:
Rękojmia i gwarancja dotyczy wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane
punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 m-cy.
Zamawiający informuje, iż poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem,
że jeżeli Wykonawca wskaże okres rękojmi i gwarancji krótszy niż 60 m-cy, to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze okresu rękojmi i gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu rękojmi i gwarancji 60 miesięcy i w takiej
sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. W zawartej umowie zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 60-66 miesięcy 0 pkt
 67-73 miesięcy 20 pkt
 74 -80 miesięcy 40 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium rękojmia i gwarancja oceniany
będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II-Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej SP w Końskowoli.

Zakres prac obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z blachy, ołacenia dachu i papy,
- ułożenie membrany p.wilgociowej,
- ułożenie nowych kontrłat i łat drewnianych,
- ułożenie nowego pokrycia z blachy panelowej gr.0,5mm na rąbek stojący wraz z
obróbkami,
- ułożenie orynnowania,
- ułożenie płotków przeciwśniegowych.
Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 1A/1B do SWZ. Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest także we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 3A/ nr 3B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-26 do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje
kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja i rękojmia [G] 40%= 40 pkt.
2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
Cena oferty- max 60 pkt
C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt
Sposób obliczania punktów dla kryterium rękojmia i gwarancja:
Rękojmia i gwarancja dotyczy wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane
punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 m-cy.
Zamawiający informuje, iż poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem,
że jeżeli Wykonawca wskaże okres rękojmi i gwarancji krótszy niż 60 m-cy, to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze okresu rękojmi i gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu rękojmi i gwarancji 60 miesięcy i w takiej
sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. W zawartej umowie zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.
Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 60-66 miesięcy 0 pkt
 67-73 miesięcy 20 pkt
 74 -80 miesięcy 40 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium rękojmia i gwarancja oceniany
będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część I i część II:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
d. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże że:
 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/remoncie/wymianie pokrycia dachowego
o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda,

Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
2) roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie

 Dysponowanie co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem jako kierownik budowy lub kierownik robót ww. branży liczonym od dnia uzyskania uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w każdej części nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty w każdej części wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

Część I i część II:
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -wg załącznika nr 2 do niniejszej SWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -wg
załącznika nr 4 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby (wzór – załącznik nr 4a do SWZ)
oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu
rejestracyjnego– załącznik Wykonawcy;
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
załącznik wykonawcy
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
6) zobowiązania podmiotów do udostępnienia zasobów w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów –sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz- zgodnie z rozdziałem X.
W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
Przed zawarciem umowy w każdej części konieczne jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca w każdej części złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierowników Budowy (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa). Przed zawarciem umowy w każdej części, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysów w zakresie robót budowlanych sporządzonych zgodnie z przedmiarami robót, znajdującymi się w zał. nr 1A/1B do SWZ. Kosztorysy mają charakter pomocniczy, ich zadaniem jest ułatwienie wykonawcy rozpoznania zakresu umowy i skalkulowania na własną
odpowiedzialność i ryzyko – ceny oferty. Wykonawcy nie służą żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niedoszacowania, przeszacowania, pominięcia lub innych błędów w kosztorysie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w części I w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych).
3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w części II w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
3. W każdej części wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu,
4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Końskowola nr rachunku: Nr 93 8741 0004 0000 2206 2000 0190. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zamówienia i części którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu – Wadium- i wskazywać której części dotyczy, znak sprawy ZP.271.1.4.2023
6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powyżej.
7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
9. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola.
10. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
11. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy w każdej części mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, w tym poświadczonej przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie
dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na interes Zamawiającego (np. roboty zamienne,
nowsza, korzystniejsza technologia),
e) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych
lub spełnienie wymogów technologicznych, dotyczy to także działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze, wojny), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
f) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu
niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
i) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
2) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ),
3) wykonania robót zamiennych lub robót w nowszej technologii w stosunku do zaprojektowanej a pozwalających na zaoszczędzenie czasu, kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
4) robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w dokumentacji proj,-technicznej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
ekonomicznych powierzenie wykonania robót innemu wykonawcy nie jest możliwe, a oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz spowodowałoby istotną niedogodność dla zamawiającego– co zostanie poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. Wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości. Konieczność wykonania robot zamiennych lub zamówienia dodatkowego musi być potwierdzona w protokole konieczności wykonania robot wraz z uzasadnieniem, wystawionym przez Wykonawcę, zarekomendowanym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub
konieczność zapobieżenia awarii.
5) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane z uwagi na ich zbędność
dla prawidłowego wykonania umowy lub gdy wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej)
cd. we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.