Przetarg

Robota budowlana w zakresie wykonania niezbędnych napraw, w tym uszczelnienia pokrycia dachowego na części produkcyjnej budynku IT1 wraz z ułożeniem nowej wierzchniej warstwy pokrycia dachowego.

18-05-2023, 11:03

Dane kontaktowe

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów
tel. (17) 8676239
e-mail: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
http:// https://rarr.rzeszow.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Robota budowlana w zakresie wykonania niezbędnych napraw, w tym uszczelnienia pokrycia dachowego na części produkcyjnej budynku IT1 wraz z ułożeniem nowej wierzchniej warstwy pokrycia dachowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 8676239

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Robota budowlana w zakresie wykonania niezbędnych napraw, w tym uszczelnienia pokrycia dachowego na części produkcyjnej budynku IT1 wraz z ułożeniem nowej wierzchniej warstwy pokrycia dachowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2030f58d-f558-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766408

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) wyłącznie poprzez Platformę Zakupową i komunikaty publiczne oraz prywatne, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow
2) lub w przypadku awarii powyższego: drogą elektroniczną: na adres mailowy zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest RARR S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z IOD, wysyłając e-mail na adres: iod@rarr.rzeszow.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publ. pod nazwą Robota budowlana w zakresie wykonania niezbędnych napraw, w tym uszczelnienia pokrycia dachowego na części produkcyjnej budynku IT1 wraz z ułożeniem nowej wierzchniej warstwy pokrycia dachowego – znak sprawy: BS.2611.20.2023 oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacją.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, hostingowe, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe oraz inne, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także właściciel platformy zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego podwykonawcy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązującą u Administratora Instrukcję Kancelaryjną obejmującą Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. W przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi – okres przechowywania dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat – przez okres jego trwania.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BS.2611.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi robota budowlana w zakresie wykonania niezbędnych napraw, w tym uszczelnienia pokrycia dachowego na budynku IT1, zlokalizowanego w miejscowości Jasionka 954A, 36-002 Jasionka (woj. podkarpackie), wraz z ułożeniem nowej wierzchniej warstwy pokrycia dachowego na omawianym obiekcie, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego SWZ. Budynek należy do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Integralnymi załącznikami do STWiORB są zdjęcia oraz rysunki, wizualizujące budynek IT1 oraz wygląd dachu, w celu zobrazowania zakresu prac objętych zamówieniem oraz ułatwienia wyceny.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - naprawczych na dachu budynku Inkubatora Technologicznego IT1 zlokalizowanych w miejscowości Jasionka koło Rzeszowa. Właścicielem budynku jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
W zakres zadania wchodzą następujące prace naprawcze:
1) Budynek IT1 - zlokalizowany pod adresem.: Jasionka 954 A, 36-002 Jasionka, woj. Podkarpackie – prace naprawcze będą dotyczyć naprawy poszycia dachowego, dachu pogrążanego w części produkcyjno-magazynowej obiektu o powierzchni około 2925m2 (powierzchnia mierzona po zewnętrznym rzucie obrysu budynku).
W ramach zadania będzie należało wykonać:
