Przetarg

Remont dachu - etap III Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

04-09-2023, 13:39

Dane kontaktowe

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY
ul. Zamkowa 4,56-400 Oleśnica
e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl
http:// http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu - etap III Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932255744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckiw-olesnica@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu - etap III Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7184591e-48c5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00380073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166130/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 remont dachu - etap III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/813035

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszystkie informacje znajdują się w rozdziale XII SWZ oraz pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie informacje znajdują się w rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKiW.DZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest III etap remontu dachu budynku Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica – Zamek Książąt Oleśnickich. Budynek powstał w ok. XIV wieku. To obiekt posiadający cztery kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. Poddasze jest nieużytkowane. Dach
o konstrukcji drewnianej. Ze względu na wysokość zaliczony jest do grupy obiektów średniowysokich – wysokość 18m do górnej płaszczyzny nad najwyższą kondygnacją, wieża posiada wysokość do górnej powierzchni hełmu ok 50m (wieża poza zakresem remontu). Powierzchnia użytkowa wynosi 7 960m2, kubatura 64 470m3. Zamek został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod nr A/3539/70 z dnia 29.03.1949 r.
Etap III polega na remoncie dachu segmentu F (dokumentacja projektowa, przedmiar robót w segmencie F oraz dokumentacja fotograficzna stanowią kolejno Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 do niniejszego SWZ). Wszystkie prace remontowe muszą być zgodne z wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Załącznik nr 5) oraz zgodnie z dokumentacją projektową Inwestora. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych,
pod warunkiem akceptacji proponowanych rozwiązań zamiennych przez autora projektu. Podstawowy zakres prac polega na:
- rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego, łat, obróbek blacharskich,
- wzmocnieniu i wymianie uszkodzonych elementów więźby dachowej
- ułożeniu nowego pokrycia dachowego,
- wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu
- otynkowaniu murów na wysokości ich łączeń z dachem
- otynkowaniu i malowanie kominów do około 1m poniżej poziomu dachu
- wymianie orynnowania poziomego (na wysokości dachu)
- wykonaniu nowej instalacji odgromowej na połaci dachowej
- wywiezieniu gruzu, uporządkowaniu terenu budowy
- innych niezbędnych robotach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa : O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na naprawie lub remoncie pokrycia dachu budynku objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, 1.4. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby , w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy
tysiące złotych) w formie gotówkowej, lub innej na warunkach określonych w dalszej części niniejszego SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty wadium na konto Zamawiającego
nr 14 1010 1674 0056 3013 9120 0000 NBP Okr. we Wrocławiu, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień wnoszenia ofert, pod rygorem odrzucenia oferty. Rachunek
do Wadium jest rachunkiem pomocniczym, nieoprocentowanym, ewentualny zwrot kaucji następuje bez oprocentowania.
3. Wadium może być wnoszone w innych następujących formach:
3.1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy z złożoną przez niego ofertą.
5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy do oferty załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wniesienia wadium w nieprawidłowej wysokości i w sposób inny niż wskazany przez Zamawiającego. Wadium pozostaje u Zamawiającego w okresie związania oferenta z ofertą, czyli przez 30 dni, a w przypadku wycofania przez oferenta wadium przed upływem tego terminu oferta również zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”,
o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy,
to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, za pośrednictwem platformy zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-19 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-18