Przetarg

REMONT DACHU WRAZ Z JEGO MALOWANIEM DLA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY

16-05-2023, 00:15

Dane kontaktowe

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY
ul. Wojska Polskiego 56,56-400 Oleśnica
e-mail: sekretariat@pceik.pl
http:// www.pceik.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT DACHU WRAZ Z JEGO MALOWANIEM DLA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932183217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pceik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pceik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DACHU WRAZ Z JEGO MALOWANIEM DLA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b712bba-f351-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b712bba-f351-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
2. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@pceik.pl (nie dotyczy składania ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się skutecznie na Platformie e- Zamówienia i postępować zgodnie z
instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCEiK.KG.241.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

REMONT DACHU WRAZ Z JEGO MALOWANIEM DLA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY
Projektowany zakres prac budowlanych. Ze względu na wartości estetyczne obiektu oraz jego zabytkowy charakter konieczne jest zabezpieczenie, konserwacja i przywrócenie elementów pierwotnego wystroju zewnętrznego budynku.
Projektuje się remont w zakresie:
 demontaż istniejących rynien oraz opierzenia
 demontaż istniejących wydr kominowych,
 usunięcie rdzy,
 lokalna wymiana elementów skorodowanych pokrycia dachowego,
 gruntowanie powierzchni dachu farbą podkładową,
 malowanie pokrycia dachowego farbą w celu wydłużenia żywotności pokrycia dachu), o odcieniu maksymalnie zbliżonym do obecnego koloru blachy, o właściwościach „metalicznych”,
 malowanie stolarki okiennej w obrębie dachu w kolorze odpowiadającym stanowi istniejącemu,
 wykonanie nowych rur spustowych z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym,
 wykonanie nowych wydr kominowych,
 uzupełnienie istniejących płotków śniegowych lub wymiana na rozbijacze śniegu wg zachowanych historycznych informacji,
 wymiana sztucerów rur spustowych z PCV na żeliwne z wyczystką w kolorze antracytowym.
Uwagi:
 Należy przewidzieć zachowanie wszystkich elementów detalu, w tym gzymsów wieńczących.
 Należy zachować istniejące ławy kominowe.
 w przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia wskazanych prac nowych okoliczności lub zagrożeń należy zawiadomić właściwy organ konserwatorski oraz projektanta, celem podjęcia stosownych działań.
 w przypadku stwierdzenia w trakcie demontażu obecnych rynien oryginalnych ozdobnych elementów, należy je zachować, odczyścić i wtórnie zamontować w nowych rynnach.
 wszelkie niejasności i zmiany należy konsultować z autorami opracowania. Każdorazowa zmiana do projektu powinna być uzgodniona z projektantem tej branży, której ta zmiana dotyczy.
 pozostałe nieuściślone kwestie techniczne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami.
 roboty remontowo - budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez producentów materiałów.
 Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i ppoż. i ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osób do tego uprawnionych.
 wszelkie niejasności, nieprzewidziane sytuacje i wątpliwości wynikłe z odkrywek lub rozbiórek oraz ewentualne zmiany w przyjętych rozwiązaniach i standardzie wykończenia – do konsultacji bieżącej z DWKZ we Wrocławiu, Projektantem i uzgodnienia z Inwestorem w trybie nadzoru autorskiego i konserwatorskiego
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – ponieważ podczas wykonywania robót wystąpią rodzaje robót stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. – w sprawie informacji oraz planu BiOZ (Dz.U. nr 120, poz. 1126), niezbędne będzie sporządzenie w/w planu

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa wykonana przez: Łapacz Winkowski Architekci sp. z o. o., ul. Powstańców Śląskich 112, 53-333 Wrocław.
2. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz wszelkie roboty towarzyszące (organizacja placu budowy, zaplecze itp.) i inne niezbędne do prawidłowego wykonania prac.. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym
3. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. Zamówienie jest/nie jest podzielone na części. Przyczyny nie podzielenia zamówienia na części: zamówienie o stosunkowo niewielkiej wartości, odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, podział zamówienia nie jest uzasadniony funkcjonalnie i organizacyjnie.
(CPV): 45261210-9

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z rozdz. XI SIWZ
2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
3. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: przynajmniej 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie dowolnego dachu budynku, o wartości co najmniej 200 tys. PLN
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się dysponowaniem (dysponuje lub będzie dysponował) oraz wskaże podstawę do dysponowania: – kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania pracami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniającym warunki określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020 poz. 282 ze zm.)
c) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
6) Zgodnie z art. 118 pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika nr 6 do SWZ;
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według załącznika nr 3 do SWZ;
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ¬– według załącznika nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12. Do oferty (wg formularza zamieszczonego na stronie postępowania) należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy występującego wspólnie/Podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub udostępniania zasobów przez podmiot trzeci, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, podmiot trzeci;
4) Następujące podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z rozdz. XIV SWZ, za wyjątkiem dokumentów, które będą żądane od Wykonawcy najkorzystniejszego,
5) Dokument wadium.
6) Zobowiązanie podmiotu(ów) trzeciego(ich) – jeśli dotyczy
7) Pozostałe dokumenty wskazane w SWZ – jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XVI. Wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset), w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 9584 0008 2001 0011 4736 0007 wpisując tytuł przelewu: wadium i numer (sygnaturę) postępowania
3. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców przed zawarciem umowy, b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wskazano we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 13:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.