• na czas remontu z dachu, należy zdemontować istniejący sprawny system odgromowy zainstalowany na dachu budynku. Mowa tu o zwodach poziomych i uchwytach betonowych przymocowanych w chwili obecnej do istniejącego pokrycia dachowego, oraz masztów odgromowych. Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego cały system odgromowy wraz z uchwytami ma zostać odtworzony przez Wykonawcę w stosunku jeden do jeden uwzględniając dobór uchwytów do nowego pokrycia dachowego. Z uwagi iż na chwilę obecną zamontowane betonowe uchwyty mogą uszkodzić nowe pokrycie dachowe, wymaga się aby Wykonawca wymienił istniejące betonowe uchwyty na uchwyty plastikowo-betonowe co najmniej w stosunku jeden do jeden.
• usunąć z dachu uszkodzone elementy mocowania pionowej i poziomej instalacji odgromowej mowa tu o obciążnikach betonowych do masztów odgromowych oraz betonowych uchwytach poziomej instalacji odgromowe. Należy również usunąć i wymienić na nowe wszelkie uszkodzone betonowe podpory pod centrale wentylacyjne umieszczonej na dachu obiektu,
• zdemontować i usunąć całą istniejącą obróbkę blacharska (obróbka typu A i typu B) na ścianach attykowych w części produkcyjno-magazynowej której długość wynosi około 180m. Wykonać nową obróbkę blacharska na całej długości ścian attykowych w części produkcyjno-magazynowej około 180m.
• zdemontować i usunąć obróbkę wpuszczana w ścianę budynku biurowego (obróbka typu C) o długości około 61m. Wykonać nową obróbkę o długości około 61m. Ścianę na której znajduje się obróbka typu C, będzie należało również wyczyścić i pomalować.
• usunąć miejscowo zalegające inne drobne zabrudzenia leżące na dachu w tym szlam, liście, wykruszona posypkę z pokrycia dachowego - papy (uprzątnąć dach) przed ułożeniem nowego pokrycia dachowego,
• naprawić istniejące miejscowo uszkodzone pokrycie z papy termozgrzewalnej, w tym jeśli będzie to konieczne wykonać dodatkowe mocowanie mechaniczne lub też mocowanie innego rodzaju istniejącego pokrycia dachowego,
• naprawić istniejące miejscowo uszkodzone pokrycie z papy termozgrzewalnej na attykach, w tym jeśli będzie to konieczne wykonać dodatkowe mocowanie mechaniczne lub też mocowanie innego rodzaju istniejącego pokrycia dachowego,
• naprawić (uszczelnić) istniejące miejscowo uszkodzone pokrycie z papy termozgrzewalnej wokół świetlików dachowych, wpustów odwodnienia dachowego, podpór pod centrale wentylacyjne, przebić kanałów wentylacyjnych, przebić technologicznych, przelewów awaryjnych oraz pozostałych elementów wyposażenia zamontowanego na dachu,
• wykonać na całej powierzchni dachu, attykach, wokół świetlików dachowych, wpustów odwodnienia dachowego, podpór pod centrale wentylacyjne, przebić kanałów wentylacyjnych, przebić technologicznych oraz pozostałych elementów wyposażenia zamontowanego na dachu nowe pokrycie z membrany EPDM,
• wykonać modernizację mocowania poziomego systemu odgromowego na dachu budynku, dostosowując go do nowego pokrycia dachowego z membrany EPDM, jednocześnie nie zmieniając trasy instalacji odgromowej,
• wymienić wszystkie uszkodzone i na ich miejsce zamontować takie same nowe obciążniki betonowe (podpory betonowe) pod maszty odgromowe, a także podpory pod centrale wentylacyjne,
• zaimpregnować (przemalować) wszystkie istniejące nieuszkodzone podpory betonowe pod maszty odgromowe, podpory pod centrale wentylacyjne, i inne, oraz wszystkie nowo zamontowane podpory betonowe, dotyczy to dachu w części socjalno-biurowej, jak i dachu w części magazynowo - produkcyjnej,
• miejscowo wyczyścić, odtłuścić i przemalować wszystkie zewnętrzne rury gazowe (całą instalację gazową) które zlokalizowane są na dachu całego obiektu a biegną od skrzynki gazowej z poziomu terenu,
• oczyścić, miejsca korozji pomalować środkiem antykorozyjnym i dwukrotnie przemalować całą konstrukcję wsporczą pod żaluzje techniczne zamontowane na dachu w części biurowej,
• wyczyścić i dwukrotnie pomalować drabinę zewnętrzne prowadzącą z dachu biurowego na niższy dach w części produkcyjno-magazynowej,
• wyczyścić i dwukrotnie pomalować wszystkie elementy stalowe pod centrale wentylacyjne na dachu budynku biurowego,
• wszelkie powstałe odpady podczas prac remontowych Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca przedstawi dokument z utylizacji odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
Załącznik nr 1 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) wraz z Rysunkami 1-5
Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiar
Załącznik nr 6 do SWZ – Kosztorys inwestorski

