blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

1/2024 Remont dachu Zespołu Pałacowego (korpusu głównego)

15-03-2024, 11:05

Dane kontaktowe

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Mielżyńskich 14,64-122 Pawłowice
e-mail: [email protected]
http:// http://www.zdpawlowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
1/2024 Remont dachu Zespołu Pałacowego (korpusu głównego)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1/2024 Remont dachu Zespołu Pałacowego (korpusu głównego)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8ce47cd-e2a6-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00246525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8ce47cd-e2a6-11ee-a01e-f641a8763d5f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy e-Zamówienia określa Regulamin platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Instrukcja pod adresem poniżej (strona 3): https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia można złożyć za pośrednictwem platformy e-Zamówienia oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail : [email protected].
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. (Dz.U. 2020 poz.2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie
Badawczym Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice Inspektorem
ochrony danych (IOD) jest Rafał Andrzejewski.
Dane kontaktowe IOD: e-mail: [email protected]; tel.: 504 976 690
Więcej informacji znajduje się w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Zakładu
oraz w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont dachu Zespołu Pałacowego (korpusu głównego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ:
a) Dokumentacja projektu technicznego remontu dachu budynku zespołu pałacowego (korpus główny) – załącznik nr 1 do SWZ
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 2 do SWZ
c) Przedmiar robót – załącznik nr 3 do SWZ
d) Pozwolenie na budowę wydane przez Starosta Leszczyński. Decyzja nr 770/2022 z 29.11.2022 r. – załącznik nr 4 do SWZ
e) Pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie. Pozwolenie nr 109/2021/A z 2.03.2021 r., Decyzja nr 119/A/2023 z 24.08.2023 r. – załącznik nr 5 do SWZ
UWAGA:
• W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wskazana jest dachówka karpiówka ceramiczna Opal i Opal Berliner. Projektant wyraża zgodę na zastosowanie dachówki równoważnej o takich samych parametrach stylistycznych i technicznych np. dachówka WIENERBERGER dachówka karpiówka naturalnie żłobiona długa (38x15,5 cm) kolor naturalny.
• Załączone przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
• Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania jeśli środki publiczne, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane.


Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ mając na względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania:
• Realizacja prac będzie się odbywać w obiekcie czynnym, gdyż budynek przy ul. Mielżyńskich 14 na czas prowadzonych prac nie zostanie wyłączony z użytkowania.
• Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Zabezpieczenie na własny koszt placu budowy w tym zaplecza budowy, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
• Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem konserwatorskim.
• Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników na placu budowy oraz osób mogących znaleźć się w bezpośredniej strefie zagrożenia. W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców odpowiedzialność za powyższe ponosi głównie Wykonawca.
• Wykonawca zobowiązany będzie do stałego sprzątania w rejonie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni usuwanie i utylizację odpadów powstających w wyniku realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości zdemontowanej blachy miedzianej z poszycia dachowego.
• Wykonawca zorganizuje budowę w sposób umożliwiający wykonywanie nadzoru nad realizowanymi pracami przez przedstawicieli państwowego inspektoratu nadzoru budowlanego oraz przedstawicieli właściwego Konserwatora Zabytków.
• Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
• Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności, bez których nie można wykonać zamówienia należycie.
• Koszty wynikające z powyższych uwarunkowań realizacyjnych oraz powyższych zobowiązań wykonawcy należy ująć w ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45000000-7 - Roboty budowlane

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto oferty (C)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ogłoszenie, SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: SWZ pkt. 12

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowego środka dowodowego w postaci parametrów technicznych dla dachówki równoważnej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją przetargową - załącznik nr 13

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się - załącznik nr 12

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-Zamówienia / https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni