blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Naprawa dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr XV Aleja Dygasińskiego 15 w Krakowie

08-09-2023, 10:18

Dane kontaktowe

XV Liceum Ogólnokształcące
al. Dygasińskiego 15,30-820 Kraków
e-mail: [email protected]
http:// www.xvlo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr XV Aleja Dygasińskiego 15 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: XV Liceum Ogólnokształcące

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000719406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Dygasińskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-820

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.xvlo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr XV Aleja Dygasińskiego 15 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a88a557d-4d4e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096461/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr 15 w Krakowie, al. Dygasińskiego 15.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a88a557d-4d4e-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia ( dalej również: platforma), która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”).
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje dot. środków komunikacji zawarto w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych) .
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale VI i IX SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) dalej zwanym rozporządzeniem KRI , z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularza do komunikacji. (...)
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie
wspieranych wersji oprogramowania.
Szczegółowa informacja dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
2. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Pzp, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 Pzp, stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w
szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej),
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia.
5. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych, spoczywający na
Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych
7.obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp tj. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
f) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: XVLO/ZP/4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Wykonanie naprawy pokrycia dachowego w wybranym budynku oświatowym w Krakowie w ramach zadania :„Remont dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr XV Aleja Dygasińskiego 15 w Krakowie”, zakres prac obejmuje w szczególności:
▪ Zabezpieczenie lub zdemontowanie oraz ponowne zainstalowanie po zakończeniu prac istniejącej instalacji odgromowej dachu,
▪Rozbiórkę pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa wraz z wywozem i utylizacją,
▪Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża,
▪Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe,
▪Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie,
▪Czyszczenie powierzchni wysokociśnieniowe - usunięcie zanieczyszczeń organicznych,
▪Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podłoża,
▪Wymianę wyłazu dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
▪Naprawa rynien, oczyszczenie i umocowanie oraz malowanie rynien
▪Posprzątanie po wykonanych prac
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji i odbioru robót określają w szczególności:
1)Rozdział II SWZ
2)Załącznik nr 2- Przedmiar
3)Załącznik nr 3- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB),
4)Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5)Obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia (w szczególności przepisy prawa budowlanego)
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami STWiORB a treścią wzoru umowy, jako obowiązujące należy przyjąć zapisy wzoru umowy.
2.Wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono szczegółowo w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określił warunku w tym zakresie;
2. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy, remontu, modernizacji budynku w zakresie prac dekarskich na dachu o powierzchni minimum 280m2.
2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy) posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze. zm.).
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również inne ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy realizacji budynków o kubaturze przekraczającej 1000 m³, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.)
3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2.2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
2.3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a. w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec, dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy;
b. w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub wykonania robót dodatkowych, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie o okres od momentu wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie tych robót do dnia dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji. W takim wypadku wynagrodzenie ulegnie stosownemu zwiększeniu lub zmniejszeniu zgodnie z § 5 ust. 25 Umowy.
c. w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych lub nieprzewidzianych rozwiązań technicznych/technologicznych względem wskazanych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy lub Umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności wskutek ujawnienia wad dokumentacji, tj. wad, o których zamawiający nie wiedział w chwili przekazania dokumentacji Wykonawcy i z zachowaniem należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, zwłaszcza związanych z błędami popełnionymi z winy osoby tworzącej dokumentację techniczną; w takim przypadku zmianie może ulec: sposób wykonania przedmiotu umowy, termin realizacji oraz wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do zakresu niezbędnego do dostosowania do wymaganego
19
sposobu wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia; zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi według zasad: dotychczasowe rozwiązania - na podstawie średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia ofert, zaś rozwiązanie zamienne (nowo wprowadzane) - zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie rozwiązania zamiennego,
(...)
Szczegółowe informacje dot. zmian umowy znajdują się we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 15:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia
Maksymalnie 30 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy ( Zamawiający planuje przekazanie placu budowy niezwłocznie po zawarciu Umowy ) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia i uzgodnienia harmonogramu prac.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności
informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
4.Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania w
tym wszystkie wymagania wobec wykonawcy zawarte są w
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. https://ezamowienia.gov.pl