blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. ,, Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu”

03-07-2024, 14:18

Dane kontaktowe

Powiat Płoński-Referat Wspólnej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
Płocka 39,09-100 Płońsk
tel. 23/662 77 64/66
e-mail: [email protected]
http:// www.powiat-plonski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. ,, Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Płoński-Referat Wspólnej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23/662 77 64/66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plonski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. ,, Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b462829-2fc5-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00395100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033522/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b462829-2fc5-11ef-86d2-4e696a6d8c25

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej: [email protected]. ( nie dotyczy składania ofert).
2. Za pośrednictwem środków komunikacji wymienionych w pkt 1 odbywać się będzie w szczególności przekazywanie:
1) wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
2) oświadczeń (innych niż składanych wraz z ofertą)
3) wezwań i zawiadomień,
4) dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego ( w tym podmiotowych środków dowodowych),
5) wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego,
3. Zmawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy”.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22/458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem”.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się Numerem ogłoszenia o zamówieniu lub Numerem referencyjnym postępowania (OS.272.5.2024) lub identyfikatorem postępowania dostępnym na platformie e-Zamówienia.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. W przypadku awarii platformy E-zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczania wszelkich informacji i komunikatów na stronie internetowej Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, dane kontaktowe: adres e-mail: [email protected]
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, e-mail: [email protected]
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. ,, Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu” oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy
z dn. 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OS.272.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu”.
2. Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2023.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac w następującym zakresie rzeczowym:
1) remont dachu hali, wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich,
2) remont hali sportowej poprzez obudowę rur C.O. malowanie konstrukcji dźwigarów hali, montaż zaworów odcinających i termostatów na grzejnikach,
3) remont łazienek zaplecza sanitarno–szatniowego – wymiana płytek i wyposażenia,
4) remont łącznika i podjazdu dla niepełnosprawnych,
5) montaż instalacji PV z magazynem energii oraz elektrycznymi pracami towarzyszącymi,
6) wyposażenie hali – m.in.: wykładzina ochronna, siatki ochronne, bramki do piłki ręcznej oraz słupki do siatkówki.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 10 a do SWZ) oraz dokumentacji projektowej ( Załącznik Nr 10 b do SWZ)oraz Wykazie wyposażenia ruchomego (Załączniki Nr 10c do SWZ).
5. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Zawarte w przedmiarach zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej, wobec czego przedmiarom robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zgodnie z warunkami umowy i złożoną ofertą.
7. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z postanowieniami art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, tj. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Obiekt projektowany był z myślą o dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do terenu kompleksu sportowego odbywa się z istniejącego utwardzenia terenu ze spadkami nieprzekraczającymi 8%. W zapleczu sanitarno-szatniowym istnieje toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane w żaden sposób nie pogarszają istniejących warunków dostępu do budynków przez osoby niepełnosprawne.
8. W zakresie przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wyposażenia, o którym mowa w Załączniku Nr 10c-Wykaz wyposażenia ruchomego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

51112100-1 - Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w SWZ zastosuje następujące kryteria:
1. cena -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
cena najniższa/ cena badana x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

2. okres gwarancji -znaczenie kryterium 40%

Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższych zasad:

okres gwarancji oferty badanej (powyżej 36 miesięcy) / maksymalny okres gwarancji( 60 miesięcy) x 40 = ilość punktów w kryterium okres gwarancji (G)

Kryterium „ okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia ( roboty budowlane, użyte materiały i wyposażenie ruchome) zadeklarowanej w Formularza oferty cenowej –Załącznik nr 1 do SWZ. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Minimalny okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego to okres 36 miesięcy, zaś okres maksymalny to 60 miesięcy. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach), ponad wymagane minimum, tj. ponad 36 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca otrzyma punkty w w/w kryterium oceny ofert jeśli zaproponuje okres gwarancji wyższy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego okresu gwarancji (36 miesięcy) Wykonawca otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje 60 miesięcy gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium tj 40 pkt. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu oferty okresu gwarancji w miesiącach, wówczas Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „ okres gwarancji”. W przypadku zadeklarowania w formularzu oferty okresu gwarancji mniejszego niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę ponieważ jej treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium ,,cena „ i ,,okres gwarancji” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+G
Ilość punktów w kryterium ,,cena”, ,,okres gwarancji” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie/modernizacji/przebudowie budynku szkolnego lub budynku, którego przeznaczenie związane jest ze sportem o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,
oraz
b) jedno zamówienie obejmujące wykonanie (montaż i instalację) instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 20 kWp, wraz ze zgłoszeniem wykonanej instalacji do zakładu energetycznego.
Zamawiający uzna warunek wskazany w pkt. 1) za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (montaż i instalację) instalacji fotowoltaicznej w remoncie /modernizacji/przebudowie budynku, o których mowa w pkt. a), jak również w odrębnej robocie.
W sposób następujący Zamawiający rozumie pojęcia:
Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym
Modernizacja - proces unowocześniania, uwspółcześniania lub trwałego ulepszania, mający na celu zwiększenie wartości użytkowej obiektu.
Przebudowa- wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji.
2) w zakresie potencjału osobowego
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w tej specjalności.
2. Przez ww. uprawnienia Zamawiający rozumie uprawnienia nadane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.- Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj.- Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. - Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.) oraz art.20 a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj.-. Dz. U. z 2023 r. poz.551).
3. Osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość łączenia funkcji pod warunkiem spełnienia określonych w niniejszej SWZ stosownych wymagań.
5. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów
1) Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów. Wzór Zobowiązania stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg wzoru Załącznik Nr 5 do SWZ),
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg wzoru Załącznik Nr 6 do SWZ)
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca do oferty ( wg wzoru- formularz oferty cenowej stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ) zobowiązany jest dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu ( wg wzoru Załącznik Nr 2 do SWZ)
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub w przypadku gdy Zamawiający może ww. dokumenty pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych wskazanie w Formularzu oferty cenowej danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3) pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy
4) oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 – jeżeli dotyczy
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -jeżeli dotyczy (wg wzoru Załącznik nr 8 do SWZ)
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe i winno potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby(wg wzoru Załącznik Nr 3 do SWZ)
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Załącznik Nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy (wg wzoru Załącznik Nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
- w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się lub wszyscy łącznie,
- w zakresie potencjału osobowego- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się lub wszyscy łącznie wykażą, że dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia wymaganym potencjałem osobowym.
4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (warunek zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, a także w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:
2) zmiany dotyczące wynagrodzenia:
3) pozostałe zmiany:
4) zmiana w zakresie podwykonawstwa:
2.Szczegłlowe zapisy dotyczące zmian umowy przedstawione zostały w paragrafie 14 wzoru umowy, który stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni