blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kołczygłowy - II postępowanie

14-03-2024, 13:44

Dane kontaktowe

GMINA KOŁCZYGŁOWY
ul. Słupska 56,77-140 Kołczygłowy
tel. 598213909
fax. 598213597
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.kolczyglowy.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kołczygłowy - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁCZYGŁOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słupska 56

1.5.2.) Miejscowość: Kołczygłowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-140

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598213909

1.5.8.) Numer faksu: 598213597

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolczyglowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kołczygłowy - II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e5d6dc3-e1de-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00245291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00040348/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kołczygłowy (Polski Ład)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e5d6dc3-e1de-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl
2) poczty elektronicznej: [email protected]
2. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) i poczty elektronicznej e-mail: [email protected]. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamowienia.
8. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kołczygłowy.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected],
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MK.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej z salą sportową w Kołczygłowach
1. Przedmiotem zamówienia dla Części nr 1 jest kompleksowa realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń niezbędnych do ich wykonania związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej z salą sportową w Kołczygłowach.
2. Zakres robót budowlanych będzie obejmować m. in. następujące elementy:
1) wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczających,
2) wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku sali sportowej wraz z wykonaniem nowej opaski wokół obiektu,
3) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku sali sportowej wraz z położeniem tynków elewacyjnych cienkowarstwowych i malowaniem,
4) ocieplenie dachu budynku sali sportowej poprzez położenie dodatkowej płyty dachowej PIR,
5) wykonanie ogniomuru,
6) wymiana rynien i rur spustowych oraz opierzeń, rynhaków i mocowań,
7) wymiana opierzeń okapowych i podbitki na kasetony,
8) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na sali sportowej,
9) likwidacja barier architektonicznych poprzez ukształtowanie wejścia/podjazdu bez stopnia,
10) odmalowanie 3 elewacji czołowych budynku szkoły,
11) montaż napisu podświetlanego zewnętrznego na elewacji,
12) remont kotłowni poprzez wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych oraz odmalowanie,
13) wymiana istniejących źródeł ciepła na kotły na biomasę – pellet o mocy 300kW i 240kW z obudowami i izolacją wyposażonych w m.in. palnik peletowy z automatycznym zgarniaczem i zapalarką, podajnik do peletu, sterownik pogodowy w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej,
14) modernizacja i dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z wskazanymi w dokumentacji elementami wyposażenia.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do SWZ – Projekt techniczny (branża budowlana i sanitarna) – Załącznik nr 1A, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana i sanitarna) – Załącznik nr 1B oraz w Przedmiarze robót (branża budowlana i sanitarna) – Załącznik nr 1C.
UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wskazanych w dokumentacji technicznej elementów sufitu akustycznego, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji oświetlenia i instalacji odgromowej.
4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1A do SWZ oraz STWiORE stanowiącej Załącznik nr 1B do SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nie ujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji technicznej lub STWiORE stanowiącej Załącznik nr 1A oraz 1B do SWZ.
5. Roboty budowlane powinny być prowadzone i zorganizowane w taki sposób by nie zakłócić funkcjonowania placówki jaką jest Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach oraz w żaden sposób nie mogą spowodować przerwy w funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania w okresie grzewczym.
6. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym kolorystykę, kształt, formę i rodzaj elementów oraz materiałów budowlanych wpływających na wizerunek i estetykę wykonywanych robót budowlanych i ostateczny wygląd remontowanego budynku.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych pomiarów kontrolnych, prób instalacji, uruchomienia i regulacji instalacji (dot. instalacji C.O. i C.W.U).
8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaplanowanie i wykonanie wszelkich robót tymczasowych i dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, jeśli będą wymagane.
9. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowalnych wykona i zamontuje tablicę informacyjną opracowaną w oparciu o wzór tablic informacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny powyższej tablicy informacyjnej w celu uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego i potwierdzenia zgodności z wytycznymi, o których mowa powyżej. Przed montażem tablicy informacyjnej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce jej posadowienia.
10. Zamawiający realizuje przedmiotową inwestycję na podstawie:
1) Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/8458PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.
11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, następujących osób wykonujących czynności w zamówieniu dla Części nr 1 polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465): wykonanie robót termomodernizacyjnych, wykonywanie robót instalacyjnych, wykonanie robót montażowych, wykonanie robót wykończeniowych, prace porządkowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45261320-3 - Kładzenie rynien

