blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach”

05-09-2023, 13:06

Dane kontaktowe

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
PL.ODRODZENIA 1,58-370 Boguszów-Gorce
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.boguszow-gorce.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL.ODRODZENIA 1

1.5.2.) Miejscowość: Boguszów-Gorce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguszow-gorce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ab1ef02-4bd7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00381961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037551/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce zwana dalej Platformą. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. xls. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip lub 7Z. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi
postępowania Wykonawca ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się poprzez Platformę z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej niniejszego postępowania. UWAGA! formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy wyłącznie do komunikacji, nie służy on do złożenia oferty. Składanie ofert musi odbywać się - zgodnie z instrukcją zawartą w linku na stronie postępowania -poprzez formularz ofertowy dostępny na stronie postępowania, Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków oraz wszelkich dokumentów wynikający z ustawy Pzp, przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje, w tym m.in. odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert za pośrednictwem Platformy w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z ustawą Pzp, adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem Platformy. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania komunikatów i wiadomości Zamawiającego bezpośrednio na Platformie,
ponieważ system powiadomień może ulec awarii lub generowane powiadomienia mogą trafić do folderu SPAM. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
Platformy określone w regulaminie zamieszczonym na jej stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
f) szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w szczególności:
1) remont dachu i hełmu wieży poprzez demontaż obecnego pokrycia i montaż pokrycia z blachy miedzianej wraz z ewentualną wymianą deskowania,
2) demontaż obecnego pokrycia konstrukcji latarni i montaż nowego pokrycia z blachy miedzianej,
3) oczyszczenie, uzupełnienie i malowanie gzymsów nad i pod latarnią,
4) odtworzenie uszkodzonego i usuniętego szpica wieńczącego wieżę oraz montaż nowego (wraz z elementami ozdobnymi: kulą i wiatrowskazem),
5) otynkowanie wewnętrznych ścian murowanych pomieszczenia zawierającego mechanizm zegara,
6) konserwację drewnianych, wewnętrznych, widocznych elementów konstrukcyjnych w pomieszczeniu zawierającym mechanizm zegara oraz w przestrzeni pod i ponad tym pomieszczeniem,
7) naprawę oraz renowację mechanizmu zegara i doprowadzenie mechanizmu do ponownego, prawidłowego funkcjonowania,
8) wymianę trzech tarcz zegara (zachodniej, północnej i południowej),
9) remont i montaż brakujących odcinków instalacji piorunochronnej na dachu wieży.
10) montaż oświetlenia podświetlającego latarnię oraz montaż oświetlenia wewnętrznego podświetlającego tarcze zegarowe,
11) demontaż na czas prac i ponowny montaż po ich ukończeniu elementów i instalacji nie podlegających projektowanym pracom,
12) wykonanie pozostałych Robót ujętych w Dokumentacji projektowej,
13) dostawa i montaż tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej.

Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia zawierają dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45442100-8 - Roboty malarskie

45261320-3 - Kładzenie rynien

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

4. Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub modernizacji i/lub remoncie i/lub wykonaniu pokrycia dachu z blachy miedzianej.

Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną w ramach jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
1.Kierownikiem budowy/robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym łącznie:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) minimum 18 miesięcy doświadczenia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
c) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robót na stanowiskach: kierownik budowy i/lub kierownik robót i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wymagane uprawnienia powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII.7 (załącznik nr 2a do SWZ), i Rozdziału VIII.2 SWZ ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 (załącznik nr 5 do SWZ) (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane),
5) tabelę elementów rozliczeniowych (załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 500,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Urząd Miejski w Boguszowe-Gorcach
Bank PKO BP SA 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231
z adnotacją „Wpłata wadium – numer sprawy ZP.271.17.2023
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia (musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji ) i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie:
- pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
- poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Uwaga! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy (Projektowanych Postanowieniach Umowy), stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835). Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w tym zakresie Wykonawca przedkłada wraz z ofertą oświadczenie składane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 2 do SWZ.