blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Remont dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Andersa 15, Andersa 69 w Wałbrzychu – zaprojektuj i wybuduj”

25-03-2024, 12:17

Dane kontaktowe

Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Generała Andersa 48,58-304 Wałbrzych
e-mail: [email protected]
http:// www.mzbwalbrzych.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Andersa 15, Andersa 69 w Wałbrzychu – zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891337815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Andersa 48

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbwalbrzych.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Andersa 15, Andersa 69 w Wałbrzychu – zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-930547d2-ea89-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00258341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,160725,0005cd3c502f964bc45143bf7b113d7e.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania:
1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych: https://gminawalbrzych.logintrade.net.
a) komunikacja na drodze Wykonawca do Zamawiający, odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych: https://gminawalbrzych.logintrade.net
b) komunikacja na drodze Zamawiający do Wykonawcy, odbywa się za pomocą drogą e-mail.
c) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Kamila Gądek.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Wałbrzych: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26 Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A., Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o.
z/s w Wałbrzychu, ul. Andersa 48. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: [email protected], Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną akt B5, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba, że czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T-8/ 14 /2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – remont dachu dachówkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 15 w Wałbrzychu działka nr 201 obręb Biały Kamień nr 18 w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiającym, następnie uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych zgód, decyzji i pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót, pozwalających na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, i wykonanie robót budowlanych, polegajacych na remoncie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Andersa 15 w Wałbrzychu.

2. Przedmiot zamówienia, zostało podzielone na następujące etapy:
1) Etap 1 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkie zgody, decyzji i pozwoleń, w tym również pozwolenie na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót w zakresie remontu dachu, uzyskania opinii konserwatora zabytków jeśli wystąpi taka konieczność;
b) sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej koniecznej z punktu wiedzenia przedmiotu zamówienia – 4 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;
2) Etap 2 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie zaprojektowanego remontu dachu, w tym równiez uzyska w imieniu Zamawiajacego od właściwego organu nadzoru budowlanego dokument o zakończeniu budowy, umozliwiający na użytkowanie obiektu budowlanego (jeżeli dotyczy).
4. Szczegłówy opis przedmiotu zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (dla Zadania nr 1) i w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załacznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie nr 2 – remont dachu dachówkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 69 w Wałbrzychu działka nr 46/8 obręb Biały Kamień nr 18 w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”.

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiającym, następnie uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych zgód, decyzji i pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót, pozwalających na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, i wykonanie robót budowlanych, polegajacych na remoncie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Andersa 69 w Wałbrzychu.

3. Przedmiot zamówienia, zostało podzielone na następujące etapy:
1) Etap 1 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkie zgody, decyzji i pozwoleń, w tym również pozwolenie na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót w zakresie remontu dachu, uzyskania opinii konserwatora zabytków jeśli wystąpi taka konieczność;
b) sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej koniecznej z punktu wiedzenia przedmiotu zamówienia – 4 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;
2) Etap 2 – w ramach niniejszego etapu Wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie zaprojektowanego remontu dachu, w tym równiez uzyska w imieniu Zamawiajacego od właściwego organu nadzoru budowlanego dokument o zakończeniu budowy, umozliwiający na użytkowanie obiektu budowlanego (jeżeli dotyczy).
4. Szczegłówy opis przedmiotu zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ (dla Zadania nr 2), i w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załacznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
co najmniej jedną robotę budowlaną / roboty budowlane polegające na: remoncie, przebudowie, lub wymianie pokrycia dachowego dla jednego obiektu budowlanego.
b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
- Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej posiadający:
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- Kierownik budowy / Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanych posiadający:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami, lub nadzorowaniu robót
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, lub kierownik robót, lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

Powyższe uprawnienia winny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220).
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ,
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące załącznik nr 6 do SWZ, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 (jeżeli dotyczy),
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ (jeżeli dotyczy),
4) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy),
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa składane w oryginale (jeżeli dotyczy),
UWAGA: Powyższe dokumenty nalezy podpisać zgodnie z zapisami rozdziału IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Poleganie na zasobach innych podmiotów zgodnie z treścią rozdziału VII SWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497). Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.