blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiórką wiaty przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu

07-06-2024, 13:46

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6,53-611 Wrocław
e-mail: [email protected]
http:// www.mops.wroclaw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiórką wiaty przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930000260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzegomska 6

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-611

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiórką wiaty przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a681bb2-24ae-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00357285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00014486/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 6 na potrzeby MOPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a681bb2-24ae-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/) lub poczty elektronicznej [email protected]. Wymagane jest złożenie oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, oraz innych wymaganych dokumentów w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/) lub poczty elektronicznej [email protected]. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont
podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia zostały opisane w Regulaminie Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Za datę przekazania oferty oraz zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji składanych za pomocą platformy e-Zamówienia przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w
postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Zamawiający i Wykonawca może również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej o adresie e-mail:[email protected]. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający.
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - [email protected], ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
5) przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje osobie, której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
__________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZOB.281.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty, polegające na wykonaniu części robót objętych pozwoleniem na budowę - dalej „etap I”, mających na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przyszłych pracowników obiektu, poprzez budowę szybu windowego wraz z montażem windy, wymianę pokrycia dachowego oraz roboty towarzyszące.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
1) robót budowlanych w zakresie:
a) robót remontowych i modernizacyjnych: wymiana pokrycia dachowego na stropodachu wentylowanym i dachu papowym
b) wykonanie szybu windowego
c) montaż kabiny windy
2) robót w zakresie instalacji elektrycznych:
a) montażu zabezpieczeń, montaż instalacji,
b) montażu zasilania windy,
c) wykonania pomiarów elektrycznych instalacji
d) wykonania badań odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego oraz dostarczenie pozytywnych wyników badań
Roboty wykonywane będą zgodnie z decyzją nr 286/2024 z dnia 9 lutego 2024 r. zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
Budynek przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu ma pełnić funkcję placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pracowników, poprzez budowę szybu windowego i windy, przebudowę pomieszczeń.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
2.1. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SWZ.
2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– załącznik nr 7 do SWZ.
2.3. Przedmiar Robót (druk pomocniczy) – załącznik nr 8 do SWZ.
2.4. Decyzja nr 286/2024 z dnia 9.02.2024 r. pozwolenie na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert została opisany w Rozdz. III pkt 9-11 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji niniejszego zamówienia osób z tzw. „grup społecznie marginalizowanych”

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane (zadania) obejmujące swoim zakresem roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku obejmujące w swoim zakresie budowę szybu windowego i montaż windy, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto, w ramach nie więcej niż dwóch umów.
3.3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.2 ppkt. 4), musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
2) przez jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę), lub
3) samodzielnie przez jednego z wykonawców występujących wspólnie (w przypadku podmiotów występujących wspólnie).
Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres realizowanych obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać zakres robót, zgodny z zakresem wymaganym przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji z uwzględnieniem zapisów zawartych w Części III załącznika nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ (generowany za pośrednictwem interaktywnego formularza na platformie e-Zamówienia).
2) Zestawienie kosztów zadania (druk pomocniczy) - załącznik nr 3 do SWZ.
3) Odpowiedni dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym do podpisania oferty (lub do podpisania pełnomocnictwa -jeżeli dotyczy), tj. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z uwzględnieniem zapisów Rozdz. III pkt 1.17.-1.17.3. + „4.5.Uwaga”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i wynikać z niego zakres umocowania.
7.2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (…) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.5. W przypadku, o którym mowa w ww. pkt 7.4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać winno, które dostawy, roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy ( załącznik nr 2.2. do SWZ) - jeżeli dotyczy.
7.6. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (na wezwanie Zamawiającego – jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.2.Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany do Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:1)W stosunku do terminu realizacji umowy:a)zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań,niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SWZ,b)zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów,które te przepisy narzucają,c)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od stron,stanowiących obiektywną przeszkodę w wykonaniu przedmiotu umowy wterminie określonym w §2ust.1 - o okres trwania przeszkody,d)w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym za „siłę wyższą” uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym,na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, a wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie przed zawarciem umowy,nie mogli uniknąć,zapobiec lub jej przezwyciężyć,oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.Strony za okoliczność siły wyższej uznają w szczególności:ogłoszone stany klęski żywiołowej,w tym powódź i trzęsienia ziemi,upadek statku powietrznego,strajki generalne lub lokalne,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego,atakterrorystyczny,epidemie,e)w przypadku opóźnienia prac lub zmiany terminu realizacji umowy, gdy zmiany te będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,w szczególności:nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,wstrzymanie robót przez Zamawiającego,konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji pomocniczej,o okres jaki wynikał ze wstrzymania robót, opóźnienia robót,czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona na pisemny wniosek Stron wraz z dokumentami uzasadniającymi taką zmianę.f)wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową,normami lub innymi przepisami,wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych - jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności,za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,a wystąpienie tych okoliczności zostało zgłoszone do zamawiającego poprzez stosowny wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Za szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uznajesię:opady ciągłe deszczu lub śniegu,trwające co najmniej 6 godzin dziennie przez kolejne 5 dni robocze,- temperaturę powietrza w ciągu dnia niższą niż 0º C przez co najmniej 10 dni,couniemożliwiwykonywanie prac.2)W stosunku doosób:a)zmianaPodwykonawcy, przy pomocy,którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji, a w przypadku kiedy powoływał się na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 118 ustawy Pzp po spełnieniu wymagań jak określono w SWZ.b)rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,lubzastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznychwporównaniu do wskazanych w SWZ,zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona na pisemny wniosekWykonawcy wraz z dokumentami uzasadniającymi taką zmianę.3)Wstosunku do wartości umowy:a)w razie zmiany urzędowej stawki podatku VAT–w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki–bez zmiany wartości netto produktów objętych zmianą,jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona na wniosek Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczności
wskazanych: w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835). Do
Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 ww. ustawy. Wykluczenie następuje na
okres trwania okoliczności określonych w ww. art. 7 ust. 1.