Przetarg

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania- ETAP I

08-11-2023, 15:16

Dane kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Warszawska 100,21-300 Radzyń Podlaski
e-mail: radzyn.podlaski.piw@wiw.lublin.pl
http:// https://piwradzyn.bip.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania- ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030238818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 100

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radzyn.podlaski.piw@wiw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piwradzyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

WETERYNARIA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania- ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d90b078c-7e0c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00484030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00293070/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania- ETAP I”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://piwradzyn.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przez adres strony internetowej: https://piwradzyn.ezamawiajacy.pl/ Zamawiający będzie się komunikował za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://piwradzyn.ezamawiajacy.pl/ w zakładce Korespoendencja. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: radzyn.podlaski.piw@wiw.lublin.pl Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 tj.)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://piwradzyn.ezamawiajacy.pl/pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski, e-mail: radzyn.podlaski.piw@wiw.lublin.pl, tel.: 83 352 70 15.
 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zamawiającego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radzyniu Podlaskim za pomocą adresu: inspektor@ethna.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
�� dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
�� ich sprostowania - art. 16 RODO**
�� do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
6. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
�� usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
�� prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
�� prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
Wyjaśnienia
*W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
**prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu w zakresie przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

Zakres prac obejmuje
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe (rozbiórka pokrycia dachowego, więźby dachowej, rynien, rozebranie okładziny saidingu, rozbiórka ścian, filarów, stropów drewnianych, demontaż podłóg drewnianych, warstw posadzkowych)
- wykonanie nowych warstw posadzkowych, izolacja elewacji podziemia.
- wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej rozbudowy i nadbudowy budynku.
- wymurowanie nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
- wymiana dachu (nowa konstrukcja, więźba, pokrycie, akcesoria, okna dachowe i połaciowo-kolankowe, obróbki blacharskie, orynnowanie)

Poza zakresem pozostaje:
- wykonanie robót sanitarnych w tym instalacji:
a) kanalizacji deszczowej,
b) wodno-kanalizacyjnej,
c) centralnego ogrzewania,
d) gazowej wewnętrznej,
e) wentylacji mechanicznej,
f) klimatyzacji

- wykonanie robót elektrycznych
a) instalacja elektryczna
b) instalacja odgromowa i uziemiająca
c) montaż rozdzielni, osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych

- wykonanie robót elektrycznych – niskoprądowych, w tym instalacji:
a) CCTV
b) RTV
c) Sieci informatycznej LAN

- wykonanie ocieplenia oraz elewacji budynku
- ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa, brama garażowa, balustrada
- zagospodarowanie terenu w tym:
a) rozbiórka istniejącej nawierzchni,
b) wykonanie drogi, chodników,
c) wykonanie parkingu,
d) wykonanie trawnika
e) wymiana ogrodzenia wraz z bramą

PODSTAWOWE DANE BUDYNKU:
Pow. całkowita 427,99 m2
Pow. zabudowy 244,57 m2
Kubatura 1254,52 m3
Wysokość budynku 8,50 m i 5.20 m
Szerokość budynku 17,40 m
Długość budynku 19,60 m
Liczba kondygnacji 1+ poddasze użytkowe

Po zrealizowaniu I Etapu inwestycji parter uzyska 32m2 dodatkowej powierzchni natomiast poddasze uzyska 103.71 m2 dodatkowej powierzchni. Wydzielone zostaną nowe pomieszczenia, m.in. serwerownia, pomieszczenie socjalne, sala konferencyjna, szatnie z łazienkami i prysznicem. Zmieni się kubatura budynku i uzyska ona nowoczesną bryłę. Wykonane zostanie nowe zadaszenie, które będzie ocieplone i zabezpieczone folią dla jak najmniejszej utraty ciepła w budynku. Budynek zostanie zrealizowany w stanie surowym – otwartym.

Szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SWZ.

UWAGA:
Dokumentacja projektowa może obejmować większy zakres przedmiotu zamówienia, jednak wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane wynikające z I etapu tj. w zakresie wyżej opisanym oraz w udostępnionym przedmiarze robót dla branży ogólnobudowlanej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262800-9 - Rozbudowa budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262522-6 - Roboty murarskie

45262310-7 - Zbrojenie

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja [G] 40%= 40 pkt.

2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:

Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancja:

Gwarancja dotyczy wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 m-cy.
Zamawiający informuje, iż poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 60 m-cy, to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu rękojmi i gwarancji 60 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to będzie to również równoznaczne
z zaoferowaniem okresu rękojmi i gwarancji 60 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 60-66 miesięcy 0 pkt
 67-72 miesięcy 10 pkt
 73-78 miesięcy 20 pkt
 79 - 83 miesiące 30 pkt
 84 - 88 miesiące 40 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Łączna ilość punktów = C+G
Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże:
 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto

Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
2) roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie

 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 3-letnim doświadczeniem jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych liczonym od dnia uzyskania uprawnień .

3. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z późn. zm.). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz treścią decyzji o nadaniu uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:


 Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -
załącznik nr 4 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby (wzór- załącznik nr 4a do SWZ) oraz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu
rejestracyjnego–załącznik Wykonawcy;
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
6) zobowiązania podmiotów do udostępnienia zasobów w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków
polega na zasobach innych podmiotów –sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
8. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierownika Budowy
(poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o przynależności do Izby
Inżynierów Budownictwa).
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu sporządzonego zgodnie z przedmiarem robót, znajdującym się w zał. Nr 1 do SWZ. Kosztorys ma charakter pomocniczy, ich zadaniem jest ułatwienie wykonawcy rozpoznania zakresu umowy i skalkulowania na własną odpowiedzialność i ryzyko – ceny oferty. Wykonawcy nie służą żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niedoszacowania, przeszacowania, pominięcia lub innych błędów w kosztorysie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie
Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu
poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na interes Zamawiającego (np. roboty zamienne, nowsza, korzystniejsza technologia),
e) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, dotyczy to także działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
f) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
i) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
2) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Cd we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma pod adresem: https://piwradzyn.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje zaproszenie do negocjacji 3 wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, spełniające w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., 835 tj.)”.
2. Zamawiający wskazuje konkretną datę wykonania zamówienia z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków budżetu państwa – ustawa budżetowa, dla którego przewidziano określony okres (2023 rok).