blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSIR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku

10-05-2024, 12:53

Dane kontaktowe

GMINA BRZESKO
ul. Bartosza Głowackiego 51,32-800 Brzesko
tel. 48 14 68 63 100
fax. 48 14 66 30 545
e-mail: [email protected]
http:// www.brzesko.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSIR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 14 68 63 100

1.5.8.) Numer faksu: 48 14 66 30 545

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSIR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5449a361-0c4a-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00319155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055656/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSiR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5449a361-0c4a-11ef-9b7e-467806a93518

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
b) poczty elektronicznej: [email protected]. (za wyjątkiem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/).
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
b) poczty elektronicznej: [email protected]. (za wyjątkiem składania ofert).
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie eZamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.
8. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
10. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl, link: https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
11. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzesku z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, tel 14 68 63 100 – reprezentowany przez Burmistrza Brzeska, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: [email protected] lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, ze zm.), pn.Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSIR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku nr referencyjny: ZP.271.2.8.2024.IP, zwanego dalej „zamówieniem”.4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1)W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; c) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.2)Zamawiający informuje iż: a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.8.2024.IP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja krytej pływalni BOSIR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Numer: Edycja8/2023/1788/PolskiLad.

2. Zakres robót:
1) Przebudowa i nadbudowa budynku krytej pływalni,
2) Wymiana niecki basenu rekreacyjnego wraz z wymianą urządzeń uzdatniania wody,
3) Remont hollu głównego wraz z szatniami, pomieszczeniami administracyjnymi i węzłami sanitarnym,
4) Wymiana kanału wentylacyjnego wraz z maszynownią,
5) Remont niecki basenu sportowego,
6) Wymiana elewacji zewnętrznej budynku krytej pływalni (część A) BOSIR, wykonanie studni i systemów urządzeń osuszenia i odprowadzania wód gruntowych z piwnic SUW,

Regulamin Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/edycja-nr-8
Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzilenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach w/w źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

 Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik nr 10 do SWZ,
 Przedmiary robót – załącznik nr 11 do SWZ.
(Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarach lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarach nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, – jeżeli roboty ujęte były w dokumentacji projektowej).
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 12 do SWZ,
 Szczegółowy opis techniczny zamówienia – załącznik nr 13 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu relizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robote budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku krytej pływalni o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych brutto (pięć milionów złotych 00/100) i obejmującą, co najmniej: wykonanie lub wymianę technologii basenowej, sieci wentylacyjnej oraz niecki basenowej).

Jako zamówienie potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający rozumie robotę budowlaną zrealizowaną, (czyli zakończoną i odebraną protokołem końcowym).
Przez jedną robotę należy rozumieć wykonanie roboty świadczonej na rzecz jednego zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku robót o wartości mniejszej niż wymagana świadczonych na rzecz kilku różnych zleceniodawców.
Zgodnie z definicją wynikającą z Prawa budowlanego Zamawiający pod pojęciem budowy rozumie również odbudowę, rozbudowę, nadbudowę.
Jeżeli zakres robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.
Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres i wartość robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.

- Osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie ( licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

- Osobą pełniącą funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

- Osobą pełniącą funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą min. 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit b ) pod warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie oraz doświadczenia.

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2020 r.poz.220 z późn. zm.).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.
b) Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy).
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy).
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik.
g) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości
70 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru wykonawcy:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i1572).
Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 z adnotacją wadium na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja Krytej pływalni BOSIR zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku (nr referencyjny: ZP.271.2.8.2024.IP).
4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
Szczegółowe zapisy dotyczące wadium znajdują się w rozdz. XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
4. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego, jako pełnomocnik.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w SWZ.
9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 1 niniejszej SWZ.
10. Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę warunku doświadczenia (Rozdział IX ust. 2 pkt 4. lit. a) SWZ) w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku.
11. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej, jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki, na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszą umową w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca procentowi udziału własnego w planowanej wartości inwestycji (tj. 10 %) jednak nie więcej niż 850 000,00 złotych. (W przypadku, gdy wartość 10% przekroczy 850 000,00 złotych rozliczenie z wykonawcą różnicy nastąpi fakturą częściową płatną przed wypłatą środków z dotacji).
2. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie do 90 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
3. Wykonawca do faktury zaliczkowej dołączy informację, co do zakresu robót, na których realizację wykorzysta udzieloną zaliczkę.
4. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, iż kwota zaliczki podlega zwrotowi na rachunek Zamawiającego bez odrębnego wezwania w razie odstąpienia od umowy.
5. Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Wykonawcy wypłacone zostanie wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu
lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:
a) opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy,
b) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń,
c) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią
ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni,
d) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
e) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
f) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
g) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
h) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,
i) wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i chwilowym brakiem środków
na dalszą realizację
j) zmiany przepisów prawa,
k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.

Pełen zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w § 18 projektu umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 835) - obligatoryjne przesłanki wykluczenia.
3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o którym mowa w punkcie 2.1 b SWZ niniejszego działu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 3.1, SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są
analogiczne jak w ust. 3.1.