Przetarg

Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie

07-09-2023, 07:25

Dane kontaktowe

GMINA PERZÓW
Perzów 78,63-642 Perzów
tel. 627861060
e-mail: gmina@perzow.pl
http:// www.perzow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PERZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Perzów 78

1.5.2.) Miejscowość: Perzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-642

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627861060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@perzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.perzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78349735-4c93-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00384891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78349735-4c93-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowe, na której , na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/ocds-148610-78349735-4c93-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78349735-4c93-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Szczegóły dotyczące wymagań technicznych opisane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Perzów;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Perzowie jest Monika Idźczak, iod@perzow.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn , Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie” pod nr ROŚGPK.271.32.2023, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROŚGPK.271.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Domasłowie nr 1.
Zadanie polega na wymianie pokrycia z dachówki karpiówki na pokrycie analogiczne w naturalnym kolorze ceglastym, bez wprowadzania zmian w geometrii dachu oraz historyczny wygląd zewnętrzny budynku.
W ramach planowanych robót wykonawca będzie zobowiązany do:
- rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego, wywiezienia i zagospodarowania powstałego odpadu,
- oczyszczenia i impregnacji drewnianej więźby dachowej, a w przypadku dużych ubytków lub wad, do wzmocnienia konstrukcji, lub wymiany elementów na nowe,
- zamocowania folii dachowej wysokoparaprzepuszczalnej,
- ułożenia łat i kontrłat,
- ułożenia pokrycia dachowego z nowej dachówki karpiówki ceramicznej w naturalnym kolorze ceglastym, w tym dachówek nietypowych szczytowych, wentylacyjnych itd. oraz gąsiorów,
- zamocowania nowych przewodów instalacji odgromowej oraz wykonania badania instalacji i sporządzenia protokołu,
- ocieplenia stropu nad ostatnia kondygnacją poprzez ułożenie dwóch warstw izolacji z wełny mineralnej o sumarycznej grubości 25 cm.
Rynny i rury spustowe, część opierzenia i wyłazy dachowe nie podlegają wymianie ze względu na dobry stan techniczny. W przypadku ich demontażu na czas trwania robót wykonawca zobowiązany będzie do ich ponownego zamontowania.
Przed położeniem ocieplenia stropu w postaci izolacji z wełny mineralnej Wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia posadzki, w tym do wyniesienia i zutylizowania odpadów w postaci kawałków drewna, metalu, gruzu, papieru.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową łącznie z przygotowaniem terenu robót oraz doprowadzeniem do należytego stanu terenu prowadzenia robót po ich zakończeniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
1) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt.)
2) Okres gwarancji - waga kryterium 40 % (max 40 pkt.)
2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów:
1) kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cena min.
Kc = --------------------- x 60
Cena badana

gdzie: Kc – ilość punktów w kryterium cena,
Cena min – najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cena bad. – cena brutto oferty badanej,
2) kryterium „okres gwarancji” – ocena będzie przeprowadzona na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące wymagany przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu odbioru końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 24 miesiące oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” zostanie przydzielona jak poniżej:
gwarancja 24 miesięcy - 0 pkt,
gwarancja 36 miesięcy - 20 pkt.
gwarancja 48 miesięcy - 30 pkt.
gwarancja 60 miesięcy - 40 pkt
Punktacja za okresy gwarancji z zakresu 24-60 miesięcy inne niż podane powyżej będą zaokrąglane w dół.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed jego złożeniem,

2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej ¬- dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na dzień podpisania umowy z zastrzeżeniem rozdz. XXIII pkt 6 ppkt d na kwotę min 200.000,00 zł.
Dokument powyższy należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający nie wymaga posiadania takiego dokumentu na dzień złożenia oferty.

4)zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:
a)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie: wymagana min. jedna robota budowlane polegająca na wykonaniu lub remoncie pokrycia dachowego z dachówki, odpowiadająca zakresem do przedmiotu zamówienia o wartości min. 200.000,00 zł brutto, zrealizowana, czyli zakończona i odebrana protokołem końcowym.

b)dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. pracownikami fizycznymi, wykonującymi wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającymi aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne (jeśli są wymagane) do wykonywania zadań.

Wykonawca oświadczy, ze osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz oświadczy, że osoby które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w realizacji zadania tj osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracownicy fizyczni, wykonujący prace remontowe są zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy ( zał. nr 6).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przetłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane – wymagana:
- min. jedna robota budowlane polegająca na wykonaniu lub remoncie pokrycia dachowego z dachówki ,odpowiadająca zakresem do przedmiotu zamówienia o wartości min. 200.000,00 zł brutto, zrealizowana, czyli zakończona i odebrana protokołem końcowym- załącznik nr 4.
2) oświadczenie, że skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego osoby – pracownicy fizyczni posiadają kwalifikacje i doświadczenie oraz są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę- zgodnie z wymaganiami Rozdziału X ust..2 pkt 4 -zał. nr 6

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy (zawierający wartości jednostkowe poszczególnych pozycji wraz z
narzutami oraz podsumowania poszczególnych pozycji),
ubezpieczenia OC na kwotę zgodną z ww warunkami w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie prowadzonej
działalności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
1) w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: SBL 63 8413 0000 0200 0619 2000 0006, lub
2) gwarancjach bankowych lub
3) gwarancjach ubezpieczeniowych lub
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-4 niniejszego rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji „ od dnia ……… do dnia ………” 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale XIII składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ.
2.Zmiana postanowień umowy może zostać dokonana na warunkach określonych w art. 454 i 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, wyszczególnionymi w rozdziale XIII ust 1 i XVI pkt 8 SWZ za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w zakładce „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie przedmiotowego postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie. Opis sposobu złożenia oferty opisany został w rozdziale XVI.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak