blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Wymiana pokrycia dachowego na nowe wraz z termomodernizacją dachu na budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie”

18-05-2023, 08:27

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W BRZOSTOWIE
ul. Wacława Popiela 4,89-350 Brzostowo
tel. 672874111
fax. 672874111
e-mail: [email protected]
http:// http://ckrbrzostowo.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wymiana pokrycia dachowego na nowe wraz z termomodernizacją dachu na
budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W BRZOSTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300749585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wacława Popiela 4

1.5.2.) Miejscowość: Brzostowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-350

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672874111

1.5.8.) Numer faksu: 672874111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckrbrzostowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana pokrycia dachowego na nowe wraz z termomodernizacją dachu na
budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cefba15a-f4a2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221469

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00147777/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.2 kompleksowa wymiana dachu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cefba15a-f4a2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), dalej „PZP” informujemy, iż Państwa dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Państwa danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, ul. Wacława Popiela 4, Brzostowo, 89-350 Miasteczko Krajeńskie: [email protected]
Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie: http://ckrbrzostowo.pl/rodo/

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja na zlecenie Zamawiającego robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego na nowe wraz z termomodernizacją dachu na budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie wraz z robotami towarzyszącymi - zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem inwestorskim oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Rozpatrywany dach/stropodach budynku:
SEGMENT A- dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 10%, pokrycie dachu- papa,
SEGMENT B i C- stropodach kopertowy o nachyleniu połaci 2%, pokrycie dachu- papa,
SEGMENT D- stropodach jednospadowy o nachyleniu połaci 2 %, pokrycie dchu- papa.
Zakres prac remontowych obejmuje:
• Zabezpieczenie terenu budowy,
• Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej i wykonanie nowych,
• Wymiana obróbek blacharskich dachowych i kominowych (na wszystkich segmentach)
• Wymiana instalacji odgromowej,
• Demontaż istniejącego pokrycia w postaci papy, skucie szlichty betonowej i zdjęcie warstwy szlaki/żużlu (na segmentach B i C),
• Wymiana okładzin kominowych wraz z dociepleniem i malowaniem (na wszystkich segmentach),
• Położenie warstwy papy oraz styropapy + papa nawierzchniowa (na segmentach B i C),
• Położenie styropapy + papa nawierzchniowa (na segmentach D),
• Położenie pokrycia z 2×papa, podkładowa + nawierzchniowa (na segmencie A),
• Wymiana warstwy polepy na wełnę mineralną 2×15 cm (na segmencie A0,
• Rozebranie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i wykonanie nowych,
• Roboty porządkowe,
• Roboty wykończeniowe.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ. Wszystkie parametry podane w Załączniku nr 6 do SWZ należy traktować jako minimalne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ. Musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania opisanego w SWZ i w załącznikach do niej, obowiązujących przepisów oraz sprawowania nadzoru wykonawczego na budowie. W oferowanej cenie ryczałtowej Wykonawca ujmie wszelkie koszty, jakie może ponieść z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w niniejszej SWZ, a także koszty ryzyka Wykonawcy związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Skutek pominięcia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, obciążać będzie Wykonawcę. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryteriów:

1) cena oferty - 60 %

Pc = Cn / Co x 100 pkt. x 60 %

Pc – punkty za kryterium ceny
Cn – najniższa oferowana cena zamówienia spośród złożonych ofert
Co – oferowana cena zamówienia badanej oferty

2) termin gwarancji - 40 %

Pg = TG bad. / TG max. x 100 pkt. x 40%

Pg – liczba punktów za kryterium termin gwarancji
TG bad – termin gwarancji oferty badanej
TG max – najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert

Zamawiający ustalił minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za kryterium ceny i terminu gwarancji:

Pł = Pc + Pg
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru w ust. 2, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
− art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
− art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
− art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
− art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.),
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
− art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
według wzoru z załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
c) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Zamawiający żąda od wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp przedstawienia środka dowodowego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w pkt 5 ppkt 1 lit. a)-c) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania - według wzoru z Załącznika nr 5 do SWZ.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie właściwe przepisy następujących aktów prawnych:
1) ustawa PZP,
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 ze zm.),
3) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ze zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4. Realizacja części przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, który przez swoje zachowanie lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Realizacja części przedmiotu umowy przez podwykonawców musi być zgodna z oferowaną przez Wykonawcę ceną dostawy paliwa z uwzględnieniem stałego rabatu kwotowego określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie informacje zawarte w załączniku nr 1 do SWZ- projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie dodatkowe informacje zostały zawarte w SWZ wraz z załącznikami.