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
1) K1: Cena – znaczenie w ocenie 70%.
2) K2: Termin wykonania zamówienia – znaczenie w ocenie 30%

Ad. 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 70%
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 70 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 70 punktów

Ad 2) Kryterium: Termin wykonania zamówienia – znaczenie w ocenie 30%.
Punkty za kryterium „Termin wykonania zamówienia” zostaną przyznane w skali punktowej do 30 pkt, na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym.

Ilość punktów zostanie przyznana następująco:
- 0 punktów za zadeklarowanie realizacji zamówienia do 60 dni roboczych,
- 15 punktów za zadeklarowanie realizacji zamówienia do 50 dni roboczych,
- 30 punktów za zadeklarowanie realizacji zamówienia do 40 dni roboczych,

Deklarowany termin wykonania zamówienia dotyczy wszystkich działań, na które składa się zamówienie. Punkty w kryterium „termin wykonania zamówienia” zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia lub zaznaczenia więcej niż jednego wariantu, oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów, a Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas (termin) wykonania zamówienia, tj. 60 dni roboczych. Nie będzie to jednak podstawą do odrzucenia oferty.

Termin wykonania zamówienia, zadeklarowany w formularzu ofertowym, będzie obligatoryjny i wiążący dla realizacji wszystkich zadań składających się na przedmiot zamówienia.

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 30 punktów

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (K1+K2). Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki udziału (zgodnie z art. 116 ustawy Pzp):
a) w zakresie posiadanego niezbędnego doświadczenia
Wykonawca będzie posiadał doświadczenie w realizacji prac w minimum 8 budynkach, w zakresie wykonawstwa lub naprawy pokryć dachowych w technologii EPDM, gdzie powierzchnia danego budynku nie może być mniejsza niż 1 500 m² lub więcej oraz/lub wykonania innego rodzaju zabezpieczeń hydroizolacyjnych w obiektach o powierzchni minimum 1 500 m² lub większej (w tym tarasy, balkony itp.) z użyciem materiału EPDM, w okresie ostatnich 5 lat licząc od daty złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, potwierdzające fakt spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Następnie na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj. w przypadku niniejszego postępowania przedłożenia:
1) referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych czy innych dokumentów, które będą potwierdzały spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. V.2.a. Do dokumentów należy załączyć wykaz realizowanych robót budowlanych, w zakresie wskazanym jako warunek udziału w postępowaniu, gdzie należy ująć: budynek (nazwę bądź krótki opis), metraż, zakres prac oraz termin realizacji.

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych zawartych w w/w oświadczeniu, w trakcie trwania umowy. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienie dowodów, które będą potwierdzać posiadanie wskazanego doświadczenia, które zostało wyszczególnione w wykazie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te, potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane/dostawy, wykonają poszczególni wykonawcy. Zamawiający nie żąda oświadczenia wedle narzuconego wzoru dokumentu.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, oprócz zmian określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym:
a) wynagrodzenia - w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
b) terminu realizacji umowy - w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających ze względu na technologię, normy lub inne przepisy realizację prac przewidzianych
w opisie przedmiotu zamówienia. W w/w sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy o ilość dni, w których prace te nie mogły być wykonywane w związku z zaistnieniem przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: opady atmosferyczne oraz niską temperaturę powietrza. W razie konieczności wydłużenia terminu, Wykonawca wystąpi z wnioskiem, w którym musi udokumentować wystąpienie przyczyn określonych powyżej. Brak możliwości prowadzenia prac musi być zgłaszany Zamawiającemu niezwłocznie.
2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/766408. W celu złożenia oferty należy przejść do transakcji (zakładki) dedykowanej dla niniejszego postępowania z sygnaturą sprawy: BS.2611.20.2023 i daną nazwą postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia
Dla całości zadania maksymalnie do 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Wykonawca może skrócić maksymalny termin realizacji zamówienia, poprzez złożenie deklaracji w formularzu ofertowym. Niniejsza deklaracja będzie stanowić termin obligatoryjny i wiążący dla wykonania zamówienia, zaś oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty.

Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego (35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51) po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Dotyczy to też wykonawców, którzy mają siedzibę poza Rzeszowem. Zamawiający wyznaczy dwa proponowane terminy na podpisanie umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się w żadnym z zaproponowanych terminów, wówczas Zamawiający uzna, że uchyla się on od podpisania umowy i przystąpi do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca, przez cały okres obowiązywania umowy, musi posiadać ubezpieczenie – w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością (za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, na osobie lub w mieniu, w tym za utratę lub zniszczenie lub uszkodzenia mienia lub inny uszczerbek majątkowy, odpowiedzialność za uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierć) – obejmujące obowiązek wypłaty odszkodowania za szkodę będącą następstwem zdarzeń (działań lub zaniechań) zaistniałych w związku z wykonywaniem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 groszy) na jedno lub wszystkie zdarzenia.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy – przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie i ważność umowy ubezpieczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej (w szczególności poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczyciela kopię umowy/polisy/certyfikatu wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane oraz OWU).
Wizja lokalna:
Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp:
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu wyżej wymienionych dokumentów.
Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej.
Wizja lokalna jest możliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.
Wizję lokalną należy wcześniej ustalić z pracownikiem Zamawiającego pod nr tel. (17) 77 36 842 – Adam Śliwiński - w godzinach 9.00-14.00.
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia: Wykonawca osobiście wykona kluczowy element zadania, jakim jest ułożenie (wykonanie) pokrycia dachowego z membrany EPDM. W tym zakresie, Wykonawca nie może polegać na innych.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.