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 2) Okres gwarancji na roboty budowlane – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1) Cena (C) – waga 60% C =cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2) okres gwarancji – waga 40% G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”, okres gwarancji 36 m-cy (minimalny okres gwarancji) - 0 pkt, okres gwarancji 48 m-cy - 20 pkt, okres gwarancji 60 m-cy - 40 pkt Okres gwarancji liczony jest w miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-cy.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Część nr 2: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Kołczygłowach
1. Przedmiotem zamówienia dla Części nr 2 jest kompleksowa realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń niezbędnych do ich wykonania związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Kołczygłowach.
2. Zakres robót budowlanych będzie obejmować m. in. następujące elementy:
1) wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczających,
2) wykonanie izolacji termicznej tylnej ściany zewnętrznej budynku,
3) montaż napisu z logo podświetlanego zewnętrznego na elewacji,
4) wymiana bram garażowych,
5) malowanie wraz z uzupełnieniem tynków elewacji budynku,
6) demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i parapetów zewnętrznych,
7) remont posadzki i ścian w pomieszczeniu kotłowni oraz biegu schodowego do piwnicy,
8) remont łazienek,
9) remont pomieszczenia porządkowego,
10) remont korytarzy,
11) wymiana instalacji c.o. z rur stalowych na miedziane w remontowanych pomieszczeniach,
12) remont sali konferencyjnej,
13) remont komina z przewodami spalinowymi,
14) wymiana podłóg i remont pomieszczeń biurowych,
15) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
16) odnowienie schodów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wymianą poręczy,
17) odnowienie murków oporowych,
18) przebudowa wejścia głównego do budynku poprzez przebudowę przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz montaż nowych drzwi i witryn aluminiowych, a także wymianę zadaszenia nad wejściem,
19) wymiana źródeł światła i modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego na energooszczędne typu LED,
20) wykonanie pożarowego wyłącznika prądu (PWP),
21) montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
22) wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej sieci energetycznej do właściwych instytucji i podmiotów,
23) wymiana instalacji odgromowej.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekt techniczny (branża budowlana, przebudowa wejścia - branża budowlana, branża elektryczna, instalacja fotowoltaiczna, projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowalny dla przebudowy wejścia – Załącznik nr 2A, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, branża elektryczna, instalacja fotowoltaiczna) – Załącznik nr 2B oraz w Przedmiarze robót (branża budowlana, elektryczna, instalacja fotowoltaiczna) – Załącznik nr 2C.
UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wskazanego w dokumentacji technicznej remontu schodów zewnętrznych od strony wschodniej tj. wejście boczne nie frontowe.
4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2A do SWZ oraz STWiORE stanowiącej Załącznik nr 2B do SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nie ujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji technicznej lub STWiORE stanowiącej Załącznik nr 2A oraz 2B do SWZ.
5. Roboty budowlane powinny być prowadzone i zorganizowane w taki sposób by nie zakłócić funkcjonowania placówki i realizowanej działalności publicznej na rzecz mieszkańców w budynku Urzędu Gminy w Kołczygłowach.
6. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia dotyczącego robót wewnętrznych przed rozpoczęciem tych prac przedstawi i uzgodni z Zamawiającym plan prowadzenia robót związanych z ograniczeniami i/lub wyłączeniem dostępności do poszczególnych obszarów budynku np. wyłączenie wejścia do budynku, ograniczenia poruszania się po korytarzu czy korzystania ze schodów, wskazując czas (okres od – do) występowania utrudnień jak i planowany godzinowy czas pracy.
7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaplanowanie i wykonanie wszelkich robót tymczasowych i dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, jeśli będą wymagane.
8. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym kolorystykę, kształt, formę i rodzaj elementów oraz materiałów budowlanych wpływających na wizerunek i estetykę wykonywanych robót budowlanych i ostateczny wygląd remontowanego budynku.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych pomiarów kontrolnych, prób instalacji, uruchomienia i regulacji instalacji (dot. instalacji oświetleniowej oraz instalacji fotowoltaicznej);
10. Po stronie Wykonawcy będzie sporządzenie, uzyskanie podpisów użytkownika oraz złożenie kompletnych dokumentów przyłączeniowych instalacji fotowoltaicznej (Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji / Dokument mikroinstalacji ENERGA OPERATOR). Wykonawca odpowiedzialny będzie za monitorowanie statusu złożonych dokumentów co najmniej do momentu przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie potrzeby – opracowanie poprawek dla złożonych dokumentów zgłoszeniowych).
11. Wykonawca jest zobowiązany przed zakupem i montażem opraw oświetlenia ogólnego do przedłożeniem Zamawiającemu i wyznaczonemu Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania akceptacji cyfrowej analizy rozkładu natężenia oświetlenia w każdym modernizowanym pomieszczeniu, z wyszczególnieniem wartości uzyskanych natężeń oświetlenia względem wymagań normowych.
12. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowalnych wykona i zamontuje tablicę informacyjną opracowaną w oparciu o wzór tablic informacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny powyższej tablicy informacyjnej w celu uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego i potwierdzenia zgodności z wytycznymi, o których mowa powyżej. Przed montażem tablicy informacyjnej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce jej posadowienia.
13. Zamawiający realizuje przedmiotową inwestycję na podstawie:
1) Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/8458PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.
14. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, następujących osób wykonujących czynności w zamówieniu dla Części nr 2 polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465): wykonanie robót termomodernizacyjnych, wykonywanie robót instalacyjnych, wykonanie robót montażowych, wykonanie robót wykończeniowych, prace porządkowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45261320-3 - Kładzenie rynien

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45314310-7 - Układanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 2) Okres gwarancji na roboty budowlane – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1) Cena (C) – waga 60% C =cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2) okres gwarancji – waga 40% G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”, okres gwarancji 36 m-cy (minimalny okres gwarancji) - 0 pkt, okres gwarancji 48 m-cy - 20 pkt, okres gwarancji 60 m-cy - 40 pkt Okres gwarancji liczony jest w miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-cy.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
dla CZĘŚCI NR 1
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:
- jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
dla CZĘŚCI NR 2
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:
- jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z poźn. zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dla Części nr 1 oraz dla Części nr 2):
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 500.000,00 zł.
2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej (dla Części nr 1 oraz Części nr 2):
a) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Ilość przewidzianych zaliczek: 1.
Wielkość zaliczki: 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Termin udzielenia zaliczki: po zawarciu umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.
Zabezpieczenie zaliczki: nie jest wymagane.
Szczegółowe informacje zawarto w Załączniku nr 9A do SWZ - Wzór umowy dla Części nr 1 , w Załączniku nr 9B do SWZ - Wzór umowy dla Części nr 2.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9A do SWZ - Wzór umowy dla Części nr 1 oraz w Załączniku nr 9B do SWZ - Wzór umowy dla Części nr 2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.):
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.