blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Babinek”

13-05-2024, 13:45

Dane kontaktowe

Gmina Banie
Skośna 6,74-110 Banie
e-mail: [email protected]
http:// www.banie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Babinek”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Banie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684597

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skośna 6

1.5.2.) Miejscowość: Banie

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.banie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Babinek”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a92ab0b-0def-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00321303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035351/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Babinek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://banie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania
sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się
pod adresem: https://banie.ezamawiajacy.pl poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie,
jeśli ich czytelna treść dotrze do zamawiającego przed upływem tego terminu Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://banie.ezamawiajacy.pl.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 8. Zamawiający określa dopuszczalny
format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
10. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2GB
w pdf, doc, xls, docx, xlsx, zip, 7z.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://banie.ezamawiajacy.pl.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Banie
reprezentowany przez Wójta Gminy Banie, z siedzibą w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, tel. 91 4166381, e-mail:
[email protected].
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 PZP.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
(art. 78 ust. 4 PZP).
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
postanowień art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
1) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy
skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać
zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);
2) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
3) zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
1) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPU.271.1.2024.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Babinek gm. Banie
Zakres prac obejmuje :
a) Roboty budowlane
b) Roboty elektryczne wewnętrzne
c) Roboty sanitarne wewnętrzne
d) Roboty sanitarne zewnętrzne
e) Przyłącze energetyczne do budynku z szafki licznikowej
f) Budowa altany
g) Zagospodarowanie terenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261400-8 - Pokrywanie

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 - Tynkowanie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XXXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
L.p. Nazwa kryterium Znaczenie
w kryterium (w %) Liczba możliwych
do uzyskania punktów
1. Cena oferty brutto 60% 60 pkt
2. Gwarancja 40% 40 pkt

1) Cena oferty brutto = 60 %
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę ofertową (tj. cenę za całość zamówienia). Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:


Kryterium COB (pkt) Najniższa COB
------------------------------------------ x 60
Cena badanej oferty

2) Gwarancja = 40 %
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę najdłuższy okres gwarancji

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia
w ofercie badanej
Kryterium gwarancja (pkt) ------------------------------------------ x 40
Maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia
Spośród wszystkich rozpatrywanych ofert nie mniejszy niż 36 miesięcy

Uwaga: oferta z pięcioletnim( 60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.
W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.
· Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy.

5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.

P = Pc + Pg
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P g – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział XXIV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 112 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości, co najmniej 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

• warunek zdolności zawodowej - zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie , zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę, która w swoim zakresie odpowiada wykonaniu zadania o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł brutto .
• warunek kwalifikacji zawodowych (dotyczy osób skierowanych do realizacji zamówienia) – zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, to znaczy minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w powyższej specjalności, w kierowaniu robotami budowlanymi lub budową , od momentu uzyskania uprawnień budowlanych (osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych).
• kierowaniu robotami budowlanymi lub budową (osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych), a także minimum po 1 osobie pełniące funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w rozdziale XXIV – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA i rozdziale XXV - PODSTAWA WYKLUCZENIA (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do SWZ).
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale XXVI ust. 8.
3. Wykonawca dołącza do oferty dowód wniesienia wadium.
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego (na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 oraz
§ 3 rozporządzenia (wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do SWZ),
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do SWZ), jeżeli do postępowania przystąpi dwóch lub więcej wykonawców,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór oferty określa załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w rozdziale XXIV – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA i rozdziale XXV - PODSTAWA WYKLUCZENIA (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do SWZ).
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale XXVI ust. 8.
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (co najmniej 1 500 000,00 zł)
5) wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ), Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie
6) wykaz osób (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Rozdział XXVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
20 000,00 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Pyrzycko – Stargardzki Bank Spółdzielczy, numer rachunku 04 9377 0000 0101 5600 2001 0007
(z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy).
4. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych
w art. 98 ust. 6 PZP,
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak przedmiotowego postępowania – SPU.271.1.2024.AP
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 PZP), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
12. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
13. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe wymagania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia
2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w
przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 PZP), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści
wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Szczegółowe informacje znajdują się w zapisach projektowych umowy załącznik nr 6 do SWZ

- zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 15% wartości wynagrodzenia,

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje znajdują się w zapisach projektowych umowy załącznik nr 6 do SWZ
§ 14
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie sposobu spełnienia świadczenia.:
2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,
2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,
3) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
6) odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
7) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
8) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach);
10) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 4 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 4 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://banie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-26