blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Remont dachu oraz remont parkietu w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie

10-06-2024, 09:13

Dane kontaktowe

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Krakowska 1,30-199 Rząska
e-mail: [email protected]
http:// 35wog.wp.mil.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu oraz remont parkietu w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121506645

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Rząska

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-199

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 35wog.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu oraz remont parkietu w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-381e4aa5-24be-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00358108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044902/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont dachu oraz remont parkietu w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/35wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/35wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 38/INFR/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Remont dachu oraz remont parkietu w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie.

Zakres prac remontowych obejmował będzie:
 roboty budowlane;
 wykonanie pokryć dachowych;
 roboty w zakresie podłóg drewnianych.

UWAGA:
a) Prace remontowe będą się odbywały w kompleksie czynnym.
b) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu
art. 4, ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990 z późn. zmianami).
c) Realizacja robót remontowych może odbywać się w dni robocze w godzinach od godz. 7.00 do 15.00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej oraz przedstawicielami Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja obejmująca:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB).
b) Przedmiar inwestorski.

Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” – zał. nr 9 do SWZ, w „Przedmiarach robót” - zał. nr 8 do SWZ.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami.

Nakłady robocizny, materiałów i sprzętu w analogicznych pozycjach kosztorysu ofertowego należy przyjąć tak jak wskazał Zamawiający w inwestorskim przedmiarze robót.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – stanowiąca załącznik do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym
w drugim kryterium (SWZ rozdział XX).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium gwarancji jakości wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 co najmniej dwie realizacje umów na roboty remontowo – budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto;

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.

Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia.
Wykaz wykonanych robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 5 do SWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane zostały wykonane należycie, lub inne dokumenty określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp.

b) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami:

a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedmiotu zamówienia oświadczył, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi i niezbędnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do wykonania zamówienia tj.:

 Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń;

Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO” (zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.

Wykaz ww. osób (tj. zał. nr 4 do SWZ) Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp (rozdział VIII pkt 2 ppkt 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – jeżeli jest wymagany,
4. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów).
5. Zamawiający wymaga aby zdolnością zawodową w zakresie doświadczenia wykazał się co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów). Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia przez dwóch lub więcej członków konsorcjum.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Oświadczenie o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu JO – (zał. nr 7),
o których mowa w art 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót budowlanych o którym mowa z Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b - załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/35wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-28 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
Zgodnie z zapisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający wskazuje następujące czynności:
Roboty budowlane
Wykonanie pokryć dachowych
Roboty w zakresie podłóg drewnianych

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia powstałych uszkodzeń przy wykonywaniu zakresu prac.

Sposób weryfikowania zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności:
1) Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy realizujący przedmiot zamówienia mają być zatrudnieni na podstawie umów o pracę zgodnie z Art. 22 Kodeksu Pracy. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć dokumenty ZUS RCA potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę
2) W terminie do końca każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie druków ZUS-RCA z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników, wykonujących przedmiot Umowy za okres, w którym wykonywany był przedmiot Umowy (miesięczne raporty). W przypadku gdy druki ZUS-RCA będą zawierały również dane innych pracowników nie wykonujących przedmiotu niniejszej Umowy, dane te powinny zostać zanonimizowane przez Wykonawcę
3) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania żądania potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie umów o pracę wskazanych przez Zamawiającego osób spośród objętych wykazem, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
4) Wykaz pracowników o których mowa w ppkt. 7 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w dniu podpisania umowy.

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane powyżej czynności:
1) Za zwłokę w przekazaniu dokumentów, w tym druków ZUS-RCA, w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki
Na etapie składania ofert Wykonawca w Standardowym formularzu jednolitego oświadczenia „JO”
(zał. nr 6 do SWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami.