blacha

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Częściowy remont pokrycia dachowego budynki nr. 455,749 w Składzie Nowogród Bobrzański

04-07-2024, 11:01

Dane kontaktowe

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
69-211 Wędrzyn ,69-211 Sulęcin
tel. 261676145
fax. 261676222
e-mail: [email protected]
http:// www.45wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Częściowy remont pokrycia dachowego budynki nr. 455,749 w Składzie Nowogród Bobrzański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Częściowy remont pokrycia dachowego budynki nr. 455,749 w Składzie Nowogród Bobrzański

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf2eb6c9-39dd-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00396382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068054/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Częściowy remont pokrycia dachowego budynek nr 455, 479 w Składzie Nowogród Bobrzański

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych
w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zapewnionych przez system Portal e-usług Smart PZP, zwany dalej Systemem elektronizacji.
2. System elektronizacji jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/45wog
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie elektronizacji, ani logowania do Systemu elektronizacji.
4. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania odbywa się za pośrednictwem posiadanego konta Użytkownika Zewnętrznego.
5. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania odbywa się w Systemie elektronizacji.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej o wielkości do 100 MB, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
9. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych są: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone
w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)
( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowana przez Komendanta 45 WOG;
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, którym jest Pan Jan ŻUCHOWSKI, z którym można się skontaktować pod tel. 261-676-281;
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Administratora danych wskazuje się konieczność zawarcia Umowy, jej właściwą realizację oraz ewentualne dochodzenie roszczeń
4. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do archiwum, ewentualnego dochodzenia roszczeń- w zakresie dane zwykłe- imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji umowy, a także w przypadku pełnomocnictw i oświadczeń- dane w tym zakresie
5. Odbiorcami Pana/ Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub na podstawie zawartych umów podmiotom przetwarzającym;
6. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przewidzianych przepisami prawa oraz w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej;
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa;
8. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych , decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
9. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 45/TP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 149591,09 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont pokrycia dachowego budynku nr. 455,749 w Składzie Nowogród Bobrzański
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 Rozbiórka pokrycia dachu,
 Rozbiórka instalacji odgromowej,
 Rozbiórka rynien i rur spustowych,
 Krycie dachu papą termozgrzewalną,
 Montaż instalacji odgromowej,
 Montaż rynien i rur spustowych,
 Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej,
 Wywóz materiałów metalowych na magazyn SOI,
 Utylizacja materiałów z demontażu

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ;
2) przedmiar, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ;
3) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4. Rozwiązania równoważne.
1) Jeżeli Zamawiający w dokumentach zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Podane w dokumentach zamówienia parametry należy
w takim przypadku traktować jako minimalne.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3) W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4) Ewentualne wskazane przez Zamawiającego w SWZ nazwy własne, znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości
i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że „proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia” pod względem norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych..
6. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji wskazanej w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) wykaże że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami, które spełniają poniższe wymagania:
• kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjne w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę,
z określonym w nim terminem ważności;
Uprawnienia, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia lub też posiadającą ważne zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) pozwalające na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Zamawiający może żądać okazania do wglądu oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.
• co najmniej 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę przez cały okres trwania umowy tj. minimum 5 pracowników budowlanych realizujących niniejsze zadanie w tym 2 pracowników branży elektrycznej posiadających uprawnienia kwalifikacyjne do wykonania prac związanych z obsługą, konserwacją, remontem, montażem oraz czynnościami kontrolno-pomiarowymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych serii E i D do 1 kV
2) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia ( tj. roboty ogólnobudowlane), o wartości każdej z nich nie mniej niż: 100 000,00 zł brutto.

Nie dopuszcza się sumowania wartości robót zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
2) odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru
w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzony nie wcześniej niż
3 miesiące przed złożeniem. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu
w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust.2 pkt.4) SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) Wykaz robót- załącznik nr 7 do SWZ potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust.2 pkt.4) SWZ oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NBP oddział w Zielonej Górze nr 57 1010 1704 0060 0213 9120 3000
z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 45/TP/2024- Częściowy remont pokrycia dachowego budynki nr. 455,749 w Składzie Nowogród Bobrzański”
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wg Załącznika nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem
art. 454 i art. 455 p.z.p.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących zmian do jej treści; tj.:
1) Zmiana terminu realizacji umowy;
2) Zmiana osób lub podwykonawców;
3) Zmiana adresu wykonawcy;.
4) Zmiana rachunku bankowego wykonawcy
w zakresie szczegółowo opisanym w § 21 wzoru umowy. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/45wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-18 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego